31. (ปี 2524) แท่งแม่เหล็กแท่งหนึ่งวางในสนามแม่เหล็กโลกซึ่งสม่ำเสมอดังรูป ณ จุดใดบ้างที่สนามแม่เหล็กมีโอกาสจะเป็นศูนย์
A และ B
B และ F
C และ G
D และ H
ฟิสิกส์ราชมงคล
32. รังสีคอสมิคที่เป็นอนุภาคประจุบวกและพุ่งเข้าสู่ผิวโลกบริเวณเส้นศูนย์สูตร จะเบนไปทางทิศใดเมื่อจะถึงผิวโลก
ตะวันออก
ตะวันตก
เหนือ
ใต้
ฟิสิกส์ราชมงคล
33. ในเครื่องเร่งอนุภาคแบบใช้โคลตรอน อนุภาคมวล m ประจุ q จะถูกบังคับให้วิ่งเป็นวงกลมด้วยสนามแม่เหล็กที่ตั้งฉากกับระนาบที่วิ่งขนาด B คาบ หรือเวลาของการเคลื่อนที่หนึ่งรอบ ซึ่งจะต้องเข้าจังหวะกับการเร่งด้วยสนามไฟฟ้าจะเป็นเท่าใด
ฟิสิกส์ราชมงคล
34. ในการทดลองวัดสนามแม่เหล็กที่ศูนย์กลางของขดลวดโซลินอยด์ โดยการวัดแรงที่กระทำต่อลวดที่มีกระแสไฟฟ้า ้ถ้าส่วนของลวดที่ตั้งฉากกับสนามยาว 15 มิลลิเมตร มีแรงกระทำ 12 x 10-3 นิวตัน เมื่อมีกระแสผ่าน 4.0 แอมแปร์ สนามแม่เหล็กมีค่าเท่าใดในหน่วยเทสลา
0.2
0.3
0.5
1.2
ฟิสิกส์ราชมงคล
35. ถ้าสังเกตเห็นได้ว่า รัศมีความโค้งของทางวิ่งของอิเล็กตรอน ประจุ e มวล m ในสนามแม่เหล็ก B ดังที่เห็นในหลอดตาแมวว่าเป็น R แสดงว่าอิเล็กตรอนวิ่งด้วยอัตราเร็วเท่าใด
ฟิสิกส์ราชมงคล
36. ในการทดลองเกี่ยวกับเครื่องชั่งกระแส ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้สามารถวัดแรงระหว่างเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้า เมื่อใช้กระแส I ผ่านทั้งลวดที่ห้อยแขวนและลวดที่ขดเป็นสี่เหลี่ยมหลายรอบโดยการต่ออย่างอนุกรม จัดให้ความยาวของลวดที่ขนานกันคงที่และห่างกันเป็นระยะ d แรงระหว่างเส้นลวดขนานจากผลการทดลองควรจะเป็นปฏิภาคกับข้อใด
I/D2
I2/d2
I/d
I2/d
ฟิสิกส์ราชมงคล
37. กัลวานอมิเตอร์เครื่องหนึ่งมีความต้านทาน 5000 โอห์มต่อชันท์ด้วยความต้านทานขนาด 100 โอห์ม แล้วนำไปต่ออนุกรมกับเซลล์ไฟฟ้าซึ่งมีความต้านทานภายในต่ำมาก และความต้านทานขนาด 2000 โอห์ม ปรากฏว่าเข็มกัลวานอมิเตอร์ชี้ขีดหนึ่ง ถ้าตัดชันท์ออกจะต้องเอาความต้านทานขนาดเท่าใดมาแทนความต้านทาน 2000 โอห์ม จึงจะทำให้เข็มกัลวานอมิเตอร์ชี้ที่ขีดเดิมได้
100 โอห์ม
5000 โอห์ม
75200 โอห์ม
102000 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล
38. แอมป์มิเตอร์เครื่องหนึ่งสร้างขึ้นจากกัลวานอมิเตอร์ที่มีความต้านทาน 100 โอห์ม และต่อชันท์เอาไว้ 25 โอห์ม เมื่อนำแอมป์มิเตอร์เครื่องนี้ไปต่ออนุกรมกับความต้านทานขนาด 99 โอห์ม และเซลล์ไฟฟ้าขนาด 12 โวลต์ ความต้านทานภายใน 1 โอห์ม เข็มจะชี้ที่ขีดหนึ่ง ถ้าตัดชันท์ออกแล้วต่อกับเซลล์ไฟฟ้าอันเดิม และความต้านทานภายนอกขนาดหนึ่ง ปรากฏว่าเข็มชี้จะชี้ที่ขีดเดิม ค่าความต้านทานภายนอกตัวนี้จะมีค่าเท่าไร
99 โอห์ม
199 โอห์ม
399 โอห์ม
499 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล
39. (2525) กำหนดให้ว่าฟิวส์ที่ใช้นี้จะขาดทันทีถ้ากระแสที่ไหลผ่านมันมีค่าสุงกว่า 1 แอมแปร์ อยากทราบว่าความต้านทานที่จะนำไปต่อเข้าระหว่างปลาย A, B จะต้องมีค่าอย่างน้อยที่สุดเท่าไร ฟิวส์จึงจะยังไม่ขาด (ให้ถือว่าหม้อแปลงเป็นแบบที่สมบูรณ์)
110 โอห์ม
99 โอห์ม
1.1 โอห์ม
1.0 โอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล
40. ยิงอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุ e และมวล m เข้าหาบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กความเข้ม B ด้วยความเร็ว v ดังรูป บริเวณที่ปลอดสนามีความกว้างเท่ากับ L อยากทราบว่าอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ตามทางโคจรของมันด้วยความถี่เท่าไร
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์