51. (2528) ในรูปเป็นลวด 2 เส้น ซึ่งต่ออยู่กับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ แล้วทำให้เกิดการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกจากเส้นลวด การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นนี้เนื่องมาจาก
การเคลื่อนที่ของประจุด้วยความเร่งระหว่างเส้นลวด
การเคลื่อนที่ของประจุด้วยความเร็วสม่ำเสมอระหว่างเส้นลวด
การไหลของกระแสระหว่างเส้นลวด
เกิดการเหนี่ยวนำไฟฟ้าขึ้นภายในเส้นลวด
ฟิสิกส์ราชมงคล

52. (2530) กำหนดให้ t1, t2 และ t3 เป็นเวลาที่

คลื่นเสียง (ความถี่ 20-2 x 104 Hz)

คลื่นวิทยุ (ความถี่ 104-109 Hz) และ

คลื่นไมโครเวฟ (ความถี่ 108 -1012 Hz) เดินทางในระยะที่เท่ากันตามลำดับ ข้อใดที่ถูกต้อง

t1 > t2 > t3
t1 < t2 < t3
t1 = t2 = t3
t1 > t2 < t3
ฟิสิกส์ราชมงคล

53.(2531) ข้อความต่อไปนี้ข้อใดกล่าวถูกต้องตามทฤษฎีเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

1. ขณะประจุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งหรือความหน่วง จะแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

2. เมื่อสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าโดยรอบ ยกเว้นบริเวณนั้นเป็นฉนวน

3. บริเวณรอบตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าจะเกิดสนามแม่เหล็ก

1 , 2 และ 3
1 และ 3
3 เท่านั้น
2 และ 3
ฟิสิกส์ราชมงคล
54. (2532) ในการส่งพลังงานในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้แสงเป็นคลื่นพาหะไปตามเส้นใยนำแสง ควรมีเงื่อนไขของมุม อย่างไร
ฟิสิกส์ราชมงคล
55. ข้อใดต่อไปนี้ผิด
สนามไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบ ๆ ไม่ว่าบริเวณนั้นจะเป็นที่ว่างหรือฉนวน
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะไม่เคลื่อนที่ออกไปในแนวที่ขนานกับสายอากาศ
เฟสของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จุดใดจุดหนึ่งเป็นอย่างเดียวกัน
ประจุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่จะแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาอย่างคงที่
ฟิสิกส์ราชมงคล

56. (2533) จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

1. อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง

2. กลุ่มอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในตัวนำ

3. อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความหน่วง

เหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือ

1 และ 2
2 และ 3
2
3
ฟิสิกส์ราชมงคล

57. รังสีอินฟราเรด และคลื่นไมโครเวฟมีสิ่งที่เหมือนกันในข้อใดบ้าง

1. เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

2. ใช้ประโยชน์ในการสื่อสารดาวเทียม

3.ตรวจรับได้ด้วยฟิล์มถ่ายรูป

คำตอบข้อใดถูกต้อง

1 และ 2
1 และ 3
2 และ 3

1, 2 และ 3
ฟิสิกส์ราชมงคล

58. (2534) คำกล่าวต่อไปนี้ข้อใดบ้างที่ถูก

1. คลื่นไมโครเวฟสะท้อนจากผิวโลหะได้ดี

2. คลื่นโทรทัศน์เลี้ยวเบนอ้อมสิ่งกีดขวาง เช่น รถยนต์ได้

3. รังสีอัลตราไวโอเลตและทะลุผ่านแก้วได้ดี

4. คลื่นวิทยุเอเอ็ม (530 KHz -1.6 MHz) สะท้อนได้ดีที่บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์

1, 2 และ 3
1 และ 3
1 และ 2
3 และ 4
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์