81. ถ้าต้องการเร่งอนุภาคมวล 4x 10-12 กิโลกรัม ที่มีประจุ 8 x 10-9 คูลอมบ์ จากสภาพหยุดนิ่งให้มีอัตราเร็ว 100 เมตร/วินาที จะต้องใช้ความต่างศักย์เท่าใด
0.025 โวลต์
0.4 โวลต์
2.5 โวลต์
40 โวลต์
ฟิสิกส์ราชมงคล

82. A และ B เป็นจุดที่อยู่ห่างจากประจุ 4 x 10-6 คูลอมบ์ เป็นระยะทาง 2 และ 12 เมตร ตามลำดับ ถ้าต้องการเลื่อนประจุ 4 คูลอมบ์ จาก B ไป A ต้องใช้งานในหน่วยกิโลจูลเป็นจำนวนเท่าใด

8.75
15
35
60
ฟิสิกส์ราชมงคล
83. ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้า 160 โวลต์/เมตร และมีทิศในแนวดิ่งจากบนลงล่าง ปรากกว่าละอองน้ำหยดหนึ่งซึ่งมีประจุอิสระ -6.4 x 10-18 คูลอมบ์ เคลื่อนที่ลงในแนวดิ่งด้วยความเร่ง 2 เมตร/วินาที2 มวลของละอองน้ำนี้มีค่าใดในหน่วยของ 10-18 kg.
ฟิสิกส์ราชมงคล
ฟิสิกส์ราชมงคล
ฟิสิกส์ราชมงคล
ฟิสิกส์ราชมงคล
ฟิสิกส์ราชมงคล
84.ลูกพิธมวล 0.72 กรัม มีประจุ 25 x 10-6 คูลอมบ์ วางอยู่เหนือจุดประจุ 2 จุด ที่มีขนาดประจุเท่ากับ Q และผูกติดกัน ห่างกัน 6 ซม. จะต้องใช้ประจุ Q เป็นปริมาณเท่าใดจึงจะทำให้ลูกพิธลอยอยู่เหนือจุดกึ่งกลางระหว่างประจุทั้งสองเป็นระยะทาง 4 ซม.
2.5 x 10-11 คูลอมบ์
5.0 x 10-11 คูลอมบ์
2.5 x10-7 คูลอมบ์
5.0 x 10-7 คูลอมบ์
ฟิสิกส์ราชมงคล

85. ในการทำให้วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบหรือเป็นบวก มีสภาพไฟฟ้าเป็นกลางนั้น จะต้องต่อสายดินกับพื้นโลกทั้งนี้เพราะข้อใด

โลกมีความต้านทานต่ำ
โลกมีความจุไฟฟ้ามาก
โลกมีสนามไฟฟ้าต่ำ
โลกมีศักย์ไฟฟ้าเป็นกลาง
ฟิสิกส์ราชมงคล
86. ประจุขนาด 3 x 10-18 คูลอมบ์ วางอยู่ที่จุด B ซึ่งห่างจากจุด A เป็นระยะทาง 25 ซม. จะต้องวางประจุลบที่เหมาะสมห่างจากจุด A เป็นระยะทางกี่ ซม. จึงจะทำให้ทุก ๆ จุดบนผิวทรงกลมรัศมี 20 ซม. ที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด A มีศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์ (เติมคำตอบ)
ฟิสิกส์ราชมงคล
ฟิสิกส์ราชมงคล
ฟิสิกส์ราชมงคล
ฟิสิกส์ราชมงคล
ฟิสิกส์ราชมงคล
87. โลหะทรงกระบอกยาวปลายมนเป็นกลางทางไฟฟ้าตั้งอยู่บนฐานที่เป็นฉนวน ถ้านำประจุบวกขนาดเท่ากันมาใกล้ปลายทั้งสองข้างพร้อมกัน โดยระยะห่างจากปลายเท่า ๆ กัน ตามลำดับ การกระจายของประจุบนส่วน A ส่วน B และ C ของทรงกระบอกเป็นอย่างไร
A และ C เป็นลบ แต่ B เป็นกลาง
A และ C เป็นกลาง แต่ B เป็นบวก
A และ C เป็นบวก แต่ B เป็นลบ
A และ C เป็นลบ แต่ B เป็นบวก
ฟิสิกส์ราชมงคล
88. A และ B เป็นตัวนำทรงกลมรัศมีของ B เป็น 2 เท่าของ A ถ้าให้ประจุแก่ตัวนำทั้งสองเท่า ๆ กัน ศักย์ไฟฟ้าบน A จะเป็นกี่เท่าของ B
1/4
1/2
2
4
ฟิสิกส์ราชมงคล
89.ในการทดลองเรื่องหยดน้ำมันของมิลลิแกน ถ้าใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้า 100 โวลต์ หยดน้ำมันมีมวล 8 x 10-16 กิโลกรัม ระยะระหว่างแผ่นขั้วโลกเท่ากับ 0.8 ซม. ทำให้หยดน้ำมันอยู่นิ่ง หยดน้ำมันได้รับอิเล็กตรอนกี่ตัว
1 ตัว
2 ตัว
4 ตัว
8 ตัว
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์