ควาร์ก  และแอนตี้ควาร์ก

      เลือก  แบริออน (baryons)  หรือ เมซอน  (Meson)   และนำควาร์ก และแอนตี้ควาร์กไปวางไว้ในช่อง  อนุภาคที่ได้คืออะไร บันทึกลงในตารางผลการทดลอง และเปรียบเทียบกับทฤษฎีว่าตรงกันหรือไม่

ตารางบันทึกผล

Mesons

ควาร์ก อนุภาค
 
 
 
 
 
 

Baryons

ควาร์ก อนุภาค

 
 
 
 
 
 

 

 

ทฤษฎี

ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐานและจักรวาลวิทยา

-----------------------------------

บทนำ

      เราจะกล่าวถึงอนุภาคอนุปรมาณู (Subatomic) ที่รู้จักกันดีหลายตัวกับอันตรกิริยาพื้นฐานที่ควบคุมพฤติกรรมของมัน อภิปรายทฤษฎีล่าสุดของอนุภาคมูลฐาน ซึ่งกล่าวว่าสสารทุกชนิดสร้างขึ้นมาจากอนุภาคเพียงสองสกุล คือ ควาร์ก (quarks) กับเลพตอน (leptons) ท้ายที่สุดเราจะอภิปรายว่าแบบจำลองเช่นนั้นมีความชัดเจนเพียงใดที่จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพได้

     คำว่า อะตอม (atom) มาจากภาษากรีกว่า atomos ซึ่งแปลว่า แบ่งแยกไม่ได้ ชาวกรีกโบราณเชื่อว่าอะตอมเป็นองค์ประกอบที่เล็กที่สุดของสสารที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ นั่นคือ เขาเชื่อว่ามันเป็นอนุภาคมูลฐาน การทดลองในทศวรรษ 1890 และต้นศตวรรษที่ 20 ชี้ให้เห็นว่า แนวคิดเช่นนี้ไม่ถูกต้อง หลังคริสตศักราช 1932 นักฟิสิกส์มองภาพสสารทุกชนิดว่าประกอบด้วยอนุภาค 3 ชนิด คือ อิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน เริ่มจากทศวรรษ 1940 มีการค้นพบอนุภาคใหม่ ๆ จากการทดลองหลายชนิดทั้งนี้จากการชนด้วยอนุภาคพลังงานสูงที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้ว อนุภาคใหม่มีความไม่เสถียรอย่างยิ่ง และมีครึ่งชีวิตสั้นมาก กล่าวคือมีพิสัยจาก ถึง จนถึงปัจจุบันเราค้นพบอนุภาคมูลฐานแล้วมากกว่า 300 ชนิด   อ่านต่อครับ


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง