ตารางธาตุ 2 (Periodic Table)

ของแข็ง
แก๊ส
สร้างขึ้นในห้องทดลอง
ของเหลว
I A
II A
III B
IV B
V B
VI B
VII B
VIII B
I B
II B
III A
IV A
V A
VI A
VII A
0
H
B
C
N
O
F
P
S
K
V
Y
I
W
Ac*
+Lanthanoids
*Actinoids
U

 

ชื่อ :
อะตอมมิกนัมเบอร์ :
น้ำหนักอะตอม :
การจัดเรียงอิเล็กตรอน :
ออร์บิตอล :
จุดหลอมเหลว :
จุดเดือด :

 

Original from http://www.viboon.com

Save from http://www.geocities.com/iztyle