แบบจำลองของแก๊สในอุดมคติ

       จาวาแอพเพล็ตแสดงแบบจำลองทางจุลภาคของแก๊สในอุดมคติ    ความดันของแก๊ส จะดันลูกสูบของกระบอกสูบ ซึ่งเป็นผลจากการชนของโมเลกุลของแก๊สกับลูกสูบ  ในแบบจำลองนี้

1.    โมเลกุลเป็นไปตามกฎของนิวตัน

2.    โมเลกุลเคลื่อนที่ในทุกทิศทุกทางและสม่ำเสมอ

3.    ไม่มีการชนระหว่างโมเลกุล

4.    โมเลกุลชนกับผนังของลูกสูบเป็นแบบยืดหยุ่น  

        คุณสามารถเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ได้ดังนี้

1.    N ;  จำนวนโมเลกุลทั้งหมด

2.    P ;  ความดันของระบบ

3.    v;   ความเร็วของโมเลกุลแต่ละตัว

4.    ความกว้างของกระบอกสูบ(คลิกที่ขอบของลูกสูบ และลากเพื่อเปลี่ยนความกว้างของลูกสูบ) ปริมาตรของกระบอกสูบ จะปรับเองอัตโนมัติตามค่าพารามิเตอร์ข้างบน

        ภาพเคลื่อนไหวจะหยุดลงเมื่อคลิกเมาส์ค้าง   และจะเคลื่อนไหวต่อเมื่อปล่อยเมาส์

        จงหาความสัมพันธ์ระหว่าง

        1.  จำนวนโมเลกุลทั้งหมด  N  กับ  ปริมาตร  V

        2.  ความดันของระบบ  P  กับปริมาตร  V

        3.  ความเร็วของโมเลกุล  v  กับปริมาตร   V


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง