61. (2520) ทรงกระบอกหนัก 0.5 กิโลกรัม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม. ยาว 20 ซม. ถูกพันด้วยขดลวดตามความยาวของทรงกระบอก 100 รอบ ดังรูป โดยที่ระนาบของขดลวดขนานกับทิศของสนามแม่เหล็ก ซึ่งมีค่า 2 เทสลา ถ้าปล่อยกระแสไหลผ่านขดลวด 2.4 แอมแปร์ โมเมนต์ของแรงคู่ควบที่เกิดขึ้นในขดลวดมีค่าเท่าไร
0
9.6 นิวตัน-เมตร
48 นิวตัน-เมตร
96,000 นิวตันเมตร
ฟิสิกส์ราชมงคล
62. หม้อตุ๋นไฟฟ้าหม้อหนึ่งมีความต้านทาน 50 โอห์ม ไม่สามารถใช้กับไฟบ้าน (220 โวลท์) โดยตรงได้ ต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแปลงลง ถ้าหม้อแปลงที่ใช้มีความต้านทานของขดลวดปฐมภูมิน้อยมาก แต่ความต้านทานของขดลวดทุติยภูมิเป็น 5 โอห์ม จำนวนขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิเป็น 200 และ 100 รอบตามลำดับ กำลังของหม้อตุ๋นจะมีค่าเท่าไร
100 วัตต์
110 วัตต์
200 วัตต์
220 วัตต์
ฟิสิกส์ราชมงคล
63. ในการเร่งอนุภาคประจุ 3.2 x 10-19 คูลอมบ์ มวล 2.5 x 10-25 กิโลกรัม จากความเร็วต้นเป็นศูนย์ผ่านสนามไฟฟ้าที่มีค่าสม่ำเสมอ 107 โวลท์ต่อเมตร เป็นระยะทาง 0.1 เมตร แล้วเข้าสู่สนามแม่เหล็กที่มีค่าสม่ำเสมอ ปรากฏว่าอนุภาคนี้วิ่งเป็นส่วนของวงกลมในสนามแม่เหล็ก โดยมีรัศมี 0.5 เมตร สนามแม่เหล็กจะมีค่าเท่าใดในหน่วยเทสลา (เติมคำตอบ)
ฟิสิกส์ราชมงคล
ฟิสิกส์ราชมงคล
ฟิสิกส์ราชมงคล
ฟิสิกส์ราชมงคล
ฟิสิกส์ราชมงคล
64. (2531) ลวดเส้นหนึ่งยาว 5.0 ซม. มีกระแสไหลผ่าน 4 แอมแปร์ วางอยู่ในสนามแม่เหล็กขนาดสม่ำเสมอ 10-3 เทสลา โดยลวดเอียงทำมุม 30o กับสนามแม่เหล็กดังรูป จงหาขนาดของแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อลวดเส้นนี้
0.8 x 10-7 นิวตัน
1.0 x 10-4 นิวตัน
1.7 x 10-4 นิวตัน
2.0 x 10-4 นิวตัน
ฟิสิกส์ราชมงคล
65. อนุภาคสามตัวได้แก่ โปรตอน ดิวเทอรอน และอนุภาคแอลฟา ถูกเร่งด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้าเท่ากันวิ่งเข้ามาในบริเวณสนามแม่เหล็กขนาดสม่ำเสมอ โดยมีทิศทางการวิ่งตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก จงเปรียบเทียบรัศมีของวงโคจรของอนุภาคทั้งสามนั้น
R ดิวเทอรอน = R อนุภาคแอลฟา > R โปรตอน
R โปรตอน = R ดิวเทอรอน < R อนุภาคแอลฟา
R โปรตอน < R ดิวเทอรอน < R อนุภาคแอลฟา
R อนุภาคแอลฟา = R โปรตอน > R ดิวเทอรอน
ฟิสิกส์ราชมงคล
66. ขดลวดขดหนึ่งประกอบด้วยลาด 500 รอบ มีพื้นที่หน้าตัด 4 ตารางเซนติเมตร วางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กขนาดสม่ำเสมอ 0.6 เทสลา และมีทิศทางตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัดของขดลวด จงหาค่าการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กในหน่วยเวเบอร์ที่ผ่านทุกรอบของขดลวดเมื่อบิดขดลวดไป 90o ตามทิศทางลูกศรในรูป (เติมคำตอบ)
ฟิสิกส์ราชมงคล
ฟิสิกส์ราชมงคล
ฟิสิกส์ราชมงคล
ฟิสิกส์ราชมงคล
ฟิสิกส์ราชมงคล
67. อนุภาคประจุ +q และมวล m เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว v ข้าไปในบริเวณวงกลมรัศมี R ที่มีสนามแม่เหล็ก B สม่ำเสมอ จะมุ่งเข้าสู่ศูนย์กลาง O แต่ก็ถูกเบี่ยงเบนในลักษณะที่เมื่อตอนเคลื่อนพ้นออกมาจากบริเวณดังกล่าว แนวการเคลื่อนที่ทำมุม 120o กับแนวการเคลื่อนที่เดิม จงหาอัตราเร็ว v ว่ามีค่าเป็นเท่าใด
qBR/m

qBR/2m
qBR/3m
ฟิสิกส์ราชมงคล
68. โปรตอนพลังงานสูงมีโมเมนตัม p ผ่านสนามแม่เหล็ก B ในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามแม่เหล็กจะมีแรงกระทำต่อโปรตอนซึ่งทำให้วิถีการเคลื่อนที่เป็นทางโค้ง ถ้าโปรตอนมีมวล m ประจุ +q จะได้รัศมีความโค้งเท่าใด
pq/B
q/pB
p/qB
q/b/p
ฟิสิกส์ราชมงคล
69. หม้อแปลงไฟฟ้าในอุดมคติอันหนึ่งมีอัตราส่วนของจำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิต่อจำนวนรอบของขวดลวดทุติยภูมิ N1 : N2 เมื่อต่อตัวต้านทาน R เข้ากับขดลวดทุติยภูมิ แล้วป้อนไฟสลับเข้าที่ขดลวดปฐมภูมิเราสามารถพิจารณาได้เสมือนว่าแหล่งจ่ายไฟสลับนั้นต่ออยู่กับตัวต้านทาน R' ค่าหนึ่งโดยตรง (ดูรูป) อยากทราบว่า R' มีค่าเป็นกี่เท่าของ R
N1/N2
N2/N1


ฟิสิกส์ราชมงคล
70. เมื่อป้อนสัญญาณความต่างศักย์ V1 ที่ขึ้นกับเวลา t ในลักษณะดังรูป (ก) คร่อมระหว่างจุด A เทียบกับ B ของวงจรในรูป (ข) อยากทราบว่าลักษณะของสัญญาณความต่างศักย์ V2 ที่คร่อมไดโอดในอุดมคติระหว่างจุด A เทียบกับจุด C ที่เวลาใด ควรมีรูปร่างอย่างไร


ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์