ทดสอบความรู้รอบตัว(คำถามเกมเศรษฐี)

คะแนนรวม: จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

1. พระสันตะปาปาเป็นประมุขของดินแดนใด

โมนาโกและฮันดอร์รา ฮังการี

วาติกัน ลักเซมเบิร์ก

2. เหงือกปลาหมอ เป็นโรคที่เกิดขึ้นที่....

ริมฝีปากบน ฝ่าเท้า

แผ่นหลัง กระพุ้งแก้ม

3. สีเม็ดมะปรางคือสีใด

ม่วง แดง

ดำ เหลือง

4. ยอดเขามองต์บลังก์ (Mont Blanc)

เทือกเขาแอลป์ เทือกเขาพีเรนิส

เทีอกเขาคอเคซัส เทือกเขาแอปเพนไนส์


5. "หิมาลัย" เป็นภาษาสันสกฤต แปลว่าอะไร

ที่พำนักอย่างถาวรของหิมะ ที่สถิตของความสุข

สวรรค์ แกนกลางแห่งจักรวาล

6. เวลโลโดม เป็นสนามสำหรับแข่งขันอะไร

กรีฑา จักรยาน

ม้า ฟุตบอล

7. ใครแต่งโคลงที่มีเนื้อความว่า "ฉันเอาฟ้าห่มให้ หายหนาว, ดึกดื่นกินแสงดาว ต่างข้าว"

ศรีปราชญ์ นรินทร์อินทร์

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อังคาร กัลยาณพงศ์

8. เชโกสโลโวะเกีย ล้มระบอบสังคมนิยม และแยกออกเป็นสองประเทศ คือ

สาธารณรัฐเชกและสาธารณรัฐสโลวัก

สาธารณรัฐเชกและสาธารณรัฐคาซัคสถาน

สาธารณรัฐสโลวักและสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

สาธารณรัฐสโลวักและสาธารณรัฐโคเอเชีย

9. หลังเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2544 เป็นปีนักษัตรใด

มะโรง มะเส็ง

มะเมีย มะแม

10. วัดใดเป็นวัดประจำรัชกาลของพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งทรงใช้เป็นสถานที่ประทับนั่งวิปัสสนาและศึกษาธรรมมะ

วัดระฆังโฆษิตาราม วัดอินทาราม

วัดราชคฤห์ วัดอรุณราชวราราม