ถ้าอิเล็กตรอนมีสมบัติเป็นคลื่น จะวิ่งรอบนิวเคลียสอย่างไร

เดอบรอยล์

หลุย เดอ บรอยล์(Louis de Broglie)

     เดอบรอยล์ พิจารณาคำถามที่โบร์ยังหาคำตอบไม่ได้ คือ " ทำไมอิเล็กตรอนในอะตอมจึงโคจรรอบนิวเคลียสด้วยระยะห่างบางค่า"
     เขาตั้งสมมติฐานว่า "อิเล็กตรอนมีสมบัติเป็นคลื่น" ดังนั้นจึงเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเป็นคลื่น(ดังรูป) ไม่ได้วิ่งเป็นวงโคจรที่แน่นอนเหมือนที่โบร์สรุปไว้

     สำหรับอิเล็กตรอน เขาเสนอวงโคจรที่เป็นไปได้ ดังสมการ

     เมื่อ     r     =     รัศมีวงโคจร
    
              =     ความยาวคลื่นของอิเล็กตรอน
               n     =     ค่าคงที่     =     1, 2, 3, ...

n
แทนค่าในสมการ

ภาพแสดงวงโคจรที่เป็นไปได้
รอบนิวเคลียสของอิเล็กตรอน

1
2
3
4
5


     ดังนั้น อิเล็กตรอนที่วิ่งรอบนิวเคลียสในแต่ละระดับพลังงาน จะต้องมีค่าความยาวคลื่น(l)เฉพาะซึ่งขึ้นกับมวล(m)และความเร็ว(v)ของอิเล็กตรอน ดังสมการ

     แบบจำลองอะตอมของเดอบรอยล์

          คล้ายกับแบบจำลองอะตอมของโบร์ แต่อิเล็กตรอนวิ่งเป็นคลื่นอยู่รอบรัศมีวงโคจรในชั้นต่าง ๆ

 

   


   

ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์   

17. การสอนไฟฟ้าแม่เหล็กของมหาวิทยาลัยรังสิต

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์