QuickTime 7. Get a sneak peek.

RealPlayer FREE

 

1. หาความเร่งโน้มถ่วงของโลก

2. การกระจายแสงผ่านปริซึม

3. การแทรกสอดบนถาดคลื่น

4. การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก 1

5. การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก 2

6. การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี

7. วงจรจำกัดแรงดันไฟฟ้า

8. วงจร RC

9. มัลติมิเตอร์

10.กฎของโอห์ม

11.ผลของดอปเปอร์และคลื่นกระแทก

12.แรงลอยตัว

13.RLC ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

14.การแทรกสอดผ่านช่องแคบคู่

15.แข่งลูกบอล

16.แบบจำลองของแก๊สในอุดมคติ

17.โมเมนตัมเชิงมุมกับพื้นที่

18.แปลงหน่วยพื้นฐาน

19.แปลงหน่วยพื้นฐานทุกหน่วย

20.การทดลองเสมือนจริง 1

     (มีหลายการทดลอง)

21.หาความหนาแน่นทางอินเตอร์เน็ต

22.ใบทดลองเรื่องฟิสิกัลเพนดูลัม

23.ห้องทดลองอินเตอร์เน็ตของ

     ห้องสมุดวิทยพัฒน์

24.การผสมสีของแสง

25.การทดลองเสมือนจริงของ 

     EUGENE  HECHT    PHYSICS 

     Calculus    second  Edition

26.กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์

27.คุณรู้จักเวลามากน้อยแค่ไหน

28.วงจร R-L

29.วงจร R-L-C

30.การหาค่าคงที่แลตทิซโดยใช้กฎของแบรกส์

31.กฎการคงตัวของโมเมนตัมเชิงเส้น

32.การเกิดบีตส์

33.การทดลองเสมือนจริงเรื่องความเร่งคงที่ 

34.การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล

35.กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน

36.กราฟกำลังสอง  และกราฟพาราโบลา

37.รวบรวมการทดลองทางฟิสิกส์

     กว่า 100 การทดลอง

38.หลักการทำงานของเตาไมโครเวฟ  

39.งานและแรงทางกลศาสตร์

40.การเคลื่อนที่แบบซิมเปิล

     ฮาร์โมนิคของมวลติดกับสปริง

     และลูกตุ้มนาฬิกา

41.เลเซอร์แสงที่มีระเบียบ

42.อุณหภูมิของการเปลี่ยนเฟส

43.วัฏจักรคาร์โนต์

44.เครื่องจักรสันดาปภายใน

     และกระบวนการความร้อนคงที่

45.ฟิสิกส์ 2000

46.ปรากฎการณ์ดอปเปอร์

47.คลื่นตามขวางและตามยาว

48.โมดการสั่นของเส้นเชือก

49.การเบี่ยงเบนของประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้า

50.หลักการทำงานของจอทีวี

51.เส้นสนามไฟฟ้า

52.วงโคจรของดาวเทียมสปุตนิก

53.วงโคจรของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส

54.การต่อตัวเก็บประจุ

55.การต่อตัวต้านทาน

56.วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

57.การชาร์จตัวเก็บประจุ

58.การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก

59.การทดลองเสมือนของ Walter Fendt

60.การเกิดวงจรเรโซแนนท์ในวงจร RLC แบบอนุกรม

61.วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

62.ปรากฎการณ์รวมเรโซแนนท์

63.สเปกตรัม

64.คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

65.เรียงกล่องเป็นชั้นๆ

66.การแทรกสอดของยัง

67.ภาพที่เกิดจากกระจกโค้งนูน

68.เวลาสัมพัทธ์

69.Atwood  machine

70.โมเมนต์ความเฉื่อย

71.ทฤษฎีแกนขนาน

72.กฎของแก๊ส

73.การชนผนังภาชนะของอะตอมแก๊ส

74.แรงสุทธิ

75.กฎข้อที่หนึ่งของเคปเลอร์

76.กฎข้อที่สองของเคปเลอร์

77.กฎสามข้อของเคปเลอร์

78.พิสูจน์กฎสามข้อของเคปเลอร์

79.ควบคุมเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ด้วยตนเอง

80.ทดลองพลิกสุริยะจักรวาลด้วยตนเอง

81.ต่อจิ๊กซอว์ของระบบสุริยะจักรวาล

82. การทดลองรวม (กาลิเลโอ เพนดูลัม , ดอปเปอร์)

83. รหัสสีของตัวต้านทาน

84. หลอดไฟฟ้า

85. หลอดฟลูออเรสเซนต์

86. การหาชนิดของประจุไฟฟ้า

87. วัดความสูงของ T-REX (win xp)

88. การทดลองของรัทเธอร์ฟอร์ด(win xp)

89. การทดลองรวมของ surendranath

90. ติวเตอร์ของ Johnny Erickson  เรื่องกลศาสตร์

91. ติวเตอร์ของ Johnny Erickson  เรื่องไฟฟ้า

92. การทดลองเสมือนของ E.K.NG

93. ทฤษฎีไมโครมิเตอร์

94. ไมโครมิเตอร์

95. ทฤษฎีและการวัดด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

96. นาฬืกาจับเวลา

97. การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์

98. ไฟฟ้าที่เกิดจากแม่เหล็ก

99. การทดลองเกี่ยวกับทอร์ก

100. การแทรกสอดบนถาดคลื่น

101. การผสมสารสีและแสงสี

102. การวัดความเร็วแสง

103. สมบัติของประจุไฟฟ้า

104. นาฬิกาจับเวลาเขียนด้วย Flash

105. นักโต้คลื่นอากาศ

106. เปลนิวตัน

107. แม่เหล็ก

108. การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม

109. การแผ่รังสีของวัตถุดำ

110. ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กตริก

111. อะตอมของบอร์

112. การสลายตัวของธาตุกัมมันตภาพรังสี

113. ปฏิกิริยาลูกโซ่

114. ไอโซโทป

115. ควาร์ก และแอนตี้ควาร์ก

116. การทดลองของ (Michelson-Morley Experiment)

117. การทดลองเรื่องปรากฎการณ์คอมป์ตัน (The compton effect)

118.  เวลาที่เปลี่ยนไป

119. ตาและการมองเห็น

120. การวาดกราฟโดยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด

121. ปรากฏการณ์ดอปเปอร์

122. เครื่องคิดเลข แบบ  Shockwave

123. สรุปุฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์

124. ใบการทดลองเรื่องการวัด PDF  (เครื่อง 140)

125. ใบการทดลองเรื่องเสียง PDF  (เครื่อง 140)

126. ใบการทดลองเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า PDF  (เครื่อง 140)

127. การพล๊อตกราฟ

128. ความเร็วและอัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง

129. การกระจายของแสงผ่านปริซึม

130. การเกิดของรุ้งกินน้ำ

131. การทดลองของ แฟรงค์ และเฮิรตซ์

132. การทดลองเรื่องตารางธาตุ

134. การทดลองเรื่อง spectrum

135. แรงระหว่างประจุกับกฎของคูลอมบ์

136. การเคลื่อนที่ของประจุในสนามไฟฟ้า

137. ใบการทดลองเรื่องไฟฟ้าสถิต PDF (เครื่อง 140)

138. ใบการทดลองเรื่องนิวเคลียร์ PDF  (เครื่อง 140)

139. การทดลองไมโครมิเตอร์ฉบับ Flash

140. การทดลองเรื่อง Vernier slide callipers ฉบับ Flash

141. การตกของลูกบอลสองลูกภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก

142. การทดลอง Electroscope

143. การทดลองเรื่องกฎของคูลอมบ์ 

144. การเคลื่อนที่ของประจุในสนามไฟฟ้า

145. ใบงานวัน open house  10 กุมภาพันธ์ 2549

146. ใบงานวัน open house  10 กุมภาพันธ์ 2549  เรื่อง การเคลื่อนที่ PDF

147. ใบงานวัน open house  10 กุมภาพันธ์ 2549  เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ PDF

148. การเคลื่อนที่บนพื้นเอียง

149. ยิงมะพร้าว ( ไม่ได้ยิงลิงจ้า.....)

150. การทำงานของเครื่องยนต์  จังหวะ

151. การทำงานของเครื่องยนต์ จังหวะ

152. ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง สำหรับฟิสิกส์ 1

153. ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง สำหรับฟิสิกส์ 2

154. หวานใจของทาร์ซาน

155. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากการสั่นของประจุ

156. เรือใบ

157. แรงยกของปีกเครื่องบิน

158. photoelectric effect

159. การทดลองฟิล์มบาง

160. The Atwood Machine ฉบับ Flash

161. เหวี่ยงมวล และจุดศูนย์กลางมวล

162. รถเหาะมหาสนุก

163. การเคลื่อนที่แบบวงกลม

164. แรง coriolis

165. หลักการทำงานของตู้เย็น

166. กระดิ่งไฟฟ้า

167. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

168. ลูกโบว์ลิ่ง ลูกวิ่งแข่งกัน

169. ปัญหาของล้อเกวียน

170. เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

171. Oscilloscope

172. " เซลล์แสงอาทิตย์ " (Solar cell )

173. คำถามเรื่องการแล่นของรถ

174. คำถามเรื่องการเหวี่ยงลูกบอล

175. ปล่อยลูกApple

176. Center of Gravity Paradox

177. แรงระหว่างเส้นลวดคู่ขนานที่นำกระแส

178. กระบวนการทางเทอร์โมไดนามิก

179. คำถามเรื่องจานหมุน

180. คุณสมบัติแก๊ส

181. การเคลื่อนที่แบบอื่น ๆ

182. นักสกี 2 คน สกีแข่งกัน

183. เครื่องจักรเสตอริ่ง

184. คำถามเรื่องยิงปืนและปล่อยหล่น

185. แรงเสียดทาน

186. สภาพความต้านทานของตัวนำ

187. กฎของโอห์ม

188. การเคลื่อนที่แบบ SHM

189. Ohm's Law

190. กฎของฟาราเดย์ (Faraday's Law)

191. ค่าคงที่ของสปริง

192. การแผ่รังสีของวัตถุดำ

193. พิสูจน์ทฤษฎีพิธากอรัส

194. วัฏจักร Otto

195. แก๊ส

196. การขยายตัวแบบอิสระ

197. กฎของเคปเลอร์  Kepler's law

198. Electromagnetic spectrum

199. แสง

200. สีทา

201. วงจรแปลงไฟฟ้าสลับเป็นไฟตรง แบบเต็มลูกคลื่น

201. ส่วนประกอบของเวกเตอร์ ( Vector component)

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง