ปรากฎการณ์เรโซแนนท์ 1

        การเกิดเรโซแนนท์ จะเกิดขึ้นกับระบบทุกชนิดที่มีการสั่นแกว่ง     เมื่อความถี่ของแรงภายนอกที่ใส่เท่ากับความถี่ของระบบ  แอมพลิจูดของระบบสามารถสั่นสะเทือนขึ้นไปได้สูงสุด  ในบทความนี้ เราจะเริ่มต้นเน้นไปที่ระบบการสั่นสะเทือนทางกลศาสตร์  เช่น  มวลติดกับสปริง     และการสั่นของเส้นเชือก    เป็นต้น  โดยมีการทดลองผ่านทางอินเตอร์เน็ตร่วมด้วย   หลังจากนั้น เราจะไปสั่นแกว่งประจุไฟฟ้าในวงจร  RLC  ซึ่งมีลักษณะการแกว่งแบบเดียวกับมวลติดสปริง    และสามารถเกิดปรากฎการณ์เรโซแนนท์ในวงจร RLC ได้  และต่อด้วยการสั่นแกว่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ก็สามารถเกิดปรากฎการณ์เรโซแนนท์ได้เช่นเดียวกัน ดังจะได้อธิบายความสัมพันธ์นี้  ในเตาอบไมโครเวฟ  และการสั่นแกว่งที่เกิดกับสะพานแขวนทาโคมาในกรุงวอชิงตัน  เมื่อเดือนกรกฎาคม  ปีค.ศ. 1940  

          

เตาอบไมโครเวฟ   และการสั่นแกว่งของสะพานแขวนทาโคมา

ตำแหน่งเริ่มต้น

การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก  (SHM)

    

กราฟของระยะกระจัดกับเวลาของมวลติดกับสปริง ที่สั่นแกว่งบนพื้นลื่น มีลักษณะเป็นรูป  ไซน์   โดยมีแอมพลิจูดคงที่

 การทดลองนี้เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างคาบ   ความเร่งเนื่อง  ความยาวของสปริง    มวล   และค่าคงที่ของสปริง  ของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค  ในห้องทดลองนี้เป็นการเคลื่อนที่ของมวลที่ติดกับสปริง และลูกตุ้มติดกับเชือก แบบธรรมดา (Simple)   โดยกำหนดให้มุมของการแกว่งมีค่าน้อย  ไม่มีแรงเสียดทานของอากาศ  ไม่คิดมวลและแรงเสียดทานของสปริง   และในห้องทดลองนี้ไม่สามารถเปลี่ยนค่าแอมพลิจูดของการแกว่งได้

       เวลาในห้องทดลองเป็นเวลาการแกว่งที่เป็นจริง  ถึงแม้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะมีตัวประมวลผลที่เร็วหรือช้าก็ตาม  ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีตัวประมวลความเร็วต่ำ  ความเร็วในการเคลื่อนที่ของมวลจะปรับเองโดยอัตโนมัติเพื่อให้เป็นเวลาที่แท้จริง   ขณะที่ทำการทดลองให้หลีกเลี่ยงการใช้เมาส์   กดที่นี่หรือรูปภาพเพื่อเข้าสู่การทดลอง

การทดลองเสมือนเรื่องการแกว่งที่ถูกแรงบังคับ

ให้คุณทดลองดูดังนี้

  1. ถ้าความถี่ของแรงมีค่าต่ำมากๆ  ตอนแรกการสั่นสะเทือนจะไม่เท่ากัน รอไปสักครู่  ความถี่และแอมพลิจูดของกล่องจะลดลงจนเท่ากับความถี่และแอมพลิจูดของแรงจากภายนอกที่ใส่เข้าไป

  2. ถ้าเลือกความถี่ของแรงให้เท่ากับความถี่ของระบบ   ระบบจะเกิดปรากฎการณ์เรโซแนนท์  แอมพลิจูดจะเพิ่มขึ้นทุกๆรอบของการแกว่ง  

 คลิกที่รูปภาพหรือที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง

    หน้าที่   1    2     3     4

 

   หน้าก่อน         หน้าถัดไป

สารบัญ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ