การทดลองปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กตริก

         ในห้องทดลอง คุณสามารถเลือกวัสดุได้  3  ชนิดคือ  โซเดียม  ซีเซียม   และเงิน  ซึ่งมีค่า  Work  function  เท่ากับ  2.75  , 2.14  และ   4.26  ev   ตามลำดับ     และสามารถเปลี่ยนค่าความยาวคลื่น ความเข้มของแสง   และความต่างศักย์ระหว่างขั้วหลอด   ส่วนกระแสไฟฟ้าอ่านได้จากด้านบน

         ให้คุณทดลองด้วยตนเองตามขั้นตอนต่อไปนี้

ตารางบันทึกผลการทดลอง

1.  ปรับ  Light   intensity  50 %    Voltage  0 V     เปลี่ยนค่าความยาวคลื่นจนเริ่มมีกระแสไฟฟ้าไหล  บันทึกค่าลงในตาราง

วัสดุ ความยาวคลื่น (nm) Work function

(eV)  ค่าคำนวณ

Work function

(eV) ค่าตามทฤษฎี

Sodium 2.3
Cesium     1.9
Silver     4.6

 

h  =   6.625  x  10-34   จูล.วินาที

c  =   3 x 108   m/s

2.  ปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าไปที่ 1 V  

Light  wavelength  580 nm    เปลี่ยนค่าความเข้มแสง

เลือกวัสดุที่ต้องการทดลองด้วยตนเอง  1 ชนิด

วัสดุที่ทดลองคือ ______

Light  intensity % กระแสไฟฟ้า  mA
30  
50  
70  
90  

    เปลี่ยนเป็นวัสดุแบบอื่น  และตอบคำถามว่า ทำไมผลจึงออกมาเป็นเช่นนี้

ทฤษฎี

 

     

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง