คำศัพท์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์

หมวด   [A]   [B-C]   [D-E]   [F-H]   [I-L]   [M]   [N-O]  [P-R]   [S]   [T-U]   [V-Z]  

Alloy  โลหะผสม เป็นส่วนผสมของโลหะหลายชนิดหลอมเข้าด้วยกัน
Alpha rhythm จังหวะแอลฟา หมายถึง ชุดสัญญาณไฟฟ้าที่สั่นเป็นจังหวะอย่างสม่ำเสมอในสมอง
Alternating current    กระแสสลับคือกระแสที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างราบเรียบและมีการกลับทิศทางตามความถี่ที่กำหนดให้
Ammeter   มาตรวัดกระแสไฟฟ้า เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดกระแสไฟฟ้าได้โดยทั่วไปไปจะประกอบด้วยขดลวดวางอยู่ สนามแม่เหล็ก
Anode ขั้วบวกเป็นชั้วไฟฟ้าที่ตึงอยู่ทางด้านความต่างศักย์ไฟฟ้าบวกในวงจรดังนั้นจึงดึงดูดอนุภาคที่มีประจุลบ
Atom อะตอมคือ หน่วยที่เล็กที่สุดของสารและประกอบด้วยอีเล็กตรอนที่มีประจุลบโครจนอยู่รอบ ๆ นิวเคลียสที่มีประจุบวก
Auroras แสงเรือง คือ ม่านแสงซึ่งจะเกิดขึ้นบรรยากาศที่บริเวณเส้นรุ้งใกล้ ๆ ขั้วโลก สาเหตุเกิดจากการวิ่งมาชน ของอนุภาคจากดวงอาทิตย์ บางทีอาจเรียกแสงเหนือ-ใต้

[กลับรายการย่อยศัพท์อิเลคทรอนิกส์]

 

 

Bacteria แบคทีเรีย คือ สิ่งมีชีวิตที่มีเซลเพียงเซลล์เดียวหรือจุลินทรีย์
Breaker เบรคเกอร์คือ ลวดสปริงที่บรรจุอยู่ในสวิทช์ถ้ามีกระแสไหลผ่านมากเกินไปสปริงนี้จะดีดตัวออก ทำให้วงจรขาดตอนแต่สามารถตั้งใหม่ได้
Capacitor ตัวเก็บประจุ เป็นขั้วไฟฟ้าขั้วหนึ่งที่แยกห่างออกจากกันเล็กน้อย สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้ โดยมีแรงไฟฟ้า ตรึงประจุให้อยู่กับที่
Cell เซลล์ เซลไฟฟ้าโดยทั่วไปจะประกอบด้วยแผ่นโลหะ 2 แผ่นที่เป็นสารประกอบต่างกันช่องว่าง ระหว่างแผ่น โลหะนี้มีสารละลายเคมีบรรจุอยู่ เนื่องจากปฏิกิริยาเคมีจะทำให้เกิดความต่างศักย   ์ ไฟฟ้าขึ้นที่แผ่นโลหะกระแสไฟฟ้าจึงสามารถไหลได้ 
Circuit วงจร เป็นทางเดินของอีเล็กตรอนอิสระผ่านไปตามตัวนำซึ่งโดยปกติจะต้องครบรอบ
Conduit  ท่อวางสาย เป็นท่อสำหรับบรรจุและป้องกันสายไฟฟ้า
Corona โดโรนา คือบรรยากาศชั้นนอกของดวงอาทิตย์ซึ่งบางมากแต่ร้อนจัดและครอบคลุมขอบเขตหลาย แสนไมล์
Crystal ผลึก คือของแข็งที่มีรูปร่างลักษณะพิเศษเกิดจากการเรียงตัวอย่างมีระเบียบ
Current กระแส คือการไฟลของประจุไฟฟ้าผ่านตัวนำหรืออวกาศ
Cut out   คัทเอ๊าท์ คือเบรคเกอร์ ซึ่งรวมอยู่ในมาตรวัดอเนกประสงค์

[กลับรายการย่อยศัพท์อิเลคทรอนิกส์]

 

Diaphram  ไดอะแฟรม เป็นแผ่นบาง ๆ ที่ขึงตึง
Direct current  กระแสตรง คือกระแสที่ไหลอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวกัน
Domain โดเมน คือบริเวณเล็ก ๆ ที่อยู่ภายในวัสดุที่สามารถทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็กได้โดยที่ โมเลกุลของวัสดุจะเรียงตัวกันเป็นระเบียบตามอำนาจแม่เหล็ก
Earth leakage trip คือ เบรคเกอร์ที่ต่อกับระบบสายไฟของบ้านซึ่งจะทำงานต่อเมื่อมีกระแสไหลผ่านมาก กว่าที่กำหนดไว้
Electrode  ขั้วไฟฟ้า คือแผ่นโลหะที่เป็นขั้วไฟฟ้า เช่นในแบตเตอรีหรือตัวเก็บประจุ
Electromagnetic wave คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า คือคลื่นที่เคลื่อนที่อย่างอิสระผ่านอวกาศ เช่นคลื่นวิทยุและคลื่น แสง เป็นต้น
Electron  อีเล็กตรอน คืออนุภาคเล็ก ๆ ที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบ
Electronics อีเล็กโทรนิคส์ คือวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนที่ของอีเล็กตรอน

[กลับรายการย่อยศัพท์อิเลคทรอนิกส์]

 

 

Filament ไส้หลอด คือเล้นลวดเล็ก ๆ ที่อยู่ในหลอดไฟฟ้า
Fluorescence  การเรืองแสง คือกระบวนการที่สารบางชนิดสามารถดูดกลืนแสงที่มีรังสีหนึ่งสี แล้วต่อมาปล่อย แสงสีอีกสีหนึ่งออกมาซึ่งมีความยาวคลื่นมากกว่าเดิม
Fluorescence tube หลอดเรืองแสง คือหลอดแก้วที่ภายในบรรจุก๊าซความดันต่ำ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านจะปล่อย แสงออกมาแสงบางสีเมื่อกระทบกับสารเรืองแสงที่ฉาบไว้ที่ผิวในของหลอดจะถูกแปลงเป็นแสงสีอื่นออกมา
Fuse ฟิวส์ คือเส้นลวดเล็ก ๆ ซึ่งจะหลอมและขาดถ้ามีกระแสผ่านมากกว่าที่กำหนดไว้
Grid กริด คือสายไฟที่เชื่อมโยงกันใช้สำหรับแจกจ่ายกำลังไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ
Hertz เฮิร์ทซ์ คือชื่อที่ใช้เรียกหน่วยของรอบต่อวินาที เช่นการส่งกำลังไฟฟ้าจะมีความถี่ 50 หรือ 60 เฮิร์ทซ์ ขึ้นอยู่กับระบบของประเทศที่ใช้
Hydroelectric power กำลังไฟฟ้าที่ได้จากน้ำ โดยการแปลงกำลังกลไกในการไหลของน้ำเป็นกระแสไฟฟ้า

[กลับรายการย่อยศัพท์อิเลคทรอนิกส์]

 

 

Incandescent lamp หลอดไฟฟ้าชนิดมีไส้ เส้นลวดเล็ก ๆที่เป็นไส้หลอดจะร้อนจัดจนให้แสงสว่างออกมาเมื่อมี กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
Insulation เครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว เป็นเครื่องคลุมสายไฟฟ้า หรือแม้แต่เซลประสาท ทำจาก วัสดุที่มี ความต้านทานการไหลของกระแสไฟฟ้าสูง
Integrated circuit วงจรทีเกรต จะมีทรานซิสเตอร์จำนวนมาก และชิ้นส่วนทางอีเล็กโทรนิคส์อื่น ๆ ที่จัด เรียงกัน อย่างกะทัดรัด
Ion  อิออน คืออะตอมที่มีประจุบวกเนื่องจากอีเล็กตรอนเคลื่อนที่ออกไป หรืออะตอมที่มีประจุ ุไฟฟ้าลบเพราะได้รับอีเล็กตรอน เพิ่มเข้ามา
Lead acid accumulator ตัวสะสมแบบกรด-ตะกั่ว เป็นระบบของแผ่นตะกั่วและกรดกำมะถันสำหรับเก็บไฟฟ้า ซึ่งใช้กับ รถยนต์  อย่างกว้างขวาง
Leclanche cell คือเซลล์กำเนิดกระแสไฟฟ้า ระบบที่ใช้สังกะสี   แอมโมเนียคลอไรด์และคาร์บอน โดยทั่วไป ใช้กับไฟฉาย
Lodestone หินแม่เหล็ก เป็นสารแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ

[กลับรายการย่อยศัพท์อิเลคทรอนิกส์]

 

 

Magnet  แม่เหล็ก เป็นโลหะผสมที่มีรูปร่างเป็นแท่งหรือเกือกม้าซึ่งสามารถรักษาสมบัติแม่เหล็กได้ แม่เหล็กที่ใช้กันอย่าง แพร่หลายนั้นอาจจะมีรูปร่างอย่างไรก็ได้
Magnetic field สนามแม่เหล็ก คือรูปแบบของแรงแม่เหล็กหรือบริเวณรอบแม่เหล็กที่ส่งแรงไปถึง
Magnetic pole    ขั้วแม่เหล็ก คือปลายข้างหนึ่งของแม่เหล็ก
Magnetic storm    พายุแม่เหล็ก คือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสนามแม่เหล็กสาเหตุเกิดจากกระแสอนุภาค ที่มีประจุจากดวงอาทิตย์
Magneto  แมกนีโต เป็นเครื่องกำเนิดที่ให้กระแสไฟฟ้าแก่หัวเทียนในเครื่องยนต์เพื่อให้หัวเทียนเกิด ประกายไฟจุดระเบิดน้ำมันในห้องสูบ
Membrane เยื่อบาง ๆ คือเยื่อบาง ๆ ที่แยก 2 บริเวณออกจากกัน มักจะหมายถึงเยื่อบาง ๆ ที่หุ่มเซลล
์ร่างกายของสิ่ง มีชีวิต
Microphone ไมโครโฟน คืออุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนคลื่นเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้า
Microwave คลื่นสั้น คือคลื่นวิทยุที่อยู่ในย่านความถี่ 1000 ล้านเฮิร์ทซ์
Migration  การอพยพ คือการโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย เช่นการอพยพของสัตว์บางอย่าง เช่น นกในบาง ฤดูกาลมักจะ โยกย้ายไปอาศัยในถิ่นใหม่ที่อยู่ห่างไกลนับพันไมล์
Morse code รหัสมอร์ส คือการกำหนดรูปแบบของจุดและขีดเส้นเพื่อใช้แทนระบบตัวอักษร ซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน แซมมวล มอร์สเป็นผู้คิดขึ้น   A .-   B  -..  C -.-.  D -..   E .   F ..-.   O ---  P .--. Q --.-   R .-. S ...
Multimeter   มาตรวัดอเนกประสงค์ คือมาตรวัดกระแสไฟฟ้าที่มีตัวความต้านทานและแบตเตอรี่ ซึ่งสามารถใช ้วัดกระแส ความต่างศักย์ และความต้านทานได้
Myelin  ไมยีลีน เป็นเครื่องหุ้มซึ่งจะป้องกันเซลล์ประสาท

 [กลับรายการย่อยศัพท์อิเลคทรอนิกส์]

 

Neon นีออน เป็นก๊าซเฉื่อย สามารถปล่อยแสงสีแดงออกมาเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในก๊าซนี้
Neutron นิวตรอน คืออนุภาคที่มีอยู่ในนิวเคลียสของอะตอมของสาร ไม่มีประจุไฟฟ้า หนักกว่าโปรตอนเล็กน้อย
Nucleus นิวเคลียส คือบริเวณใจกลางของอะตอม ประกอบด้วยโปรตอน และนิวตรอนเป็นองค์ประกอบ สำคัญ
Nutrient  สารอาหาร คือสารละลายของสารประกอบเคมีที่พืช (และสิ่งมีชีวิตอื่น) ต้องการใช้ในกระบวน การดำรงชีพ
Ohm is law กฎของโอห์ม คือการแปรผันโดยตรงระหว่างกระแสและความต่างศักย์ไฟฟ้ากฎนี้สามารถใช้ได้กับ วัสด ุหลายชนิดแต่ไม่ทั้งหมด
Orbit  วงโคจร คือทางเดินของวัตถุหนึ่งรอบอีกวัตถุหนึ่ง

[กลับรายการย่อยศัพท์อิเลคทรอนิกส์]

 

Pick-up พิค-อัพ คือหัวเล็ก ๆ ที่ใช้สัมผัสรู้สึกต่อลักษณะของร่องจานเสียง
Piezoelectric voltage ความต่างศักย์ไฟฟ้า ไพโซอีเล็กตริกคือความต่างศักย์ไฟฟ้าที่เกิดจากการบิดเบี้ยวไป
ของผลึก
Power กำลัง เป็นอัตราของพลังงานที่จ่ายออกมา มีค่าเท่ากับกระแสคูณด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้า สำหรับ อุปกรณ์ไฟฟ้าเกือบทั้งหมด กำลังไฟฟ้าเท่ากับความต่างศักย์ไฟฟ้ายกกำลังสอง หารด้วยความต้านทาน
Power station สถานีกำลังไฟฟ้า คือสถานที่แปลงกำลังจากแหล่งกำเนิดใด ๆ เป็นกระแสไฟฟ้า
Proton โปรตอน คืออนุภาคเล็ก ๆ มีประจุไฟฟ้าบวก มีอยู่ในนิวเคลียสของอะตอม
Rectifier เรคติฟายเออร์ คืออุปกรณ์ที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได่ไปเพียงทางเดียว
Resistance  ความต้านทาน คือการขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟ้า ในวงจรไฟฟ้ามีการใช้ตัวความ ต้านทาน เพื่อให้ได้กระแส ที่ถูกต้องและสามารถควบคุมทิศทางการเดินของกระแสไฟได้

[กลับรายการย่อยศัพท์อิเลคทรอนิกส์]

 

Semiconductor สารกึ่งตัวนำ คือวัสดุที่มีความต้านทานสูงกว่าโลหะ แต่ต่ำกว่าฉนวน  วัสดุเช่นวัสด
เช่นนี้มีคุณสมบัติพิเศษ สำหรับใช้สร้างทรานซิสเตอร์
Spin  การหมุน คือการเคลื่อนที่ของวัตถุรอบ ๆ จุดศูนย์กลางของตัวเอง ซึ่งถ้าขยายความ ก็คือพลังงาน ในการเคลื่อนที่แบบวงกลม
Storage reservoir อ่างเก็บน้ำสะสมพลังงาน เป็นอ่างน้ำขนาดเล็กอยู่บนที่สูงซึ่งจะใช้พลังงานไฟฟ้าสูบนำ ขึ้นไป เก็บไว้เพื่อนำมาใช้ในเวลาต้องการใช้กระแสไฟฟ้ามาก ๆ
Sulphuric acid กรดกำมะถัน เป็นกรดที่ใช้ในแบตเตอรีรถยนต์ทั่วไป
Superconductivity  การนำยวดยิ่ง เกิดขึ้นเมื่อวัสดุบางชนิดมีอุณหภูมิต่ำมาก ๆ ถึง –273  ํc   ความต้าน ทานการไหล ของกระแสไฟฟ้าจะไม่ปรากฏเลย

[กลับรายการย่อยศัพท์อิเลคทรอนิกส์]

 

Telegraphy  โทรเลข คือการติดต่อด้วยรหัสสัญญาณไฟฟ้าไปตามสาย
Television tube หลอดโทรทัศน์ คือหลอดสูญญากาศซึ่งด้านในมีสารเคลือบไว้ เมื่อมีอีเล็กตรอนตกมา กระทบบนสารที่ เคลือบนี้จะกระตุ้นให้เกิดแสงออกมา
Telex เทเล็กซ์ คือการโทรเลขที่ใช้รหัสส่งข่าวอย่างอัตโนมัติ และพิมพ์ออกมาโดยเครื่องพิมพ์ที่
ได้รับ การปรับปรุงให้เหมาะสม
Thermocouple   เทอร์โคคัพเปิล คือเส้นลวดคู่หนึ่งที่ทำจากโลหะต่างชนิดกันซึ่งสามารถให้ความ
ต่างศักย์ไฟฟ้า ออกมาได้ตามอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างโลหะทั้ง 2 ชนิด
Transformer  หม้อแปลงไฟฟ้า คือขอลวด 2 ขดที่มีเหล็กเป็นแกนเดียวกันสำหรับแปลงค่าความ
ต่างศักย์ของ กระแสสลับ
Transistor ทรานซิสเตอร์ คืออุปกรณ์ทางไฟฟ้าเล็ก ๆ ทำจากแผ่นบาง ๆ ของสารกึ่งตัวนำต่างชนิด กัน ซึ่ง สามารถควบคุมและขยายสัญญาณได้
Units of measurement  หน่วยของการวัด เช่น เมตร กิโลเมตร โวลท์ แอมแปร์ และโอห์ม เป็นต้น ซึ่งอาจแบ่งย่อย ลง ไปได้อีก ตามที่ตกลงกันโดยเติมคำนำหน้า เช่น มิลลิ =1/1000, กิโลกรัม=1000, เมกกะ = 1,000,000 กิกกะ = 1,000,000,000 เท่า เป็นต้น

[กลับรายการย่อยศัพท์อิเลคทรอนิกส์]

 

Van de Graaff generator เครื่องกำเนิดของแวนเดอกราฟฟ์ คือเครื่องให้กำเนิดประจุไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องที่ สายพานแล้วนำไปเก็บไว้ที่โลหะทรงกลมซึ่งจะให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่สูงมาก
VHF คือช่วงแถบความถี่ของคลื่นวิทยุที่อยู่ในย่านความถี่ร้อยล้านเฮิร์ทซ์
Voltage  ความต่างศักย์ไฟฟ้า คือหน่วยทางไฟฟ้าซึ่งสอดคล้องความหมายกับความดันของน้ำ
Voltmeter ความต่างศักย์ไฟฟ้าคือมาตรวัดซึ่งจะบอกค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ตกคร่อมบนตำแหน่ง ของ ตำแหน่ง
Watt meter มาตรวัดกำลัง คือมาตรวัดที่อ่านค่าเป็นกำลังที่ใช้ (เป็นชนิดที่หายาก)
Watt hour meter มาตรวัดกำลังในหนึ่งชั่วโมง พบเห็นตามบ้านทั่ว ๆ ไป ใช้บันทึกปริมาณพลังงานที่ใช ้ ทั้งหมด (พลังงาน = กำลัง X เวลา) ช่วงเวลาต่อไปนี้เป็นปีที่สำคัญเกี่ยวข้องกับความ เข้าใจในเรื่องไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้าของมนุษย์

[กลับรายการย่อยศัพท์อิเลคทรอนิกส์]

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า  

 3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์   

17. การสอนไฟฟ้าแม่เหล็กของมหาวิทยาลัยรังสิต

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล