กฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์

       

         เลือก Faraday's Experiment I (การทดลองของฟาราเดย์ I) คุณสามารถใช้เคอร์เซอร์ จับคอยส์หรือแม่เหล็ก เคลื่อนที่ขึ้นหรือลงได้ ให้เปลี่ยนเคอร์เซอร์ไปที่แม่เหล็ก กดเมาส์ค้างไว้ แล้วจับแม่เหล็กใส่เข้าไปในขดลวด สังเกตดูว่า อะไรเกิดขึ้นกับกัลวานอมิเตอร์ ลูกศรสีเหลือง แสดงทิศทางของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ อย่างไรก็ตามในรูป ไม่ได้แสดงว่าขดลวดหรือคอยส์พันอยู่ในลักษณะใด แต่ให้ใช้กฎของเลนส์ (Lenz's Law) ซึ่งอธิบายได้ว่า สนามแม่เหล็กเนี่ยวนำจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับฟลักซ์ ต่อไปให้คุณเลื่อนแม่เหล็กออก และสังเกตดูว่ามีอะไรเกิดขึ้น และตอบคำถามว่าทำไมกระแสไฟฟ้าจึงกลับทิศทาง ทดลองหาความสัมพันธ์ว่ากฎของฟาราเดย์ขึ้นกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์หรือความเร็วของการเคลื่อนที่ขึ้นลงของแท่งแม่เหล็กหรือไม่ ในทางกลับกันให้ยกคอยส์ขึ้นหรือลงโดยกำหนดให้แท่งแม่เหล็กอยู่กับที่ และสังเกตว่าผลเหมือนเดิมหรือไม

        ่ เลือก Faraday's Experiment II (การทดลองของฟารารเดย์ II) คุณสามารถใช้เคอร์เซอร์ เปิดหรือปิดสวิทซ์ และยกคอยส์ขึ้นหรือลงได้ การทดลองนี้แตกต่างกับการทดลองตอนที่ 1 คือเราเปลี่ยนจากแม่เหล็กถาวร เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากขดลวดโซลีนอยส์แทน ให้ปิดสวิทซ์ และสังเกตว่ามีอะไรเกิดขี้น ต่อไปเปิดสวิทซ์ และสังเกตว่ามีอะไรเกิดขึ้น และปิดสวิทซ์อีกครั้ง ต่อไปให้เลื่อนโซลีนอยส์ขึ้นและลงใส่ไปในคอยส์ตัวใหญ่และสังเกตผลว่าเหมือนกับการทดลองที่ 1 หรือไม่  กดปุ่มเพื่อเข้าสู่การทดลอง  ดูทฤษฎีเพิ่มเติม เรื่อง   กฎของเลนซ์     การประยุกต์กฎของฟาราเดย์ 1   เซฟตีคัทตัดก่อนตายเตือนก่อนวายวอด


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง