วิธีการหาโมเมนต์ความเฉื่อย

      การทดลองนี้เป็นการหาโมเมนต์ความเฉื่อยโดยการหมุนมวล  คุณสามารถวางมวลบนกลางโต๊ะ  หรือมุมของโต๊ะก็ย่อมได้     และทำการทดลองหาความเร่งของระบบ   เมื่อได้ความเร่งแล้ว  นำไปหาโมเมนต์ความเฉื่อยได้จากสูตร

m  =   มวลที่ใช้แขวนในระบบ

R  =   คือรัศมีของโต๊ะหมุน    ในห้องทดลองเสมือนจริงนี้  R  =  0.25  เมตร

     เมื่อคำนวณหาโมเมนต์ความเฉื่อยได้แล้ว  ให้นำค่า  0.03  kg.m2   ซึ่งก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยของโต๊ะ  ลบออก  ค่าที่ได้ก็คือโมเมนต์ความเฉื่อยของมวลที่นำไปหมุน

ใบบันทึกผลการทดลอง

กำหนดให้   m  =  200   กรัม   วางมวลไว้กลางโต๊ะ

  a (m/s2) I kg.m2
วงแหวน    
ทรงกลมตัน    
ทรงกลมกลวง    

ทุกครั้งที่ต้องการกลับเข้าสู่ค่าเริ่มต้นให้กดปุ่ม  Refresh   ในเมนู  View

ตอบคำถาม 

1.  มวลของวงแหวน   =                      กรัม

ใบบันทึกผลการทดลอง

กำหนดให้    m    =    500    กรัม    วางมวลแบบจุดลงบนบริเวณ

มวลสี จุด I1 I2
แดง ,  แดง 1 ,  3    
แดง  ,  แดง  6  , 8    
แดง ,  น้ำเงิน 5 ,  7    

ตอบคำถาม 

1.  ลองทดลองมวลแบบจุดแบบใดแบบหนึ่ง  ส่วนมวลแขวน  m  จะเลือกเท่าไรก็ได้   และคำนวณหา   I   และ  I  2   

ทฤษฎี

การคำนวณหาโมเมนต์ความเฉื่อย

 


เรื่องที่  1.  วิธีการหาโมเมนต์ความเฉื่อย

เรื่องที่  2.  ทฤษฎีแกนขนาน


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง