51. อิเล็กตรอน e มีมวล m ซึ่งผ่านเข้าไประหว่างแผ่นโลหะ 2 แผ่น ที่มีสนามแม่เหล็ก B และสนามไฟฟ้า e ปรากฏว่าอิเล็กตรอนวิ่งเป็นแนวเส้นตรงด้วยความเร็ว v อยากทราบว่าอิเล็กตรอน e มีค่าเท่าใด
ฟิสิกส์ราชมงคล

52. การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า หมายความว่า

1.การที่กระแสไฟฟ้าในเส้นลวดตัวนำตัดเส้นแรงแม่เหล็ก

2.การที่เส้นลวดตัวนำเคลื่อนที่ตัดฟลักซ์แม่เหล็ก เกิดกระแสไฟฟ้าในตัวนำ
3.การที่ฟลักซ์แม่เหล็กมีค่าเปลี่ยนแปลงผ่านเส้นลวดตัวนำเกิดกระแสไฟฟ้าในตัวนำ

4. การที่สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเนื่องจากกระแสไฟฟ้าในเส้นลวดตัวนำกระทำกับสนามแม่เหล็กภายนอกที่เส้นลวดตัวนำวางอยู่

1 และ 2
2 เท่านั้น
2 และ 3
ถูกทุกข้อ
ฟิสิกส์ราชมงคล
53. ประจุบวก q มีมวล m เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v เข้าไปในบริเวณสนามแม่เหล็ก B และเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งของวงกลมในเวลา t จงหาค่ามุมที่รองรับส่วนโค้งของวงกลมนี้
ฟิสิกส์ราชมงคล
54. วงจรแบบริดจ์ต่อไปนี้ เป็นวงจรเปลี่ยนกระแสสลับเป็นกระแสตรงประเภทเต็มคลื่น อยากทราบว่ารูปใดต่อไว้อย่างถูกต้อง


ฟิสิกส์ราชมงคล
55. คาร์บอนอะตอมมวล 12 เคลื่อนที่ผ่านความต่างศักย์ 2 x 103 โวลท์ในเครื่องแมสสเปกโตรมิเตอรืเข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กขนาด 0.3 เทสลา ถ้าประจุของคาร์บอนอะตอมเท่ากับ 1.6 x 10-19 คูลอมบ์ ระยะระหว่างจุดที่คาร์บอนอะตอมเข้าสู่สนามแม่เหล็กและจุดที่ตกกระทบผ่านฟิล์มคือข้อใด (กำหนดให้ 1 u = 1.66 x 10-27 กิโลกรัม)
0.74 ซม.
1.48 ซม.
7.4 ซม.
14.8 ซม.
ฟิสิกส์ราชมงคล
56. (2529) จำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงดังรูปมี 550 รอบ ขดลวดทุติยภูมิมีจำนวน 30 รอบ กระแสที่ผ่านตัวต้านทาน 2 โอห์ม มีค่ากี่แอมแปร์
3 แอมแปร์
6 แอมแปร์
12 แอมแปร์
15 แอมแปร์
ฟิสิกส์ราชมงคล
57. ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ 2 เทสลา จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก เมื่อนำลวดตัวนำทรงกระบอกมีพื้นที่หน้าตัด 0.5 ตารางเมตร มาวางในแนวเหนือ-ใต้ แล้วให้กระแสไฟฟ้า 15 แอมแปร์ไหลผ่านจากทิศใต้ไปทิศเหนือ จะทำให้ลวดตัวนำเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ จงหาค่าความหนาแน่นของสารที่ใช้ทำลวดตัวนำ (ไม่คิดน้ำหนักของสายไฟที่ต่อกับแท่งตัวนำ กำหนดให้ = 10 เมตร/วินาที2)
1.5 กิโลกรัม/ลูกบาศ์กเมตร
3 กิโลกรัม/ลูกบาศ์กเมตร
6 กิโลกรัม/ลูกบาศ์กเมตร
7.8 กิโลกรัม/ลูกบาศ์กเมตร
ฟิสิกส์ราชมงคล
58. ขดลวดตัวนำวงกลมรัศมี 10 ซม. วางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ 4 เทสลา จงหาค่าฟลักซ์แม่เหล็กผ่านขดลวดเมื่อระนาบของขดลวดทำมุม /6 เรเดียนกับสนามแม่เหล็ก
0.2 เวเบอร์/เมตร2
0.04 เวเบอร์/เมตร2


ฟิสิกส์ราชมงคล
59. อิเล็กตรอนมวล m กิโลกรัม เคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก B เทสลา ในทิศที่ตั้งฉากกับทิศของสนามแม่เหล็ก อยากทราบว่าจะใช้เวลาอย่างน้อยเท่าไร ทิศทางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจึงจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่เมื่ออิเล็กตรอนเริ่มเข้ามาในบริเวณสนามแม่เหล็ก (กำหนดให้ประจุของอิเล็กตรอนมีค่า q คูลอมบ์)
qB/2p m วินาที
qB/4 pm วินาที
p m/qB วินาที
2 pm/qB วินาที
ฟิสิกส์ราชมงคล
60. จากผลการทดลองโดยใช้ผงตะไบเหล็กหาเส้นแรงแม่เหล็กเราจะทราบ
ค่าขนาดของสนามแม่เหล็ก
ทิศทางของสนามแม่เหล็ก
ตำแหน่งของจุดสะเทิน
ถูกทุกข้อ
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์