การเกิดเรโซแนนท์ในวงจร RLC  แบบอนุกรม

ในห้องทดลองนี้เป็นวงจร RLC  แบบง่าย  ต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแบบอนุกรม  คุณสามารถเปลี่ยนค่าความต้านทาน   ความจุไฟฟ้า  และความเหนี่ยวนำ   และคุณยังสามารถเปลี่ยนความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ  ให้สังเกตดูว่ากระแสเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  เมื่อเกิดปรากฎการณ์เรโซแนนท์

ใบบันทึกผลการทดลองในวงจรเรโซแนนท์ ในวงจร  RLC  แบบอนุกรม

แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟสลับ  = ...................โวลต์

กำหนดให้   C  =   83  nF       R  =   2  กิโลโอห์ม      L   =  83 H

ความถี่ (็Hz) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
กระแส (mA)                    
Impedance(ohm)                    

นำข้อมูลที่ได้ไปพล๊อตกราฟระหว่าง กระแส (mA)  กับความถี่  (็Hz)

ตอบคำถามต่อไปนี้

1.  เปลี่ยนค่า  ความต้านทาน R  ให้ลดลง สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นที่กราฟ

2.  เปลี่ยนค่า  ความจุไฟฟ้า C  ให้เพิ่มขึ้น สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นที่กราฟ

3.  ถ้า  C  =  73 nF    R  =   2 กิโลโอห์ม    L  =  70 H   จงคำนวณหาค่าของอิมพีแดนซ์   

4.  ค่า  phi  ในการทดลองมีความหมายว่าอย่างไร

5.  ถ้า  C =  91 nF   R  = 2  กิโลโอห์ม     L  =  50 H   การเรโซแนนท์จะเกิดขึ้นที่ความถี่กี่เฮิรตซ์   และตรงจุดนั้นกระแสสูงสุดเป็นกี่ mA

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง