รางวัลสาขาฟิสิกส์
ปี ผู้ได้รางวัล สัญชาติ ผลงาน
1901   เรินท์เก็น   W.Rontgen เยอรมัน   ค้นพบรังสีเอ็กซ์เรย์
1902   ลอเรนทซ์   H.A.Lorentz ดัทช์   วิจัยทฤษฎีว่าด้วยอิเล็กตรอน
    ซีมัน     P.Zeeman ดัทช์   ค้นพบการแตกแยกของแสงสเปกตรัมในสนาม
          แม่เหล็ก
1903   แบ็ดเคอเรล  A.H.Becquerel ฝรั่งเศส   ค้นพบภาวะกัมมันตภาพรังสีธรรมชาติ
    ปิแอร์ คูรี  P.Curie  ร่วมกัน ฝรั่งเศส   ค้นพบเรเดียมและโปโลเนียม (radium & polonium)
    มาเรีย  คูรี  M.Curie ฝรั่งเศส    
1904   เรย์ลีจ์  L.Rayleigh อังกฤษ   วิเคราะห์ความหนาแน่นของแก๊สและค้นพบก๊าซ
          อาร์กอน  (Argon)
1905   เลนนาร์ด  P.Lenard เยอรมัน   วิจัยกัมมันตรังสีของขั้วลบ
1907   ไมเคิลสัน  A.A.Michelson อเมริรัน   วิจัยสเปคโตรมิเตอร์ (spectrometer) และวิชา
          ชั่งตวงวัด
1908   ลิปป์มันน์  G.Lippman ฝรั่งเศส   การผลิตจำลองรูปถ่ายธรรมชาติ
1909   มาร์โคนี   G.Marconi  ร่วมกับ อิตาลี   มีผลงานในด้านวิทยุโทรเลขและเทคนิคการสื่อสาร
    บราวน์   K.Braun เยอรมัน    
1910   วาน เดอร์ วาลส์  J.van der Waals ดัทช์   วิจัยสมการของวัฎภาคหรือเฟส (equation of phase)
          ของแก๊สและของเหลว
1911   เวียน  W.Wien เยอรมัน   ค้นพบกฎแห่งกัมมันตภาพความร้อน
1912   ดาเลน  N.G.Dalen สวีเดน   ประดิษฐ์วาล์วโซลาร์สำหรับใช้กับประภาคารชายฝั่ง
          และทุ่น  แก้ปัญหากลอุปกรณ์ให้เป็นแบบอัตโนมัติ
1913   ออนเนส  H.K.Onnes ดัทช์   วิจัยสมบัติพิเศษแห่งสภาพอุณหภูมิของสารและ
          แนะนำวิธีการทำฮีเลียมเหลว (liquid helium)
1914   เลาเออ  Max von Laue เยอรมัน   ค้นพบดิฟแฟรคชั่น (diffraction) ของรังสี X ในผลึก
1915   บรากก์  W.h.Bragg ร่วมกับ อังกฤษ   วิจัยโครงสร้างผลึกด้วยรังสี  X
    บรากก์  W.L.Bragg      
1916   ไม่ได้มอบรางวัล      
1917   บาร์คลา  C.Barkla อังกฤษ   ค้นพบกัมมันตรังสี  X  อันเป็นสัญลักษณ์ของ
          ธาตุประกอบ
1918   พลังค์  M.Planck เยอรมัน   สร้างทฤษฎีควอนตัม และค้นพบปฏิกิริยาของ
          ควอนตัม (quantum)
           
           
ปี   ผู้ได้รางวัล สัญชาติ ผลงาน
  สต๊าร์ค  J.Stark เยอรมัน   วิจัยผลสะท้อนของกัมมันตภาพรังสีอะตอม ตามหลัก
      ทฤษฎีประสิทธิภาพดอปเปลอร์ (Doppler effect) ใน
      วิถึการเคลื่อนไหวและการแตกแยกในเส้นสเปรกตรัม
      ของสนามไฟฟ้า
1920 อีจูม C.Guillaume สวิส   ค้นพบความผิดปกติวินัยของโลหะเจือ (alloy)
      นิเกิล-เหล็ก
1921 ไอน์สไตน์  A.Einstein สวิส   วิจัยสมมติฐานของโฟตอน (photon) และ
      ประสิทธิภาพของไฟฟ้าด้วยพลังแสง (photoclectric
      effect)
1922 บอร์  N.Bohr เดนมาร์ก   วิจัยโครงสร้างอะตอมและสเปกตรัมของรังสีปรมาณู
      (รังสีอะตอม)
1923 มิลลิแกน  R.Millikan อเมริกัน   วิจัยประจุไฟฟ้าขั้นพื้นฐานและประสิทธิภาพของ
      ไฟฟ้าด้วยพลังแสง
1924 สิกบาห์น  K.Siegbahn สวีเดน   วิจัยวิชาสเปกตรัมทางรังสี  X
1925 ฟรังค์  J.Franck  ร่วมกับ เยอรมัน   ค้นพบกฎการถ่ายโอนพลังงานในขณะที่อิเล็กตรอน
  เฮิร์ตซ    G.Hertz เยอรมัน   ชนกับอะตอม
1926 เปแร็ง  J.B.Perrin ฝรั่งเศส   วิจัยโครงสร้างที่ไม่เชื่อมต่อกันของวัตถุและค้นพบ
      ความสมดุลของการตกตะกอน
1927 คอมป์ตัน  A.H.Compton อเมริกัน   ค้นพบว่าภายหลังฉายกัมมันตรังสี X แล้ว ในขณะ
      เดียวกันจะปรากฏคลื่นที่มีความยาวของคลื่นทวี
      มากขึ้น
  วิลสัน  C.Wilson อังกฤษ   ประดิษฐ์ห้องหมอก (cllond chamber) ที่สามารถ
      มองเห็นทางเดินของอนุภาพอิเล็กตรอน
1928 ริชาร์ดสัน  O.Richardson อังกฤษ   ค้นพบกฎแห่งความสัมพันธ์ระหว่างการฉาย
      อิเล็กตรอนกับอุณหภูมิที่เกี่ยวพันกัน
1929 บร็อกลี  L.de Broglie ฝรั่งเศส   เสนอสมมติฐานว่าอิเล็กตรอนมีคลื่นด้วย โดยตั้งเป็น
      ข้อคิดว่าด้วยคลื่นของวัตถุ
1930 รามัน  Chandrasekhara Raman อินเดีย   วิจัยการกระจายออกของแสงและค้นพบประสิทธิภาพ
      รามัน  (Raman effect)
1931 ไม่ได้มอบรางวัล    
1932   ไฮเซนเบอร์ก  W.Heisenberg เยอรมัน   สร้างวิชากลศาสตร์ควอนตัม (quantum mechanics)
          ขึ้น
 
ปี   ผู้ได้รางวัล สัญชาติ ผลงาน
1933 ดีแร็ค P.a.M.Dirac อังกฤษ   ค้นคว้าทฤษฎีว่าด้วยควอนตัมของอิเล็กตรอนโดย
      พัฒนาวิชากลศาสตร์ควอนตัม
  ชเริดดิงเออร์  E.Schrodinger ออสเตรีย   สร้างวิชาวีจิกลศาสตร์ (wave mechnics) ขึ้น
1934 ไม่ได้มอบรางวัล    
1936 ชาดวิค  J.Chadwik อังกฤษ   ค้นพบนิวตรอนในปี 1932
1936 เฮสส์ V.Hess ออสเตรีย   ค้นพบรังสีคอสมิค (cosmic rays)
  แอนเดอร์สัน  C.Anderson อเมริกัน   ค้นพบปฏิฐานอิเล็กตรอน (positive electron) หรือ
      โปสิตรอน (positron)
1937 เดวิสสัน  C.Davisson ร่วมกับ อเมริกัน   ค้นพบภาวะดิฟแฟรคชั่นของรังสีอิเล็กตรอนในผลึก
  ธอมสัน  G.P.Thomson อังกฤษ    
1938 เฟร์มิ  E.Fermi อิตาลี   ค้นพบธาตุกัมมันตรังสีใหม่โดยอาศัยการฉายนิวตรอน
1939 ลอร์เรนซ์  E.Lawrence อเมริกัน   ประดิษฐ์เครื่องไซโคลตรอน (cyclotron)
1943 สเทอร์น O.Stern อเมริกัน   พัฒนาวิธีฉายลำแสงโมเลกุล (emission of
      molecular beams) และได้ค้นพบโมเมนต์โปรตอน
1944 ราบี  I.Rabi อเมริกัน   วิจัยวิธีตรวจวัดกำทอนแม่เหล็กนิวเคลียส
      (nuclear magnetic resonance)
1945 เพาลี  W.Pauli อเมริกัน   ค้นพบหลักแห่งการกีดกัน (pauli exclusion principle)
1946 บริดจ์แมน P.Bridgman อเมริกัน   วิจัยวิชาฟิสิกส์ว่าด้วยความดันสูง (high-pressure
      physics)
1947 แอ๊ปเพิลตัน  E.Appleton อังกฤษ   ค้นพบ "ชั้นบรรยากาศแอ๊ปเพิลตัน" (Appletion layer)
      ชั้นอิออนคลื่นสั้นวิทยุในบรรยากาศสูง
1948 แบล็คเคทท์  P.Blackett อังกฤษ   ค้นพบการแผ่รังสีคอสมิค
1949 ยุคะวะ  Hideki Yukawa ญี่ปุ่น   เสนอทฤษฎีว่าด้วยเมซอน (meson) ของพลังนิวเคลียร์
      โดยคาดการณ์ว่ามีตัวมิวออน (muon) อยู่ในอนุภาค
1950 เพาเอิล  C.Powell อังกฤษ   วิจัยวิธีถ่ายภาพนิวเคลียร์ และได้ค้นพบตัวไพออน
      (pion)
1951 ค็อคครอฟ  J.Cockeroff ร่วมกับ อังกฤษ   วิเคราะห์การแยกตัวนิวเคลียร์ของธาติลิเธียม (lithium)
  วอลตัน  E.Walton ไอริช   ด้วยตัวเร่ง (accelerator)  โปรตอน
1952 บล็อก  F.Bloch  ร่วมกับ อเมริกัน   ค้นพบกำทอนแม่เหล็กนิวเคลียร์ในของแข็ง
  เพอร์เซล  E.purcell อเมริกัน    
           
ปี   ผู้ได้รางวัล สัญชาติ ผลงาน
1953 เซอร์นิก  F.Zernike ดัทช์   ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์วัฎภาคเปรียบต่าง
      (phase contrast microscope)
1954 บอร์น  M.Born อังกฤษ   อธิบายและวัยวิชาควอนตัมกลศาสตร์  (quantum
      mechanics )  และสถิติของฟังก์ชั่นคลื่น
  โบเทอ W.Bothe เยอรมัน   วิจัยการแผ่รังสีคอสมิคด้วยวิธีวงจรเป็นเอกฉันท์
      (coincidence circuit หรือ Geiger counter)
1955 แลมบ์  W.Lamb อเมริกัน   วิจัยโครงสร้างอันละเอียดปราณีต สเปกตรัมด้านธาตุ
      ไฮโดรเจน
  คุช  P.Kusch อเมริกัน   ตรวจวัดความแม่นยำของโมเมนต์แม่เหล็กอิเล็กตรอน
1956 บาร์ดีน  J.Bardeen  ร่วมกับ อเมริกัน   วิจัยตัวนำและประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์
  ช็อคลีย์  W.Shockley    
  บราทเทน  W.Brattain    
1957 หยางเจิ้นหนิง  C.N.Yang จีนอเมริกัน   ค้นพบว่าภาวะดุลยภาพไม่อาจรักษาไว้ได้ภายใต้
  หลี่เจิ้งเต้า T.P.Lee  ร่วมกัน จีนอเมริกัน   ผลกระทบที่เปราะบาง (parity would not be con-
      served in the weak interaction)
1958 เชเรคอฟ P.A.Cherendov  ร่วมกับ โซเวียต   ค้นพบและได้อธิบายเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแผ่รังสี
  ฟรังค์  L.M.Frank โซเวียต   เซเรนคอฟในวัตถุเมื่ออนุภาคของอะตอมประกอบด้วย
  ทาม  L.Y.Tamm โซเวียต   ไฟฟ้าที่มีความเร็วสูง
1959 เซเกร์ E.Segre ร่วมกับ อเมริกัน   ค้นพบแอนตี้โปรตอน (antiproton) ในปี 1955
  แซมเบอร์เลน O.Chamberlain อเมริกัน    
1960 เกลเซอร์  D.Glaser อเมริกัน   ประดิษฐ์บับเบิลแซมเบอร์ (bubble chamber)
1961 ฮอฟสตัดเตอร์  R.Hofstadter อเมริกัน   วิจัยโครงสร้างแม่เหล็กไฟฟ้าของนิวเคลียร์ด้วยการ
      กระเจิงของอิเล็กตรอนพลังสูง
  เมิสส์เบาเออร์  R.Mossbauer เยอรมัน   ค้นพบประสิทธิภาพเมิสสส์เบาเออร์ (Mossbauer
      effect) ของการดูดรับกำทอนไร้แรงสะท้อนของการแผ่
      รังสี V ในนิวเคลียร์
1962 ลานดาน L.D.Landan โซเวียต   ค้นคว้าภาวะควบแน่นและภาวะไหลยิ่งยวดและภาวะ
      นำยิ่งยวดของสสาร
1963 มาดามไมเออร์ M.G.Mayer ร่วมกับ อเมริกัน   ค้นคว้าและพัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับรูปทรงของชั้นเปลือก
  เจนเสน  J.H.D.Jensen อเมริกัน   นิวเคลียร์ปรมาณู
  วิกเนอร์  E.P.Wigner อเมริกัน   วิจัยทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทที่มีต่อกันระหว่างโปรตอน
          กับนิวตรอนโดยการควบคุมนิวเคลียร์
ปี   ผู้ได้รางวัล สัญชาติ ผลงาน
1964 ทาวน์ซ C.H.Townes ร่วมกับ อเมริกัน   ประดิษฐ์เครื่องส่งคลื่นไมโครเวฟโดยหลักทฤษฎี
  บาซอฟ  N.G.Basov โซเวียต   การส่งคลื่นไมโครเวฟ พร้อมทั้งได้ประสพความสำเร็จ
  โปรฮรอฟ  A.M.Prokhrov โซเวียต   ด้านวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ควอนตัม
1965 ชวินเกอร์  J.S.Schwinger ร่วมกับ อเมริกัน   วิจัยหลักทฤษฎีมูลฐานว่าด้วยพลศาสตร์ไฟฟ้า
  ไฟน์มัน  R.P.Feynman อเมริกัน   ควอนตัม (quantum electrodynamics)
  ชินิติโระโตะโมะนะกะ ญี่ปุ่น    
  Shinitiro Tomonaga    
1966 คาลเล  A.Kasler ฝรั่งเศส   วิจัยวิธีเกี่ยวกับการดูดกลืนสเปกตรัมกำทอนคลื่นวิทยุ
      ของอะตอม
1967 เบธ  H.A.Bethe อเมริกัน   วิจัยบททฤษฎีว่าด้วยพลังงานดาวฤกษ์ (stellar
      energy)
1968 แอลวาเรซ L.W.Alvarez อเมริกัน   วิจัยอนุภาคมูลฐานและค้นพบภาวะกำทอนของ
      อนุภาคดังกล่าว
1969 เกลล์-แมน M.Gell-Mann อเมริกัน   เสนอทฤษฎีว่าด้วยแบบ  "ควาค" (quark)  ขึ้นเมื่อปี
      1964  และค้นพบการแยกประเภทอนุภาคมูลฐาน
      และความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน
1970 อัลเฟน H.Alfven สวีเดน   วิจัยอุทกพลศาสตร์ แม็กนิโต
      (magnetohydrodynamics)
  เนล  L.Neel ฝรั่งเศส   วิจัยมูลฐานและค้นพบอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้า
      (ferrimagnetism) และแอนตี้อำนาจแม่เหล็กไฟฟ้า
      (antiferromagnetism)
1971 กาบอร์  D.Gabor อเมริกัน   ค้นพบเทคนิคการถ่ายภาพขยายรวม (holography)
  บาร์ดีน  J.Bardeen ร่วมกับ อเมริกัน   เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพนำยิ่งยวด (supercon-
  คูเปอร์  L.N.Coper อเมริกัน   ductivity)  (เรียกย่อๆ ว่า "BCS theory" โดยใช้อักษร
  ชรีฟเฟอร์ J.R.Schrieffer   ตัวต้นของชื่อทั้งสามท่าน)
1973 เอะกะซะติ  Ekasaki  ร่วมกับ ญี่ปุ่น   ค้นพบประสิทธิภาพอุโมงค์ (tunnel effect) ในกึ่ง
  กาเอเวอร์  L.Giaever อเมริกัน   ตัวนำและเหนือตัวนำ (semiconductor & supercon-
  โจเซฟสัน  B.Josephson อังกฤษ   ductor)  สร้างทฤษฎีประสิทธิภาพโจเซฟสันเกี่ยวกับ
      กระแสไฟฟ้าเหนือตัวนำไหลผ่านวิชชุมัชฌิมของอุโมงค์
           
ปี   ผู้ได้รางวัล สัญชาติ ผลงาน
1974 ไรล์  M.Ryle  ร่วมกับ อังกฤษ   สร้างผลงานวิจัยในด้านดาราศาสตร์ทางคลื่นวิทยุ
  เฮอวิช  A.Hewish อังกฤษ   (radio astronomy)
1975 บอร์  A.Bohr  ร่วมกับ เดนมาร์ก   ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่รวมกลุ่ม
  ม็อตเตลสัน  B.R.Mottelson เดนมาร์ก   (collective motion) ของนิวเคลียร์กับการเคลื่อนที่ของ
  เรนวอเทอร์  L.J.Rainwater อเมริกัน   อนุภาค และได้พัฒนาทฤษฎีว่าด้วยโครงสร้าง
      อะตอมมิคนิวเคลียร์ด้วย
1976 ติงจ้าวจง  S.C.Ting  ร่วมกับ จีนอเมริกัน   ค้นพบอนุภาคใหม่ J/       ที่หนักกว่าโปรตอน
  ริชเตอร์  B.Richter อเมริกัน   สามเท่าเศษ
1977 แอนเดอร์สัน  P.Anderson  ร่วมกับ อเมริกัน   เสนอทฤษฎีฟิสิกส์สาขา "โครงสร้างและสมบัติของแข็ง"
  มอทท์  N.Mott อเมริกัน   ในการวิจัยเพื่อทำความเข้าใจในสมบัติของอิเล็กตรอน
  วเล็ค  J.H.van Vleck อเมริกัน   ที่มีต่อของแข็งแม่เหล็กและของแข็งอสัณฐาน
1978 คาปิตซา P.L.Kapitza โซเวียต   วิจัยฟิสิกส์สาขาอุณหภูมิต่ำและอะตอมมิคนิวเคลียร์
  วิลสัน  R.W.Wilson  ร่วมกับ อเมริกัน   ค้นพบการแผ่รัศมีภูมิหลังของไมโครเวฟคอสมิค
  เพ็นเซียส  A.A.Penzias อเมริกัน    
1979 แกลเชว์  S.Glashow  ร่วมกับ อเมริกัน   สร้างทฤษฎีแห่งความเห็นเอกภาพของปฏิกิริยาอ่อน
  เวนเบอร์ก  S.Weinberg อเมริกัน   ที่มีต่อกันในระหว่างอนุภาคมูลฐานกับปฏิกิริยาที่มี
  ซาลัม  A.Salam ปากีสถาน   ต่อกันของแม่เหล็กไฟฟ้า
1980 โครนิน  J.W.Cronin  ร่วมกับ อเมริกัน   สร้างผลงานการวิจัยเกี่ยวกับอนุภาคมูลฐาน
  ฟิตซ์  V.L.Fitch อเมริกัน   สร้างผลงานในด้านพัฒนาวิชา สเปคตรัมแสงเลเซอร์
1981 เบลิมเบอร์เก็น N.Bloemlerjen  ร่วมกับ อเมริกัน   วิจัยวิชาสเปกตรัมอะตอมมิค
  ซอว์โลว์ A.Schawhow อเมริกัน    
  ซิกบาห์น  K.M.Siegbahn สวีเดน    
1982 วิลสัน K.G.Wilson อเมริกัน   วิจัยวิธีการที่ล้ำลึกและชัดแจ้งในการแก้ปัญหาการ
      แปรเปลี่ยนจากโลหะถึงของเหลวและจากน้ำถึงไอน้ำ
      อันเป็นปรากฏการณ์ที่ใหญ่หลวง
1983 จันทราสิขา S.Chandrasekhar ร่วมกับ อเมริกัน   สร้างผลงานการวิจัยเกี่ยวกับวิถีทางสู่ชราภาพของ
  ฟาวเลอร์  W.A.Fowler อเมริกัน   ดาวฤกษ์  อันได้แก่ การเผาผลาญเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
      ของดาวฤกษ์,  การก่อตัวของธาตุประกอบใหม่
      ตลอดจนการสลายตัวลงในที่สุด