การต่อตัวต้านทาน

ในห้องทดลองนี้คุณสามารถเลือกการต่อตัวต้านทานป็นแบบขนาน   อนุกรม     หรือผสม  และยังสามารถเปลี่ยนค่าความต้านทานแต่ละตัว   พร้อมกับคำนวณหาค่าความต้านทานรวม  ได้ด้วย   ให้คุณลองเล่นดูครับ

คำถาม

1.   ต่อตัวต้านทาน  2  ตัวแบบอนุกรม  โดยให้มีความต้านทานรวมเท่ากับ   68  โอห์ม

2.   ต่อตัวต้านทาน  5  ตัวแบบขนาน  โดยให้มีความต้านทานรวมเท่ากับ  8.1081  โอห์ม

3.   ต่อตัวต้านทาน   5   ตัวแบบผสม  โดยให้มีความต้านทานรวมเท่ากับ  132.5  โอห์ม

4.   ต่อตัวต้านทานแบบใดก็ได้  โดยให้มีความต้านทานรวมเท่ากับ  134.46  โอห์ม

5.   ในห้องทดลองนี้เราสามารถสร้างความต้านทานได้สูงสุดและต่ำสุดเท่าไร

*  คำถามทุกข้อให้คำนวณและวาดรูปประกอบด้วย 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง