41. (2521) tuned circuit ประกอบด้วยตัวเหนี่ยวนำตัวหนึ่งมีค่าความเหนี่ยวนำ 10 ไมโครเฮนรี และตัวเก็บประจุตัวหนึ่งมีค่าความจุ 30 ไมโคฟารัด ต่อกันอยู่อย่างขนาน จงคำนวณค่าความถี่ธรรมชาติ (natural frequency) ของวงจรจูนนี้เป็นหน่วยกิโลเฮิร์ตซ์
7.25
9.19
10
300
ฟิสิกส์ราชมงคล
42. (2522) คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งเคลื่อนที่ออกจากจุด O ในระนาบ xy ดังแสดงในรูป ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเมื่อเวลาใด ๆ สนามไฟฟ้า E ชี้อยู่ในทิศ +z จงบอกทิศทางของสนามแม่เหล็ก B ที่ตำแหน่งนั้น (ซึ่งสามารถบอกได้โดยองค์ประกอบของ B)
B มีทิศอยู่ในแกน +y
B มีทิศอยู่ในแกน -y
B มีองค์ประกอบอยู่ในแกน +x และ -y
B มีองค์ประกอบอยู่ในแกน -x และ +y
ฟิสิกส์ราชมงคล
43. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งหนึ่งออกอากาศด้วยคลื่น 100 เมกะเฮิรตซ์ ถ้าท่านต้องการสร้างสายอากาศสำหรับรับคลื่นของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ ความยาวที่เหมาะสมของสายอากาศที่ท่านสร้างจะเป็นเท่าใด
0.75 เมตร
1.0 เมตร
1.5 เมตร
3.0 เมตร
ฟิสิกส์ราชมงคล
44. (2524) ในการทดลองเกี่ยวกับเครื่องชั่งกระแส ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้สามารถวัดแรงระหว่างเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้า เมื่อให้กระแส I ผ่านทั้งลวดที่ห้อยแขวนและลวดที่ขดเป็นสี่เหลี่ยมหลายรอบ โดยการต่ออย่างอนุกรม จัดให้ความยาวของลวดที่ขนานกันคงที่และห่างกันเป็นระยะ d แรงระหว่างเส้นลวดขนาน จากผลการทดลองควรเป็นปฏิภาคกับข้อใด
I/d2
I2/d2
I/d
I2/d
ฟิสิกส์ราชมงคล
45. ขดลวดที่พันรอบแกนเหล็กเฟอร์ไรทส์ (ferrites) ในเครื่องรับวิทยุทำหน้าที่เป็นสายอากาศด้วย จากความรู้เกี่ยวกับคลื่นวิทยุสถานีส่งอยู่ในทิศใดที่ทำให้วิทยุเงียบ (ได้รับสัญญาณน้อยที่สุด)
A
B
C
D
ฟิสิกส์ราชมงคล
46. ในการทดลองวัดสนามแม่เหล็กที่ศูนย์กลางของขดลวดโซลินอยด์ โดยการวัดแรงที่กระทำต่อลวดที่มีกระแสไฟฟ้า ถ้าส่วนของลวดที่ตั้งฉากกับสนามยาว 15 มิลลิเมตร มีแรงกระทำ 12 x 103 นิวตัน เมื่อมีกระแสผ่าน 4.0 แอมแปร์ สนามแม่เหล็กมีค่าเท่าใด ในหน่วยเทสลา
0.2
0.3
0.5
1.2
ฟิสิกส์ราชมงคล
47. (2525) หากมีประจุเคลื่อนกลับไปมาคู่หนึ่งในตัวนำดังรูป ตามทฤษฎีของแมกซ์เวลล์ ประจุคู่นี้จะแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมา แต่มีแนวหนึ่งที่จะไม่มีคลื่นแผ่ออกมาเลย แนวนั้นคือ
A
B
C
D
ฟิสิกส์ราชมงคล

48. รังสีอินฟาเรดและคลื่นไมโครเวฟ มีสิ่งที่เหมือนกันคือ

1. เป็นคลื่นประเภทเดียวกัน

2. มีประโยชน์ในการสื่อสารเหมือนกัน

3. ตรวจรับด้วยฟิล์มถ่ายรูปเหมือนกัน

ข้อที่ถูกต้องคือ

1 เท่านั้น
1 และ 2
2 และ 3
1 และ 3
ฟิสิกส์ราชมงคล

49. จงพิจารณาข้อความที่เกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพที่ว่า

1. ทุกคนเห็นแสงมีความเร็วท่ากันหมด ไม่ว่าจะกำลังหยุดนิ่งหรือวิ่งตามแหล่งกำเนิดแสงหรือวิ่งหนีแหล่งกำเนิดแสงก็ตาม

2.ไม่มีอีเธอร์อยู่จริง

จากข้อความดังกล่าวท่านคิดว่า

1 ถูก 2 ผิด
1 ผิด 2 ถูก
ทั้ง 1 และ 2 ถูก
ทั้ง 1 และ 2 ถูก แต่ 2 เป็นผลจาก 1
ฟิสิกส์ราชมงคล
50. (2527) สมมติว่าโลกมีผิวเกลี้ยงกลมดิก และมีรัศมี R หน่วย และเสาอากาศส่งสัญญาณโทรทัศน์อันหนึ่งมีความสูง h หน่วย อยากทราบว่าสัญญาณโทรทัศน์จากเสาอากาศนี้ที่ไปถึงเครื่องรับบนพื้นดินโดยตรง (โดยไม่ต้องมีสถานีถ่ายทอดเป็นระยะ ๆ ) นั้น ไปได้ไกลที่สุดประมารเท่าไร
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์