ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 

สำหรับฟิสิกส์ 2

การทดลองเรื่อง Oscilloscope

  ท่านจะได้ทดลองฝึกใช้ออสซิลโลสโคปเสมือนจริง  ไม่ต้องกลัวว่าเครื่องสโคปจะไม่ทำงานหรือเครื่ืองพัง ทดลองได้เลย คลิกครับ

หน้าที่ของสวิตช์ ปุ่มและขั้วต่อต่าง ๆ

 ส่วนประกอบของออสซิลโลสโคปสองแชนแนลของฮิตาชิ รุ่น V212

สังเกตุการทำงานของปุ่ม sec/div ของสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรง  คลิก

สังเกตุการทำงานของปุ่ม sec/div ของสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ คลิก

สังเกตุการทำงานของปุ่ม sec/div ของสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ คลิก

สังเกตุการทำงานของปุ่ม Volts/div คลิก

สังเกตุการทำงานของปุ่ม  Trigger Level  คลิก


ออสซิลโลสโคปเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างรูปคลื่น (waveform) ของสัญญาณไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าตามเวลาให้ปรากฎบนจอภาพ ซึ่งปกติจะไม่สามารถเห็นสัญญาณไฟฟ้าเหล่านั้นได้ ออสซิลโลสโคปยังสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณไฟฟ้าเหล่านั้นเทียบกับเวลาได้ ออสซิลโลสโคปยังใช้แสดงคลื่นดลและเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเสียง นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องแสดงผลของเครื่องมือวัดบางชนิดอีกด้วย
ส่วนประกอบที่สำคัญของออสซิลโลสโคป
ออสซิลโลสโคปชนิดต่าง ๆ
ออสซิลโลสโคป hitachi รุ่น V212
ข้อควรระวังในการใช้ออสซิลโลสโคป
สายวัด ( Probe )

ที่มา : รังสรรค์ ศรีสาคร
สาขาวิชาฟิสิกส์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

การทดลองเรื่องบริดส์

    วงจรบริดส์สา้มารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมากมาย  ไม่เชื่อเข้าไปทดลองก่อน คลิกครับ

  เรื่อง วงจรบริดจ์กระแสตรง

        บริดจ์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC  Bridge)
         DC Bridge เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดค่าความต้านทานในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งมีค่าความถูกต้องสูง ประเภทที่ใช้ในปัจจุบัน  คือ วิทสโตนบริดจ์ ดังรูป

คลิกอ่านต่อครับ

การทดลองเรื่อง การอัดและการคายประจุ

       ตัวเก็บประจุ มีหน้าที่เก็บและคายประจุไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า  ในห้องทดลองเสมือนจริงท่านจะได้ทราบว่า เวลาคงที่คืออะไร  โดยการทดลองเปลี่ยนค่า ความจุและความต้านทานไฟฟ้า   คลิกครับ

การทดลองเรื่อง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

       ธรรมชาติการไหลของกระแสไฟฟ้า เปรียบเทียบได้กับการไหลของกระแสน้ำ   และความดันไฟฟ้า สามารถเปรียบเทียบได้กับแรงดันของน้ำ   เมื่อกระแสไฟฟ้าวิ่งไหลผ่านทางแยก มันจะแยกออกไปตามท่อต่างๆ  เป็นไปตามกฎของของไหล  ท่านอยากทราบความมหัศจรรย์นี้ ก็ทดลองคลิกเข้าไปครับ

การเปรียบเทียบการไหลของกระแสไฟฟ้าที่เป็นกระแสตรงกับการไหลของน้ำที่เกิดจากการปั๊ม

โดยที่  แบตเตอรี่  เทียบได้กับปั๊ม

หลอดไฟ เทียบได้กับ กังหันเทอร์ไบน์

สายไฟเทียบได้กับท่อน้ำ  เป็นต้น

ตอบคำถามต่อไปนี้

bullet ให้กดปุ่ม High   เกิดอะไรขึ้นในวงจรไฟฟ้า จงอธิบาย

________________________________________________________

________________________________________________________

 

การทดลองเรืื่องการสะท้อนและการหักเหของแสง

     ท่านจะได้ทดลองส่องแสงไฟผ่านตัวกลาง  ชนิด เพื่อตรวจสอบการหักเหของแสง  และท่านยังสามารถเปลี่ยนค่าดัชนีหักเห  มุมตกกระทบได้อีกด้วย คลิกค่ะ

การทดลองเรื่อง สเปคตรัม

     คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อะตอมคายออกมา เรียกว่า โฟตอน  หรือที่เรารู้จักกันว่าแสง  ท่านจะได้เห็นเส้นสเปคตรัม ของธาตุทุกตัวในตารางธาตุ  คลิกครับ

 

บทความอิเล็กทรอนิกส์เรื่องสนามแม่เหล็ก

   เมื่อเราวางเข็มทิศไว้ ณ ที่ต่างๆ บนผิวโลกเข็มทิศจะวางตัวในแนวเหนือใต้  จากการสำรวจทำให้ทราบว่าแนวการเรียงตัวของเข็มทิศ  จะมีทิศเปลี่ยนไปตามตำแหน่งต่าง ๆ  และมีทิศพุ่งเข้าสู่ผิวโลกที่บริเวณหนึ่ง ซึ่งเป็นขั้วโลกเหนือทางภูมิศาสตร์  (แถวประเทศแคนาดา)  และอีกบริเวณหนึ่งที่ขั้วโลกใต้ทางภูมิศาสตร์  (แถวประเทศออสเตรเลีย)  เสมือนว่ามีแม่เหล็กที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กโลกอยู่ภายในโลก  เนื่องจากเราเรียกปลายเข็มทิศที่ชี้ไปทางทิศเหนือว่า "ขั้วเหนือ"  และเรียกปลายเข็มทิศที่ชี้ไปทางทิศใต้ว่า "ขั้วใต้"   ฉะนั้นปลายขั้วเหนือของแม่เหล็กโลก  ควรจะอยู่ในบริเวณขั้วใต้ทางภูมิศาสตร์ และปลายขั้วใต้ของแม่เหล็กโลก ควรจะอยู่ในบริเวณขั้วเหนือทางภูมิศาสตร์  คลิกอ่านต่อครับ

    การแทรกสอดของยัง คลิก

    การทดลองที่แสดงว่าแสงเป็นคลื่นที่น่าสนใจยิ่ง คือ การทดลองการแทรกสอดของยัง  ซึ่งภายหลังนักฟิสิกส์ได้ทดลองการแทรกสอดของอิเล็กตรอนและนำไปสู่การอธิบายว่า อิเล็กตรอนก็ทำตัวเป็นคลื่นได้  ในห้องทดลองนี้ท่านสามารถเปลี่ยนค่าความกว้างของช่องแคบคู่  และดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น 

วงจรเรียงกระแส

      วงจรแปลงกระแสไฟฟ้าสลับให้เป็นไฟตรง  มีหลายแบบทั้ง  ครึ่งคลื่น เต็มคลื่น และแบบบริดส์ อยากทราบการทำงานของมันเป็นอย่างไร คลิกค่ะ

ความร้อนกับพลังงานทางไฟฟ้า

     is used to make heat and power.
For example, current-carrying nichrom wire that nichrom wire has a high resistance and creates heat. This is applied to be component of electric ovens, toasters, electric irons and light bulbs, etc.  โปรดอ่านต่อ คลิกค่ะ

James Prescott Joule
b. Dec. 24, 1818, Salford, Lancashire, England
d. Oct. 11, 1889, Sale, Cheshire

English physicist who established that the various forms of energy: mechanical, electrical, and heat - are basically the same and can be changed, one into another. Thus he formed the basis of the law of conservation of energy, the first law of thermodynamics. He also contributed electrochemistry developing electrowinning, or recovery by electrolysis, of precious metals. However, brewing was his true occupation.   คลิกอ่านประวัติของท่าน

ประวัติของท่านเจมส์จูล

แผ่นใสการเรียนการสอน

James Joule

       ประวัติของท่าน  เจมส์จูล นักวิทยาศาสตร์อันยิ่งใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ความร้อน  จำนวน  11 แผ่น  ภาษาอังกฤษทั้งหมด  คลิกครับ   powerpoint

การทดลองเรื่องตาและการมองเห็น

 

        การทดลองนี้จะทำให้ท่านทราบว่าสายตาสั้นกับสายตายาวเกิดจากสาเหตุใด   คลิกครับ

 

กลับหน้าแรกของการทดลองฟิสิกส์ 2

คลิกปุ่มนี้ที่หน้าใดๆ ของการทดลองจะกลับสู่หน้าหลักนี้ทันที

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

กลับหน้าแรกเรื่องการทดลองเสมือนจริง

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง