ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. สินค้าชนิดใดไม่ต้องเสียภาษี

เครื่องเคมีภัณฑ์ อุปกรณ์รถยนต์

อาหารสำเร็จรูป ปุ๋ยเคมีเพื่อการเกษตร

2. พระธาตุใดอยู่ในจังหวัดลำพูน

พระธาตุหริภุญไชย พระธาตุดอยสุเทพ

พระธาตุช่อแฮ พระธาตุแช่แห้ง

3. พระสงฆ์ "จำวัด" หมายความว่าอะไร

นอน พักผ่อน

อยู่ประจำ กลับถึงวัด

4. ข้อใดมิได้หมายถึงม้า

ม้าเทศ ม้าลาย

ม้าต้น ม้าใช้


5. อนุสรณ์ดอนเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระมหากษัตริย์พระองค์ใด

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระนเรศวรมหาราช

พระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระศรีสุริโยทัย

6. กินเปี้ยวเป็นชื่อของอะไร

ขนม เชื้อรา

นก ปู

7. เทพหนุ่มแห่งความรักของชาวโรมัน ผู้มีรูปร่างสวยงาม บันดาลให้ชายหญิงเกิดความปรารถนาทางกามารมณ์ มีชื่อว่า

เดวิด นาซิสซัส

เซนทอร์ คิวปิด

8. แกงชนิดใดใช้เครื่องแกงเดียวกับน้ำยา

แกงขี้เหล็ก แกงส้ม

แกงเขียวหวาน แกงป่า

9. โกฏิปี เท่ากับกี่ปี

100 ปี 1,000 ปี

10 ล้านปี 100 ล้านปี

10. ชื่อเดิมของวัดเบญจมบพิตร คือ

วัดคอกกระบือ วัดแหลม

วัดรั้วเหล็ก วัดโคกอีแร้ง