การทดลองเสมือนจริงเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

    ในห้องทดลองนี้คุณสามารถสร้างวงจรไฟฟ้ากระแสตรงได้หลายรูปแบบตามใจชอบ   อย่างไรก็ตามมีข้อจำกัดบางประการที่จะต้องทราบก่อน  ยกตัวอย่างเช่น แบตเตอรี่หรือแหล่งจ่ายไฟกำหนดค่าได้ตั้งแต่  +10  V   ถึง  -10 V   ดังนั้นถ้าคุณต้องการแบตเตอรี่ค่า  20 V   ให้ต่อแบต  2  อันอนุกรมกัน

     ส่วนความต้านทานกำหนดค่าได้ตั้งแต่  1.0  โอห์ม  ถึง  10.0  โอห์ม   ถ้าต้องการค่าอื่นให้ต่อตัวต้านทานแบบขนานหรืออนุกรมได้   จากกฎของโอห์ม  V =  IR   คุณสามารถลดขนาดของแรงดันไฟฟ้าหรือ ความต้านทานโดยที่กระแสยังเท่าเดิมได้   ดังนั้นถ้าคุณต้องการวงจรไฟฟ้าที่ใช้แหล่งจ่ายไฟตรงขนาด  50.0  โวลต์    ต่อกับความต้านทาน  20   โอห์ม    คุณสามารถที่จะลดขนาดของแบตเตอรี่ลงเหลือ  5  โวลต์   และความต้านทานลงเหลือ  2   โอห์ม   โดยที่กระแสในวงจรยังคงเท่าเดิม

      ถ้าคุณต้องการวัดกระแสให้นำแอมมิเตอร์  ต่ออนุกรมกับวงจร   และถ้าต้องการวัดแรงดันไฟฟ้า  ให้นำโวลต์มิเตอร์ต่อคร่อมกับตัวต้านทาน หรือจุดที่ต้องการวัดแรงดัน

      ให้คุณทดลองสร้างวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  โดยกดลงบนปุ่มเครื่องมือ  5  ปุ่ม  ซึ่งประกอบด้วย  เส้นลวด  ,   ตัวต้านทาน   ,   แบตเตอรี่    ,    แอมมิเตอร์     และโวลต์มิเตอร์   วางเคอร์เซอร์ของเมาส์ลงบนช่องที่ต้องการของแผงวงจร    และคลิกเมาส์วางเครื่องมือที่เลือกลง     ยกตัวอย่างเช่น  ถ้าต้องการตัวต้านทานขนาด  1  โอห์ม   ให้กดเมาส์ที่ตัวต้านทาน  1  ครั้ง  และขึ้นไปกดที่แผงวงจรอีก  1  ครั้ง    จะปรากฎตัวต้านทานขึ้น   ถ้าต้องการเปลี่ยนค่าให้กดเมาส์ที่ลูกศร  1   ครั้ง    และมากดที่ตัวต้านทาน เมื่อเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้ว  เราสามารถเปลี่ยนค่าความต้านทานได้ที่ช่องด้านล่าง

     ทำเช่นเดียวกันกับแบตเตอรี่   ให้กดเมาส์ที่แบตเตอรี่  1  ครั้ง  และขึ้นไปกดที่แผงวงจรอีก  1  ครั้ง    จะปรากฎแบตเตอรี่ขึ้น   ถ้าต้องการเปลี่ยนค่าให้กดเมาส์ที่ลูกศร  1   ครั้ง    และมากดที่แบตเตอรี่  เมื่อเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้ว  เราสามารถเปลี่ยนค่าของแบตเตอรี่ได้ที่ช่องด้านล่าง   เมื่อต่อวงจรไฟฟ้า   รวมทั้งแอมมิเตอร์ หรือโวลต์มิเตอร์ จนครบ  ให้กดปุ่ม คำนวณ  (Calculate)   มิเตอร์จะวัดแรงดันและกระแส ได้ตามต้องการ

บันทึกค่าทดลอง

สร้างวงจรดังรูป

กำหนดค่า   V   ,   I     และ    R    ตามความเหมาะสม
V  (โวลต์) I (กระแส)  แอมแปร์
1  
2  
3  
4  
5  

วาดกราฟระหว่าง   V  (แกน y )    กับ  I  (แกน  x)

ความชันของกราฟ  V / I    =    ___________________  มีค่าเท่ากับความต้านทาน  R

ตอบคำถาม

1.   ทดลองสร้างวงจรไฟฟ้าที่ใช้ค่าสูงสุดทุกค่าโดยต่อเป็นวงจรดังรูป

 

กระแสไฟฟ้าในวงจรมีค่าเท่ากับ    _____________แอมแปร์

แรงดันตกคร่อมตัวต้านทานเท่ากับ ____________โอห์ม

2.  ทดลองสร้างวงจรแบบใดก็ได้ที่ให้กระแส   15   แอมแปร์


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง