21. พลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะอยู่ในรูปของ
ความยาวคลื่น
ความถี่
ความเร็ว
สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า
ฟิสิกส์ราชมงคล
22. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะไม่ส่ง
พลังงาน
โมเมนตัม
ประจุไฟฟ้า
สัญญาณ
ฟิสิกส์ราชมงคล
23. ขนาดของสนามแม่เหล็กในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขณะใดขณะหนึ่ง
จะเท่ากับสนามไฟฟ้า
เป็นสัดส่วนกับสนามไฟฟ้า
เป็นส่วนกลับกับสนามไฟฟ้า
ไม่เกี่ยวกับสนามไฟฟ้า
ฟิสิกส์ราชมงคล
24. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่งคลื่นขนาดความถี่ 1000 กิโลเฮิรตซ์ส่งในระบบ
เอ เอ็ม ขนาดความยาวคลื่น 1000 เมตร
เอฟ เอ็ม ความยาวคลื่น 1000 เมตร
เอ เอ็ม ความยาวคลื่นน 300 เมตร
คลื่นสั้น
ฟิสิกส์ราชมงคล
25. สเปคตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคคือ
คลื่นวิทยุ, คลื่นไมโครเวฟ
คลื่นเสียงซุปเปอร์โซนิค
คลื่นแสง
รังสีเอกซ์, รังสีแกมมา
ฟิสิกส์ราชมงคล
26. สมบัติของคลื่นแสงที่ทำให้เกิดสี คือ
ความเร็ว
อัมปลิจูด
โมเมนตัม
ความถี่
ฟิสิกส์ราชมงคล
27. ดาวฤกษ์ที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดจะมีสี
แดง
ส้ม
เหลือง
ม่วง
ฟิสิกส์ราชมงคล
28. การที่เรารู้ว่าดวงอาทิตย์ร้อนกว่าดวงจันทร์ ส่วนของสเปคตรัมที่เราพิจารณาคือ
ความเร็ว
มุมหรือเฟส
ความเข้ม
เวลา
ฟิสิกส์ราชมงคล
29. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงสุดต่อไปนี้คือ
แสง
รังสีอินฟราเรด
รังสีเอกซ์
ไมโครเวฟ
ฟิสิกส์ราชมงคล
30. สเปคตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรารับได้ด้วยประสาทสัมผัสคือ
แสง
รังสีอินฟราเรด
รังสีเอกซ์
ไมโครเวฟ
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์