กฎของแก๊ส

Need to enable JAVA!

จากกฎของแก๊ส

p·V = n R T

 p =  ความดัน  ;    V  = ปริมาตร   ;   n  =   จำนวนโมล  ;   T  =  อุณหภูมิ    และ   R  =  8.31 J / mol.K    =   ค่าคงที่ของแก๊ส

      ใช้เมาส์คลิกที่ช่อง คุณสามารถเลือกให้ตัวแปร ( p, V , T) ตัวใดตัวหนึ่งคงที่  เช่นถ้าคลิกที่  T  คงที่  ค่า p  และ  V   จะเปลี่ยนแปลงอยู่บนกราฟโดยที่ค่า  T  คงที่เป็นต้น  คุณสามารถคลิกได้ทุกที่บนพื้นที่สีเหลือง   โดยที่ค่าต่างๆที่ปรากฎขึ้น ถูกคำนวณไว้อย่างถูกต้อง   และเมื่อคุณกดเมาส์ค้างและลาก   คุณจะได้เส้นกราฟขึ้นอย่างต่อเนื่อง

      คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนโมลจาก  1   ถึง  10   โดยกดลูกศรขึ้นและลงบนคีย์บอร์ด  ให้สังเกตว่าความถูกต้องอยู่ที่ทศนิยม  2  ตำแหน่ง  เนื่องจากความละเอียดถูกจำกัดด้วยจุดบนหน้าจอ

ใบบันทึกผลการทดลอง

การทดลองที่ 1   กำหนดให้  T  =  คงที่     ;   n  =  1   mol   

หาค่า  p  และ  V   จำนวน  5  ค่าใส่ลงในตาราง    และคำนวณหาค่า  pV

p (kpa) V (m3) PV
2.7 0.64  
     
     
     
     

เขียนกราฟระหว่าง  p  และ  V

ตอบคำถาม

1.  ค่า pV  เป็นอย่างไร อธิบายเหตุผล

2.  กราฟของ  p  และ  V   มีลักษณะเป็นอย่างไร

3.  ถ้าเปลี่ยนค่า  n  ค่า  p  และ V  จะเปลี่ยนหรือไม่อย่างไร

การทดลองที่ 2   กำหนดให้  p  =  คงที่     ;   n  =  1   mol   

หาค่า  V  และ  T   จำนวน  5  ค่าใส่ลงในตาราง    และคำนวณหาค่า  V / T

V (m3) T (K) V / T
     
     
     
     
     

เขียนกราฟระหว่าง  V  และ  T

ตอบคำถาม

1.  ค่า V / T  เป็นอย่างไร อธิบายเหตุผล

2.  กราฟของ  V  และ  T   มีลักษณะเป็นอย่างไร

3.  ถ้าเปลี่ยนค่า  n  ค่า  V  และ T  จะเปลี่ยนหรือไม่อย่างไร

การทดลองที่ 3   กำหนดให้  V  =  คงที่     ;   n  =  2   mol   

หาค่า  T  และ  p   จำนวน  5  ค่าใส่ลงในตาราง    และคำนวณหาค่า   T / p

T (K) p (kpa) T / p
     
     
     
     
     

เขียนกราฟระหว่าง  T  และ  p

ตอบคำถาม

1.  ค่า T / p  เป็นอย่างไร อธิบายเหตุผล

2.  กราฟของ  T  และ  p   มีลักษณะเป็นอย่างไร

3.  ถ้าเปลี่ยนค่า  n  ค่า  T  และ p  จะเปลี่ยนหรือไม่อย่างไร


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง