1. ตามรูปข้างล่างนี้ ทิศทางของสนามแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้าที่ถูกต้องคือ

ฟิสิกส์ราชมงคล
2. ตามรูปข้างล่างนี้ ทิศทางของสนามแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้าที่ถูกต้องคือ

ฟิสิกส์ราชมงคล
3. แม่เหล็กไฟฟ้าที่เขียนขั้วถูกต้องอยู่ในรูป

ฟิสิกส์ราชมงคล
4. ข้อที่แสดงทิศของความสัมพันธ์ของ ความเร็ว สนามแม่เหล็ก แรง ต่อประจุบวกได้ถูกต้อง คือ

ฟิสิกส์ราชมงคล
5. ข้อที่แสดงเวกเตอร์ต่าง ๆ ในมอเตอร์ได้ถูกต้องคือ


ฟิสิกส์ราชมงคล
6. ข้อที่แสดงทิศทางต่าง ๆ ภายในไดนาโมได้ถูกต้องคือ


ฟิสิกส์ราชมงคล
7. ข้อที่แสดงทิศของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำได้อย่างถูกต้องคือ


ฟิสิกส์ราชมงคล
8. ทิศทางของกระแสไฟฟ้าและแรงระหว่างเส้นลวดที่ถูกต้องอยู่ในรูป


ฟิสิกส์ราชมงคล
9. ค่าของแรงระหว่างเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลมีค่าตามสูตร
ฟิสิกส์ราชมงคล
10. ขดลวดดังรูป เส้นลวดทั้งสองวางห่างกัน 10 ซม. และมีกระแสไฟฟ้าขนาด 10 แอมป์ไหลผ่านในทิศตรงข้ามกัน และขดลวดแขวนสามารถแขวนอยู่ในแนวดิ่งได้ มวลที่แขวนไว้จะมีขนาด
0.1 กิโลกรัม
10 กรัม
1 กรัม
0.1 กรัม
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์