สำรวจสุริยะจักรวาล

     สุริยะจักรวาลของเรานั้น มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง  และดาวเคราะห์  9 ดวง  รวมทั้ง ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์น้อย   และดาวหาง  โคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ 

     แบบจำลองสุริยะจักรวาลข้างล่างนี้  แสดงวงโคจร และตำแหน่งของดาวเคราะห์ ให้คุณคลิก next  ไปเรื่อยๆจน ภาพหยุดการเคลื่อนไหว ต่อไปให้ลากเมาส์  เพื่อต้องการหมุนระบบสุริยะ   กดปุ่ม  shift และคลิกเมาส์จะเป็นการขยายภาพ  หรือกดปุ่ม  ctrl  และคลิกเมาส์  จะเป็นการลดขนาดภาพลง

 ให้คุณคลิก next  ไปเรื่อยๆจน ภาพหยุดการเคลื่อนไหว ต่อไปให้ลากเมาส์  เพื่อต้องการหมุนระบบสุริยะ   กดปุ่ม  shift และคลิกเมาส์จะเป็นการขยายภาพ  หรือกดปุ่ม  ctrl  และคลิกเมาส์  จะเป็นการลดขนาดภาพลง

       ระบบสุริยะจักรวาลดังรูป เป็นไปตามมาตรส่วน  โดยดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทำให้ใหญ่กว่าความเป็นจริง เพื่อให้ง่ายต่อการเห็น

      ดาวเคราะห์ส่วนใน (ดาวพุธ  ศุกร์  ,   โลก  และ อังคาร)   ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินและ แร่เหล็ก  โดยมีดาวเคราะห์น้อยคือเศษหินที่ไม่สามารถก่อตัวขึ้นเป็นดาวเคราะห์  กำลังโคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัส   

       ดาวเคราะห์ส่วนนอก   (ดาวพฤหัส  เสาร์   ยูเรนัส  และเนปจูน)  มีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์ส่วนใน  ประกอบด้วยกลุ่มก๊าซเป็นส่วนใหญ่  เช่น  ไฮโดรเจน  ฮีเลียม และไอน้ำ  ส่วนดาวพลูโต ซึ่งถือว่าเป็นดาวเคราะห์ดวงที่  อย่างไรก็ตามนักดาราศาสตร์บางคนเชื่อว่า ไม่น่าจะใช่บริวารเดิมของดวงอาทิตย์  แต่เป็นดาวเคราะห์อิสระเคลื่อนเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ และถูกแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์จับไว้    ไม่ได้เกิดขึ้นมาพร้อมกับระบบโซลาร์ของเรา

       วงโคจรของดาวเคราะห์ที่หมุนรอบดวงอาทิตย์ เป็นวงโคจรแบบวงรี  แต่เนื่องจากมีค่าเยื้องศูนย์   ( eccentricity ) น้อย   จึงดูเหมือนกับว่าวงโคจรเป็นวงกลม   ถ้าคุณไม่เชื่อลองใช้เมาส์คลิก และ  พลิกระบบสุริยะจักรวาลด้วยตนเอง   โดยทดลองขยาย และลดขนาดภาพลง ดูว่าวงโคจรเป็นแบบใด

       อีกครั้งกับดาวพลูโต  ดาวเคราะห์นี้มีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ไม่ได้เป็นระนาบเดียวกันกับ วงโคจรของดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ  ถ้าคุณไม่เชื่อลองใช้เมาส์คลิก และ  พลิกระบบสุริยะจักรวาลด้วยตนเอง   โดยทดลองขยาย และลดขนาดภาพลง ดูว่าวงโคจรเป็นแบบใด

        ระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์กำหนดให้เป็นระยะทางมาตรฐาน  เรียกว่า   Astronomical  unit  ย่อเป็น  AU  :   1 AU   มีค่าประมาณ  93  ล้านไมล์ หรือ  150  ล้านกิโลเมตร  ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด  โดยมีระยะเท่ากับ  0.387 AU  พลูโตเป็นดาวเคราะห์ไกลสุด  ห่างจากดวงอาทิตย์   39.44  AU

        ขอบของสุริยะจักรวาล  เรียกว่า  heliopause   อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ประมาณ  100  AU  ดางหาบางดวงอาจจะโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นระยะทางไกลถึง  50,000  AU   

สารบัญ

หน้าก่อน        หน้าถัดไป

1.  สำรวจระบบสุริยะ

2.  วงโคจร ควาอัวร์

3.  'เซ็ดนา' ดาวเคราะห์ดวงที่ 10?

4.  ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

5.  ครอบครัวของระบบสุริยะ

นำมาจาก  http://liftoff.msfc.nasa.gov/


 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

1. การวัด    2. เวกเตอร์    3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ   4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ 

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน   6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  7.  งานและพลังงาน  

 8.  การดลและโมเมนตัม    9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง  11. การเคลื่อนที่แบบคาบ  

 12. ความยืดหยุ่น   13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน  

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร   17.  คลื่น  18.การสั่น และคลื่นเสียง


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์ 

 


 การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. จลศาสตร์ ( kinematic)  2. จลพลศาสตร์ (kinetics)   3. งานและโมเมนตัม    4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง  

5.  ของไหลกับความร้อน     6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า    7. แม่เหล็กไฟฟ้า    8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง    

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 


 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์