การทดลองการแผ่รังสีของวัตถุดำ

         ในห้องทดลองนี้ แสดงการแผ่รังสีของวัตถุดำ โดยการเพิ่มและลดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ทางด้านขวา สามารถเปลี่ยนค่าโดยการคลิกและลากด้วยเมาส์ ความเข้มของการแผ่รังสี มีความสัมพันธ์กับความยาวคลื่น ในช่วงคลื่นที่ตามองเห็น เราจะเห็นเป็นแถบสีบนเส้นกราฟ

ใบบันทึกผลการทดลอง เปลี่ยนค่า T ด้วยตนเอง 4 ค่า และบันทึกค่าลงในตาราง  มีตัวอย่างให้ดูแถวแรก

อุณหภูมิ  T  (K)

ทดลอง

คำนวณ

1201 2411 2.895 x 10-3 2.08 2.0805
         
         
         
         

ค่าคำนวณ


ทฤษฎี

     

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง