41. ตัวนำรูปทรงกระบอกอันหนึ่งมีความสูงเท่ากับ h วางอยู่ในสนามแม่เหล็กซึ่งมีความเข้มเท่ากับ B และสนามนี้ขึ้นขนานกับแกนของทรงกระบอก ที่ผิวของทรงกระบอกนี้มีกระแสไฟฟ้าสม่ำเสมอ I ไหลวนรอบแกนของทรงกระบอกดังรูป จงหาค่าของความดันที่ผิวทรงกระบอกอันเนื่องมาจากกระแสนี้ในสนามแม่เหล็ก
ฟิสิกส์ราชมงคล
42. ในการทดลองวัดสนามแม่เหล็กที่ศูนย์กลางของขดลวดโซลินอยด์ โดยการวัดแรงที่กระทำต่อลวดที่มีกระแสไฟฟ้า พบว่าครั้งแรกเมื่อผ่านกระแสเข้าในเส้นลวด 4.0 แอมแปร์ มีแรงกระทำ 12 x 10-3 นิวตัน เกิดสนาม 0.3 เทสลา ต่อมาเพิ่มสนามแม่เหล็กจากขดลวดโซลินอยด์ต้องใช้กระแสผ่านในเส้นลวด 6.0 แอมแปร์ จึงเกิดแรง 24 x 10-3 นิวตัน สนามแม่เหล็กที่เพิ่มขึ้นเป็นกี่เทสลา
0.2
0.3
0.4
0.5
ฟิสิกส์ราชมงคล
43. ในการทดลองหลอดตาแมวพบว่าความเร็วของอนุภาครังสีคาโธดมีค่าเท่ากับ 9 x 107 เมตร/วินาที เมื่อนำขดลวดโซลินอยด์ที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเท่ากับ 0.1 เทสลา ครอบลงบนหลอดตาแมว รังสีคาโธดจะวิ่งเป็นเส้นโค้งด้วยรัศมีเท่ากับเท่าใด (ค่า e/m ของอนุภาครังสีคาโธด = 1.8 x 1011 คูลอมบ์/กิโลกรัม) (ซม.)
0.05
0.5
2.5
5
ฟิสิกส์ราชมงคล
44. ในการทดลองเกี่ยวกับเครื่องชั่งกระแส เมื่อผ่านกระแส I เข้าในลวดที่ห้อยแขวนและลวดที่ขดเป็นสี่เหลี่ยมหลายรอบโดยต่ออย่างอนุกรม ถ้าให้ความยาวของลวดคงที่ จัดให้ระยะระหว่างลวดที่ขนานกันเป็นระยะ ได้ข้อมูลดังที่แสดง ให้ F เป็นแรงที่เกิดระหว่างเส้นลวดที่ขนาน ข้อมูลในช่อง F ที่ขาด (x) ควรจะเป็น
0.5
1.5
1.8
3.0
ฟิสิกส์ราชมงคล
45. (2526) เมื่อประจุลบวิ่งด้วยอัตราเร็ว v ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ ประจุนั้นวิ่งเป็นวงกลม ดังรูป การเคลื่อนที่ดังรูปใดเป็นรูปที่ถูกต้อง (x แสดงทิศทาง B เข้าตั้งฉากกับกระดาษ)

ฟิสิกส์ราชมงคล

46. จากผลการทดลองเรื่องกระแสเหนี่ยวนำ ได้ผลดังนี้

1. ถ้าเคลื่อนแท่งแม่เหล็กวิ่งเข้าหาขดลวด จะเกิดกระแสเหนี่ยวนำในขดลวด

2. ถ้าแท่งแม่เหล็กมีแรงขั้วสูง กระแสในขดลวดจะมากขึ้น

ท่านเห็นว่าข้อความดังกล่าวเป็นอย่างไร

ผิดทั้งคู่
1 ถูก 2 ผิด
ถูกทั้งคู่ แต่ข้อ 2 ไม่สัมพันธ์กับข้อ 1
ถูกทั้งคู่ และข้อ 2 เป็นผลสืบเนื่องจากข้อ 1
ฟิสิกส์ราชมงคล
47. ในการทดลองเกี่ยวกับเครื่องชั่งกระแสเลือกลวดที่แขวนชนิด 12 cm เมื่อผ่านกระแสคงที่ I ระยะห่างระหว่างขดลวดกับลวดที่แขวนเท่ากับ F ได้แรงเท่ากับ F ผลการทดลองแสดงในตาราง จากข้อมูลดังกล่าวท่านคิดว่าความสัมพันธ์ของ F และ d เป็นข้อใด
F µ d
F µ 1/d
F µ d2
f µ 1/d2
ฟิสิกส์ราชมงคล
48. สำหรับทรานสเฟอร์เมอร์อันนี้ อยากทราบว่ากระแส มีค่าเท่าไรในเทอมของตัวแปรอื่น
I1 =  V1/R
I1 = (N1/N2)(V1/R)
I1 = (N2/N1)(V1/R)
I1 = (N2/N1)2(V1/R)
ฟิสิกส์ราชมงคล
49. สมมติสถานการณ์อย่างง่าย ๆ ให้อิเล็กตรอนตกภายใต้ความโน้มถ่วงของโลก ซึ่งมีสนามแม่เหล็กชี้จาก (ทิศ) ใต้ไปทางเหนือ อยากทราบว่าแนวการตกของอิเล็กตรอนจะเฉจากแนวดิ่งไปทางทิศใด
ทิศตะวันออก
ทิศเหนือ
ทิศตะวันตก
ทิศใต้
ฟิสิกส์ราชมงคล
50. มวล m มีประจุ q หน่วย วิ่งเข้าหา "ม่าน" สนามแม่เหล็กในแนวตั้งฉากด้วยความเร็ว v สมมติว่าบริเวณม่านนี้มีสนามแม่เหล็กชี้เข้าไปในหน้ากระดาษ และม่านนี้บางมาก (มีความหนา 1 หน่วย) อยากทราบว่าเมื่อประจุทะลุผ่านออกมาแล้วแนวที่ประจุวิ่งจะเบนไปจากแนวดิ่งกี่เรเดียน
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์