31. สเปคตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมากคือ
แสง
รังสีอินฟราเรด
รังสีแกมมา
ไมโครเวฟ
ฟิสิกส์ราชมงคล
32. สเปคตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีอำนาจทะลุทะลวงร่างกายได้คือ
แสง
รังสีอินฟราเรด
รังสีอุลตราไวโอเลต
รังสีแกมมา
ฟิสิกส์ราชมงคล
33. สเปคตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในการสื่อสารในปัจจุบันคือ
แสง
ไมโครเวฟ
รังสีเอกซ์
รังสีแกมมา
ฟิสิกส์ราชมงคล
34. หลอดฟลูออเรสเซนส์ให้แสงสว่างเนื่องจาก
รังสีอินฟราเรด
ไมโครเวฟ
รังสีอุลตราไวโอเลต
รังสีเอกซ์
ฟิสิกส์ราชมงคล
35. ในการรักษาโรคมะเร็ง อาจใช้รังสี
อินฟราเรด
ไมโครเวฟ
แสงสว่าง
รังสีแกมมา
ฟิสิกส์ราชมงคล
36. ผู้ตั้งทฤษฎีสัมพันธภาพคือ
นิวตัน
กาลิเลโอ
ไอน์สไตน์
แมกซ์เวลล์
ฟิสิกส์ราชมงคล
37. ตามสมมติฐานของไอน์สไตน์ แสงสว่างจะมีความเร็ว
เปลี่ยนไปเมื่อเราเคลื่อนที่เข้าหาต้นกำเนิด
เปลี่ยนไปเมื่อเราวิ่งหนีต้นกำเนิดแสง
เปลี่ยนแปลงเมื่อเราอยู่นิ่ง
คงที่เสมอ
ฟิสิกส์ราชมงคล
38. ตามทฤษฎีสัมพันธภาพ เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง มวลของวัตถุจะ
มีค่ามากขึ้น
มีค่าน้อยลง
มีค่าเท่าเดิมเสมอ
มากขึ้นหรือน้อยลงก็ได้
ฟิสิกส์ราชมงคล
39. กฎของ มวล-พลังงาน ของไอน์สไตน์เขียนได้ว่า
มวล = ความเร็วแสง2
พลังงาน = มวล/ความเร็วแสง2
มวล = พลังงาน/ความเร็วแสง2
พลังงาน = มวล x ความเร็วแสง2
ฟิสิกส์ราชมงคล
40. ถ้ามวลของวัตถุหายไป 1 กก. จะเกิดพลังงานจำนวน
3 x 108 จูล
9 x 1016 จูล
1 จูล
1000 จูล
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์