การชนผนังภาชนะของอะตอมแก๊ส


การทดลองตามแบบจำลองของแก๊ส ใน 1 มิติ พิจารณา แก๊สในภาชนะเพียง 1 โมเลกุล เคลื่อนที่อยู่ในกระบอกสูบ    ถ้าลูกสูบหยุดนิ่ง ความเร็วหลังชนของอะตอมของแก๊ส = ความเร็วก่อนชน ถ้าอัดลูกสูบลงไปทำให้ปริมาตรแก๊สลดลง ความเร็วของอะตอมแก๊สก็จะมากขึ้น    จำนวนครั้งที่อะตอมแก๊สชนผนังลูกสูบต่อหนึ่งหน่วยเวลาก็จะมากขึ้นด้วย    ความเร็วหลังชนของอะตอมแก๊ส = ความเร็วก่อนชน + 2*ความเร็วลูกสูบ เรานำหลักการนี้ไปอธิบายได้ว่าทำไมเมื่อเราอัดแก๊ส แก๊สจึงมีอุณหภูมิสูงขึ้น  และเมื่อเราให้แก๊สขยายตัวแก๊สจึงเย็นลง

ใบบันทึกผล

cavity length p x10-18  

(newton / piston area)

V  

(micrometer* piston area)

pV  

nkT

 

3/4 3.7 0.75    
2/3        
1/2        
1/3        
1/4        
1/5        
1/10        

k   =   1.38  x  10 -23    J.โมเลกุล.K-1

ทดลองคำนวณโดยดูจากค่าแรก

จาก     pV   =   nkT

3.7 x 10-18  x  0.75 x 10 -6    =   1 x 1.38 x  10 -23  x 0.2

2.775 x 10 -24   =   2.76  x  10 -24

ประเจียด ปฐมภาค     ผู้จัดทำ  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม 

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต