กดที่ภาพ หรือกดที่นี่ เพื่อเข้าสู่การทดลอง  

ทฤษฎีกฏการคงตัวของโมเมนตัมเชิงเส้น

 

 

ตัวอย่างที่ใช้กับการทดลองเสมือน    มวลสีแดง (ก้อนที่ 1) 2  kg   มีความเร็วเริ่มต้น  5.5 m/s   วิ่งเข้าชนกับมวลสีเขียว (ก้อนที่ 2) 1.8  kg  มีความเร็วเริ่มต้น  -2 m/s   จงหาความเร็วและโมเมนตัมสุดท้ายของมวลทั้งสอง  

ตารางบันทึกผลการทดลองของตัวอย่างบน

มวล 2 kg โมเมนตัมเริ่มต้น       =              kg m/s โมเมนตัมสุดท้าย      =              kg m/s      
มวล 1.8 kg โมเมนตัมเริ่มต้น       =              kg m/s โมเมนตัมสุดท้าย      =              kg m/s   
ค่าที่ได้จากการทดลอง โมเมนตัมรวมเริ่มต้น   =              kg m/s โมเมนตัมรวมสุดท้าย   =              kg m/s   
ความเร็วสุดท้ายที่ได้จากการทดลอง V'1   =              m/s V'2   =              kg m/s   
ความเร็วสุดท้ายที่ได้จากการคำนวณ V'1   =              m/s V'2   =              kg m/s   

 

   กดปุ่ม   momentum  values   อ่านค่าความเร็วของมวลทั้งสอง  บันทึก   ค่าที่ได้จากการทดลอง

 

จากสูตร 

สมการที่ ใช้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นการชนแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์  e =1 

ใช้สมการ  (1)  และ  (2)  คำนวณหาความเร็วของมวลทั้งสองหลังชน     บันทึกค่าลงในช่องความเร็วสุดท้ายที่ได้จากการคำนวณ

 

 

จงอธิบายว่าทำไมโมเมนตัมรวมก่อนชนจึงเท่ากับโมเมนตัมรวมหลังชน

ทฤษฎีนำมาจากหนังสือฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัยภาคกลศาสตร์ ของจรัส บุณยธรรมา


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง