ในการทดลองหาค่าประจุต่อมวลของอิเล็กตรอนโดยใช้หลอด "ตาแมว" ได้จัดค่าความต่างศักย์ระหว่างแคโทดกับแอโนดรูปก้นกระทะเท่ากับ 180 โวลท์ ถ้ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านขดลวดโซลินอยด์ ทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก 5 x 10-3 เทสลา และทราบว่าอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้า -16 x 10-19 คูลอมบ์ และมีมวล 9 x 10-31 กิโลกรัม จงหาคำตอบในข้อ 21-22

21. อัตราเร็วของอิเล็กตรอนขณะวิ่งถึงแอโนดเป็นเท่าไร

2 x 106 เมตร/วินาที
8 x 106 เมตร/วินาที
9 x 106 เมตร/วินาที
3 x 106 เมตร/วินาที
ฟิสิกส์ราชมงคล
22. ขณะถึงแอโนดอิเล็กตรอนจะวิ่งด้วยรัศมีความโค้งเท่าไร
9 เมตร
0.009 เมตร
0.16 เมตร
0.05 เมตร
ฟิสิกส์ราชมงคล
23. (2520) อิเล็กตรอนในหลอดโทรทัศน์เครื่องหนึ่งถูกเร่งจากคาโธดด้วยศักย์ไฟฟ้าของอาโนด 18,000 โวลท์ วิ่งผ่านสนามแม่เหล็กในบริเวณ แรเงาดังรูป แล้วไปกระทบฉาก ถ้าสมมติว่าอิเล็กตรอนเริ่มวิ่งจากหยุดนิ่งเมื่อออกจากคาโธด อิเล็กตรอนจะวิ่งกระทบฉากด้วยอัตราเร็วเท่าใด
6 x 106 เมตร/วินาที
8 x 106 เมตร/วินาที
8 x 107 เมตร/วินาที
6.4 x 1015 เมตร/วินาที
ฟิสิกส์ราชมงคล
24. ในข้อ 23 สมมติว่าขณะผ่านสนามแม่เหล็ก B อิเล็กตรอนมีอัตราเร็ว v และศักดาของอาโนดเป็น V รัศมีความโค้งของเส้นทางวิ่งของอิเล็กตรอนจะเป็นเท่าใด (คิดว่า v,V และ B)
vB/2V
V/2vB
2V/vB
2v/VB
ฟิสิกส์ราชมงคล
25.(ปี 2521) ขดลวดตัวนำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 2.0 ซม. มีจำนวนรอบทั้งหมด 300 รอบ มีกระแสไฟฟ้าผ่าน 10 มิลลิแอมแปร์ ขดลวดนี้อยู่ในสนามแม่เหล็กภายนอกค่าคงที่ 5 x 10-2 เทสลา ระนาบของขดลวดทำมุมกับสนามแม่เหล็กภายนอก โดยส่วนที่ขดลวดนี้หมุนอยู่ในสนามแม่เหล็ก จงหาขนาดของโมเมนต์ของแรงคู่ควบสูงสุดที่เกิดขึ้น
5 x 10-2 นิวตัน-เมตร
3 x 10-3 นิวตัน-เมตร
6 x 10-5 นิวตัน-เมตร
12 x 10-6 นิวตัน-เมตร
ฟิสิกส์ราชมงคล
26. อิออนชนิดหนึ่งมีมวล m และประจุ +q ถูกเร่งให้เคลื่อนที่จากหยุดนิ่งในแนวราบด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้า V เข้าสู่บริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ B ในทิศทางที่ตั้งฉากกับทิศของสนามแม่เหล็ก จงหารัศมีความโค้ง R ของการเคลื่อนที่ของอิออนในสนามแม่เหล็ก (โดยไม่คำนึงถึงแรงโน้มถ่วงของโลก)
1/3 (q/2mV)1/2
(2mV/B2 q)1/2
1/B (mV/q)1/2
B2q/2mV
ฟิสิกส์ราชมงคล
27. ขดลวดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีจำนวนรอบหนึ่งรอบและพื้นที่ 100 ตารางเซนติเมตรขดหนึ่ง ถูกหมุนอยู่ในสนามแม่เหล็กซึ่งมีค่า 10-4 เทสลา โดยแกนหมุนอยู่ในแนวตั้งฉากกับสนามและมีความเร็วเชิงมุม เรเดียนต่อวินาที จงหาว่าที่เวลา 1/6 วินาที หลังจากที่ระนาบของขดลวดอยู่ในแนวขนานกับสนาม จะมีโมเมนต์ที่เกิดจากแรงของสนามแม่เหล็กกระทำแก่ขดลวดมีค่าเท่าใด ถ้ามีกระแสไหลผ่านขดลวด 2 แอมแปร์
1.0 x 10-6 นิวตัน-เมตร
1.25 x 10-6 นิวตัน-เมตร
1.5 x 10-6 x 10-6 นิวตัน-เมตร
1.75 x 10-6 นิวตัน-เมตร
ฟิสิกส์ราชมงคล
28. (2523) อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 100 เมตร/วินาที เข้าไปในสนามแม่เหล็กซึ่งมีค่า 01 เทสลา ในแนวตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กนั้น กินเวลาเท่าใดทิศของการเคลื่อนที่จึงจะเบนไปจากเดิม 60o กำหนดให้มวลของอิเล็กตรอน = 9 x 10-31 กิโลกรัม
5 x 10-12 วินาที
6 x 10-11 วินาที
7 x 10-8 วินาที
8 x 10-10 วินาที
ฟิสิกส์ราชมงคล
29. เส้นลวดซึ่งมีมวล 0.01 กิโลกรัมต่อเมตร ถูกตัดเป็นรูปดังแสดง โดยแขวนห้อยไว้ให้หมุนได้รอบแกน PQ ซึ่งอยู่ในแนวระดับ ถ้ามีสนามแม่เหล็ก B ขนาด 0.1 เทสลา ทิศพุ่งขึ้นตามแนวดิ่งและมีกระแส 1.0 แอมแปร์ ไหลผ่านเส้นลวดจาก P ไปยัง Q ณ ตำแหน่งสมดุล ระนาบของลวดจะเอียงทำมุมกับแนวดิ่งเท่าไร
tan-1 0.80
tan-1 0.775
tan-1 0.50
tan-1 0.20
ฟิสิกส์ราชมงคล
30. กัลวานอมิเตอร์เครื่องหนึ่งมีความต้านทาน 100 โอห์ม ต่อไว้กับความต้านทานภายนอก 100 โอห์ม ดังแสดง ขั้ว A เป็นขั้วที่ตรึงแน่น ส่วนขั้ว B เป็นขั้วที่เลื่อนได้บนความต้านทานนั้น ถ้าเลื่อน B ไปอยู่ที่ตำแหน่งซึ่งจะทำให้กระแสที่ผ่านกัลวานอมิเตอร์มีค่าเท่ากับ 1/1000 ของกระแสผ่านขั้ว A ทั้งหมดแล้วต่อขั้ว AB กับความต่างศักย์ 1.0   โวลท์ จะมีกระแสผ่านขั้ว A เท่าใด
0.625 A
1.25 A
2.50 A
5.00 A
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์