วงจรจำกัดแรงดันไฟฟ้า

                        วงจรนี้ใช้สำหรับจำกัดแรงดันไฟฟ้าที่อยู่เหนือหรือใต้ระดับอ้างอิง โดยเราสามารถกำหนดได้

สำหรับตัวไอโอดในอุดมคติ

                        ในสภาวะ ON   คือในขณะนั้นวงจรไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้าไหล

                        ในสภาวะ OFF  คือในขณะนั้นวงจรไฟฟ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าไหล

                        จาวาแอ็พเพล็ตนี้จำลองการจำกัดแรงดันไฟฟ้าที่ด้านบวกและด้านลบ

                        คลิกเมาส์ที่แหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้า (DC  หรือ  AC )  เพื่อเปลี่ยนขนาดของแรงดันไฟฟ้า

                        ถ้าคลิกซ้ายและค้างไว้  จะลดค่าแรงดันไฟฟ้าลงอย่างต่อเนื่อง

                        และถ้าคลิกขวาและค้างไว้  จะเพิ่มค่าแรงดันไฟฟ้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง

                        และคุณสามารถใส่ค่าเข้าไปได้ด้วยตนเองในช่องว่าง(โดยการคลิกเมาส์ที่ช่องว่างและพิมพ์ลงไป)

                        คลิกขวาของเมาส์เพื่อหยุดภาพเคลื่อนไหว

                        ลูกคลื่นทางซ้ายเป็นสัญญาณเข้า  และทางขวาเป็นสัญญาณออก

                        จุดแดงแสดงค่าของแอมพลิจูดที่เวลานั้น

                        จุดสีเหลืองบนวงจรไฟฟ้าแสดงการไหลของกระแสไฟฟ้า


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง