71. (2533) จากรูป กำหนดให้ P เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ความถี่ 50 Ha Q เป็นแท่งเหล็กของระบบสวิตซ์รีเลย์ เมื่อปิดสวิทซ์ S หลอดไฟ A และ B จะสว่างด้วยความถี่เท่าใด (ตามลำดับ)
50 Hz และ 25 Hz
50 Hz และ 50Hz
100 Hz และ 25 Hz
100 Hz และ 50 Hz
ฟิสิกส์ราชมงคล
72. ขดลวดระนาบสี่เหลี่ยมผืนผ้า PQRS วางตัวแนวราบขนานกับสนามแม่เหล็ก B เมื่อหมุนขดลวดทวนเข็มนาฬิการอบแกน XY ไป 90o โดยมีแกน X ชี้เข้าหาผู้ทดลองจะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลในขดลวดและแรงกระทำต่อ PQ อย่างไร
จาก Q ไป R แรงตามการหมุน
จาก Q ไป R แรงต้านการหมุน
จาก R ไป Q แรงตามการหมุน
จาก R ไป Q แรงต้านการหมุน
ฟิสิกส์ราชมงคล
73. เมื่อให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ B โดยไม่ตั้งฉากกับ B อิเล็กตรอนจะมีแนวเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กเป็นอย่างไร
เส้นตรงเบนออกจากแนวเดิม
ส่วนของวงกลม
ส่วนของวงรี
เส้นโค้งเป็นเกลียว
ฟิสิกส์ราชมงคล
74. ในเครื่องเร่งอนุภาคบางแบบ อนุภาคจะถูกนำให้วิ่งเป็นวงกลมโดยใช้สนามแม่เหล็กที่มีทิศทางตั้งฉากกับแนวอนุภาควิ่ง ถ้าสนามแม่เหล็กมีขนาด B และอนุภาคมีมวล m ประจุ q เวลาที่อนุภาควิ่งแต่ละรอบจะต้องเป็นเท่าไร
2 pq/mB
2 pm/qB
2 pB/mq
2 pqB/m
ฟิสิกส์ราชมงคล
75. (2534) เมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านบริเวณหนึ่งซึ่งมีสนาม กรณีใดที่ความเร็วของอิเล็กตรอนไม่เปลี่ยนแปลง
ขนานกับสนามแม่เหล็ก
ขนานกับสนามไฟฟ้า
ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก
ตั้งฉากกับสนามไฟฟ้า
ฟิสิกส์ราชมงคล

76. A, B และ C เป็นเข็มทิศบาวางอยู่บนกระดาษราบ เส้นลวดตัวนำ PQ ตั้งฉากกับกระดาษ และต่อกับสวิทซ์ S อนุกรมกับเซลล์ไฟฟ้า ดังรูป เมื่อสับสวิทซ์ S ลง คำกล่าวต่อไปนี้ข้อใดถูก

1.ปลายเหนือของ A จะเบนไปทางตะวันตก

2.ปลายเหนือของ B จะเบนไปทางตะวันออก
3. ปลายเหนือของ C ยังคงชี้ไปยังทิศเหนือดังเดิม

1 และ 2
1 และ 3
2 และ 3
1
ฟิสิกส์ราชมงคล

77. ถ้าอนุภาคไฟฟ้าบวกมีขนาดประจุเท่ากัน มวลไม่เท่ากัน เคลื่อนที่เข้าสู่สนามแม่เหล็กในแนวตั้งฉากด้วยความเร็วเท่ากัน แล้วประจุต่างก็เคลื่อนที่วิถีเป็นวงกลม

1. รัศมีของการเคลื่อนที่ไม่เท่ากัน

2. อัตราเร็วเชิงมุมของอนุภาคที่มีมวลมากจะมีค่ามากกว่าของอนุภาคที่มีมวลน้อย

3. แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อแต่ละอนุภาคมีค่าเท่ากัน

4. พลังงานจลน์ของอนุภาคทั้งสองขณะวิ่งโค้งเท่ากัน
ข้อที่ถูกต้องคือ

1, 2 และ 3
1 และ 3
1 และ 2
4 เท่านั้น
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์