ทฤษฎีแกนขนาน

      การทดสอบทฤษฎีแกนขนานโดยการหมุนมวล  คุณสามารถวางมวลบนกลางโต๊ะ  หรือมุมของโต๊ะก็ย่อมได้     และทำการทดลองหาความเร่งของระบบ   เมื่อได้ความเร่งแล้ว  นำไปหาโมเมนต์ความเฉื่อยได้จากสูตร

m  =   มวลที่ใช้แขวนในระบบ

R  =   คือรัศมีของโต๊ะหมุน    ในห้องทดลองเสมือนจริงนี้  R  =  0.25  เมตร

     เมื่อคำนวณหาโมเมนต์ความเฉื่อยได้แล้ว  ให้นำค่า  0.03  kg.m2   ซึ่งก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยของโต๊ะ  ลบอออก  ค่าที่ได้ก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยของมวลที่นำไปหมุน ณ จุดหมุนนั้นๆ   ซึ่งถ้าคุณทดลองนอกจุดศูนย์กลางโต๊ะ  ค่าที่ได้จะมีค่ามากกว่าเมื่อคิดค่าโมเมนต์ความเฉื่อยที่จุดศูนย์กลางของโต๊ะ

ใบบันทึกผลการทดลอง

ตารางที่ 1

กำหนดให้   m  =  200   กรัม   วางมวลไว้ที่จุด 1

  a (m/s2) I1 kg.m2
วงแหวน    
ทรงกลมตัน    
ทรงกลมกลวง    

ทุกครั้งที่ต้องการกลับเข้าสู่ค่าเริ่มต้นให้กดปุ่ม  Refresh   ในเมนู  View

ตารางที่ 2

กำหนดให้   m  =  200   กรัม   วางมวลไว้ที่จุด 7

  a (m/s2) I2 kg.m2
วงแหวน    
ทรงกลมตัน    
ทรงกลมกลวง    

I1          =            IC   +     md21

I2          =            IC   +     md22

I2 – I1    =              m(d22  -  d21)

d2  =    0.25  เมตร        d  =    0.125  เมตร

ใบบันทึกผล

m kg
วงแหวน  
ทรงกลมกลวง  
ทรงกลมตัน  


เรื่องที่  1.  วิธีการหาโมเมนต์ความเฉื่อย

เรื่องที่  2.  ทฤษฎีแกนขนาน


 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง