RLC ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

    

            จาวาแอพเพล็ตนี้แสดงคุณสมบัติของวงจร RLC  ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

คุณจะได้เห็นภาพ (image)  เมื่อคลิก

1.     ค่าสูงสุดของกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ  AC  กำหนดไว้ที่  10.0  V   และค่าความต้านทานคือ  1  kohm

2.     คุณสามารถเปลี่ยน

        1.    คาบเวลาของกระแสสลับ AC  โดยใส่ค่าลงในช่องว่าง มีหน่วยของเวลาเป็น  วินาที (s)  ,  ms(10-3s)  ,µs (10-6),ns(10-9s)

        2.    คุณสามารถเปลี่ยนค่าตัวเหนี่ยวนำ

                คลิกเมาส์ภายในตัวเหนี่ยวนำ(คอยส์สีน้ำเงิน)

                คลิกปุ่มซ้ายเพื่อลดค่า และคลิกปุ่มขวาเพื่อเพิ่มค่า

                ช่วงเพิ่มหรือลดค่าให้เลือกที่   delta

        3.    คุณสามารถเปลี่ยนค่าความจุไฟฟ้าด้วยวิธีเดียวกัน

        4.    กดปุ่ม  Start  เพื่อให้ภาพเคลื่อนไหว

  

กราฟสีแดง กราฟสีเหลือง กราฟสีน้ำเงิน กราฟสีเขียว
V VR VL VC

        5.    กดเมาส์ภาพจะหยุดการเคลื่อนไหว  ถ้ากดปุ่มซ้ายภาพจะเคลื่อนไหวต่อ  แต่ถ้ากดปุ่มขวาภาพจะเคลื่อนไหวเป็นช่วงๆ

        6.    กดปุ่ม  Reset  เพื่อปรับค่าใหม่

        7.    กดปุ่ม  Quit   หรือปิดวินโดว์เพื่อออก


ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

เรื่องการทดลองเสมือนจริง