อะตอมของบอร์

        

 

      ในห้องทดลองนี้ คุณสามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจ  อะตอมของไฮโดรเจน  โดยใช้ทฤษฎีของบอร์

      ให้คุณเลือกระดับพลังงานที่อิเล็กตรอนจะกระโดด  เมื่อคุณคลิกวงโคจรของอิเล็กตรอน   มันจะกระโดดมายังชั้นที่คุณเลือก  แสดงด้วยลูกศร   และบอกขนาดของพลังงาน

      แถบสีดำด้านบน   แสดงเส้นของสเปคตรัม ค่าความยาวคลื่นในช่วง   ถึง   2000 nm   (ช่วงความยาวคลื่นที่ตามองเห็นได้อยู่ระหว่าง  400  ถึง  650  nm)  ดังนั้นถ้าการเปลี่ยนระดับพลังงาน อยู่ในช่วงความยาวคลื่น  ถึง  2000 nm  จะมีเส้นปรากฎในแถบสเปคตรัม    และถ้าอยู่ในช่วงคลื่นที่ตามองเห็น  จะมีสีปรากฎขึ้นด้วย

ใบบันทึกผลการทดลอง

      ทดสอบอนุกรมบาล์มเมอร์ (Balmer  series)  อิเล็กตรอน จะเปลี่ยนระดับพลังงานจาก   ni = 3 ,4,5,6,7  ลงมาชั้นที่  nf  = 2

วิธีการทดลอง

       กดปุ่มหมายเลข 2   (จุดสีแดง)   และเปลี่ยนเมาส์มากดที่วงโคจรที่  3 , 4  , 5 , 6, 7   บันทึกผลการทดลอง (มีตัวอย่างให้ดู 1 ค่า)

ใบบันทึกผล

n

eV (ค่าทดลอง)

eV (ค่าคำนวณ)

nm (ค่าทดลอง)

nm (ค่าคำนวณ)

สีที่ได้ในแถบเสปคตรัม
3 1.88 1.886 656.3 656.09 แดง
4          
5          
6          
7          

 

 

ทฤษฎี

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง