11. อนุภาคมวล 0.5 กรัม มีประจุไฟฟ้าอยู่ 2.5 x 10-8 คูลอมบ์ เคลื่อนตัวด้วยความเร็วต้นตามแนวระดับ ขนาด 6 x 104 เมตร/วินาที เข้ามาในสนามแม่เหล็กขนาดหนึ่งแล้วก็ยังคงเคลื่อนที่ต่อไปได้ ในแนวระดับ ขนาดและทิศทางของสนามแม่เหล็กนี้ มีลักษณะอย่างไร
3.3 เทสลา, ทิศเข้า
1.5 เทสลา, เข้า
3.7 เทสลา, ขึ้นไป
0, ลง
ฟิสิกส์ราชมงคล
12. มิเตอร์ขนาด 0.2 แอมแปร์มีขดลวด 120 รอบ ในการซ่อมตัดขดลวดมิเตอร์ไป 5 รอบ ช่วงของมิเตอร์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร (วัดสูงสุดได้กระแสจริงกี่แอมแปร์)
0.17
0.185
0.203
2.5
ฟิสิกส์ราชมงคล
13. ตามรูปข้างล่างนี้ จงหาทิศของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในขดลวดที่มีตัวต้านทานอยู่ เมื่อยกสวิทซ์ของขดลวดขดแรกขึ้น
aRb
bRa
bBa
aAb
ฟิสิกส์ราชมงคล
14. (ปี 2518) อิเล็กตรอนที่มีความเร็ว 107 เมตร/วินาที ในทิศตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ขนาด 10-4 เทสลา จะมีแรงกระทำขนาดเท่าใดในหน่วยนิวตัน
107 นิวตัน
1.6 x 1016 นิวตัน
1.6 x 10-16 นิวตัน
9.1 x 10-31 นิวตัน
ฟิสิกส์ราชมงคล
15. ถ้าสนามแม่เหล็กนั้นสม่ำเสมอ อิเล็กตรอนจะวิ่งโค้งด้วยรัศมีความโค้งเท่าใด
0.5625 เมตร
0.1625 เมตร
0.911 เมตร
0.7552 เมตร
ฟิสิกส์ราชมงคล
16. การจัดสนามแม่เหล็กภายในขดลวดโซลินอยด์ กระทำโดยเครื่องชั่งโดยรูป ปรากฏว่าสนามแม่เหล็กที่วัดสมดุลกับมวล 2.0 มิลลิกรัม แขวนดังรูป เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่าน 2.0 แอมแปร์ สนามแม่เหล็กมีค่าเท่าใดในหน่วย N/A.M หรือ Tesla (เลขนัยสำคัญ 2 ตัว) กำหนดให้ g = 10 MS-2
2 x 10-4
2.5 x 10-4
4 x 10-4
5 x 10-4
ฟิสิกส์ราชมงคล
17. จงพิจารณาดูว่าสนามแม่เหล็กรูปใดที่ถูกต้อง

ฟิสิกส์ราชมงคล

ใช้ตอบคำถามข้อ 18-19

กัลวานอมิเตอร์เครื่องหนึ่งมีความต้านทาน 100 โอห์ม ถ้ากระแสไฟฟ้า 2 x 10-7 แอมแปร์ไหลผ่านเข็มจะแกว่งสุดสเกล ต้องการใช้กัลวานอมิเตอร์เครื่องนี้ไปวัดกระแสให้อ่านเต็มสเกล 1 แอมแปร์ จะต้องใช้ความต้านทาน

18. ขนาดกี่โอห์มมาต่อ

100 โอห์ม
5 มิลลิโอห์ม
0.02 มิลลิโอห์ม
2 ไมโครโอห์ม
ฟิสิกส์ราชมงคล
19. และต่อแบบอะไร
ขนาน
อนุกรม
ต่อแบบผสม
ลัดวงจรเลย
ฟิสิกส์ราชมงคล
20. (ปี 2519) ลวดแข็งตรง AB พาดอยู่บนรางตัวนำซึ่งต่อเป็นวงจรกับแบตเตอรี 12 โวลต์ และความต้านทาน 2 โอห์ม ดังรูป ถ้า AB อยู่ในสนามแม่เหล็กมีทิศทางตั้งฉากกับลวดมีค่า 0.15 เทสลา (Telsla) สนามแม่เหล็กจะทำให้เกิดแรงกระทำต่อลวด AB เท่าไร
1 นิวตัน
0.01 นิวตัน
0.02 นิวตัน
3 นิวตัน
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์