การชาร์จตัวเก็บประจุ

ในห้องทดลองนี้คุณสามารถเปลี่ยนค่าตัวเก็บประจุ   และตัวต้านทาน     หลังจากที่ปิดสวิทซ์   คุณจะสังเกตเห็น  แรงดันไฟฟ้า กับกระแส  เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา   ขณะที่กำลังชาร์จตัวเก็บประจุ

   ใบบันทึกผลการทดลอง

             กำหนดค่า   C    ,  R   ด้วยตนเอง   ปิดสวิทซ์ไฟ  สังเกตผลการทดลอง  วาดรูปภาพ  และ  กราฟ Semilog   ระหว่าง

ค่า  C   =   ____________นาโนฟารัด       ,    R   =  _____________กิโลโอห์ม 

V(t)/V0 t(มิลลิวินาที)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

ความชันที่ได้จากกราฟนำไปคำนวณหาค่า เวลาคงที่  RC   =   _____________วินาที  

คำถาม

1.   เมื่อเราลดค่าความต้านทาน   กราฟระหว่างแรงดันกับเวลา    จะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใด  จงอธิบาย

2.   เมื่อเราเพิ่มค่าความจุไฟฟ้า  กราฟระหว่างแรงดันกับเวลา  จะเปลี่ยนไปในลักษณะใด  จงอธิบาย

3.   เมื่อเราลดค่าความต้านทาน  กราฟระหว่างกระแสกับเวลา จะเปลี่ยนไปในลักษณะใด  จงอธิบาย

4.   เมื่อลดค่าความจุไฟฟ้า   กราฟระหว่างกระแสกับเวลา  จะเปลี่ยนไปในลักษณะใด  จงอธิบาย

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม 

เรื่องการทดลองเสมือนจริง