NUCLEAR

ลักษณะและรูปแบบ

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์

กากกัมมันตรังสี

รังสี

สิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัย

เศรษฐศาสตร์

อุบัติเหตุที่ผ่านมา

การทดลองเสมือนจริง

นับเป็นความสามารถอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ ที่สามารถทำให้ เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แล้วได้พลังงานความร้อนมากมาย และถ่ายเทความร้อน มาใช้ประโยชน์ แท้ที่จริงแล้ว ปฏิกิริยานิวเคลียร์มีหลายแบบ แต่ที่ใช้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในปัจจุบันนี้เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ คือ ทำให้แตกตัว อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

โดยการใช้อนุภาคนิวตรอนยิงเข้าใส่แกนกลางของอะตอม หรือนิวเคลียส เป็นผลให้นิวเคลียสแตกตัว และเกิดอนุภาคนิวตรอนขึ้นมาอีก แล้ววิ่งไปชนนิวเคลียสตัวอี่นต่อไป และเป็นเช่นนี้เรื่อยๆ เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ พร้อมกับให้พลังงานความร้อนออกมาตลอดเวลา ซึ่งเราจะต้องถ่ายเทความร้อน ออกไปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่มีปฏิกิริยานิวเคลียร์

ความร้อนที่เกิดขึ้นเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งผลิตไฟฟ้า

การจัดหาพลังงานไฟฟ้าในอนาคต ได้มุ่งไปที่แหล่งผลิตจาก ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ แต่เนื่องจากแหล่งพลังงานดังกล่าวมีจำกัด การนำเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ นอกจากนี้ยังได้ มีการพัฒนาแหล่งพลังงาน ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

อย่างไรก็ตามประเทศไทยคงไม่สามารถพึ่งพาเพื่อนบ้านตลอดไปได้ ในขณะที่รัฐบาลต้องการสร้างความมั่นคง ทางด้านพลังงานไฟฟ้า ให้แก่ประเทศ การพัฒนาพลังน้ำ ในการดำเนินงานมีอุปสรรคและปัญหา มากมาย การเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงาน ปัญหาคือ มลภาวะ ในสิ่งแวดล้อม

ส่วนพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถเป็นเพียงพลังงานเสริม เนื่องจากมีขีดจำกัดในการพัฒนา และไม่คุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ

พลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในอนาคต ในขณะที่ประเทศไทยจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า ในระดับสูง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ


โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
โกริ (Kori)
ประเทศ เกาหลีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
โดเอล (Doel)
ประเทศ ฝรั่งเศส


โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ทอร์นเนส
ประเทศ สกอตแลนด์


โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ตริลโล (Trillo)
ประเทศ สเปน

 

 

ดัชนีสารบัญ     1      3   4   5    6   7   8   9   10

          

นำมาจาก   http://www.energythai.net/nuclear/  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

 

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ธรรมชาติมหัศจรรย์