การต่อตัวเก็บประจุ

ในห้องทดลองนี้คุณสามารถเลือกการต่อตัวเก็บประจุเป็นแบบขนาน   อนุกรม     หรือผสม  และยังสามารถเปลี่ยนค่าประจุไฟฟ้าแต่ละตัว   พร้อมกับคำนวณหาค่าความจุไฟฟ้ารวม  ได้ด้วย   ให้คุณลองเล่นดูครับ

คำถาม

1.   ต่อตัวเก็บประจุ  2  ตัวแบบอนุกรม  โดยให้มีความจุไฟฟ้ารวมเท่ากับ   29.166   nF

2.   ต่อตัวเก็บประจุ   5  ตัวแบบขนาน  โดยให้มีความจุไฟฟ้ารวมเท่ากับ  260  nF

3.   ต่อตัวเก็บประจุ   5   ตัวแบบผสม  โดยให้มีความจุไฟฟ้ารวมเท่ากับ  18.508  nF

4.   ต่อตัวเก็บประจุแบบใดก็ได้  โดยให้มีความจุไฟฟ้ารวมเท่ากับ  15.757  nF

5.   ในห้องทดลองนี้เราสามารถสร้างความจุไฟฟ้าได้สูงสุดและต่ำสุดเท่าไร

*  คำถามทุกข้อให้คำนวณและวาดรูปประกอบด้วย

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม 

เรื่องการทดลองเสมือนจริง