61. ถ้า  เป็นสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอมีขนาด 12 โวลท์ต่อเมตร จงหางานที่ใช้ในการเคลื่อนที่ประจุทดสอบ 3.0 x 10-6 คูลอมบ์ จากจุด A ไปตาม A ®B ®C จนถึงจุด C ดังรูป
-1.8 x 10-6 จูล
+1.8 x 10-6 จูล
-5.6 x 10-6 จูล
+5.4 x 10-6 จูล
ฟิสิกส์ราชมงคล
62. ทรงกลมตัวนำสองลูก ลูกที่หนึ่งรัศมี 10 ซม. มีประจุไฟฟ้า Q ส่วนลูกที่สองรัศมี 5 ซม. มีประจุเป็นกลาง เมื่อนำทรงกลมทั้งสองมาแตะกันแล้วแยกออก อัตราส่วนของประจุบนลูกที่หนึ่งต่อประจุบนลูกที่สองเป็นเท่าใด
1
2
4
8
ฟิสิกส์ราชมงคล
63. ประจุไฟฟ้าสองประจุ -q และ +q มีขนาด 1.0 x 10-8 คูลอมบ์เท่ากัน วางห่างกัน 3 เมตร ดังรูป ถ้าปล่อยประจุ -1.0 x 10-9 คูลอมบ์ ที่จุด A ประจุนั้นจะผ่านจุด B ด้วยพลังงานจลน์เท่าใด
3 x 10-6 จูล
180 x 10-9 จูล
90 x 10-9 จูล
45 x 10-9 จูล
ฟิสิกส์ราชมงคล
64. ทรงกลมเล็ก ๆ ซึ่งมีมวลลูกละ m ผูกอยู่กับปลายแต่ละข้างของด้ายเล็ก ๆ ซึ่งยาว L นำจุดกึ่งกลางของด้ายไปแขวนไว้แล้วใส่ประจุแก่ทรงกลมนั้นลูกละ +Q ปรากฏว่าแรงผลักระหว่างทรงกลมทำให้เส้นด้ายกางออกจากกันเป็นมุม 20 ซึ่งมีค่าน้อย มุมq จะเป็นปฏิภาคโดยตรงกับข้อใด
Q2 / L3
Q2 / L2/3
(Q2 / L2)1/3
(Q2 / 12)2/3
ฟิสิกส์ราชมงคล
65. มีประจุ +Q และ -Q อยู่ที่ปลายแต่ละข้างของแท่งฉนวนซึ่งยาว d ต้องการนำแท่งฉนวนอีกแท่งหนึ่งซึ่งยาวเท่ากันและมีประจุเหมือนกับแท่งแรกมาวางขนานกับแท่งแรกโดยห่างกันเป็นระยะทาง d โดยให้ปลายที่มีประจุต่างชนิดอยู่ตรงกันพอดีทั้งสองปลาย งานที่กระทำโดยสนามไฟฟ้าในการนำแท่งที่สองมาวางมีค่าเท่าใด
-1.6 KQ2/d
-0.6 KQ2/d
0
+0.6 KQ2/d
ฟิสิกส์ราชมงคล
66. อนุภาคอันหนึ่งมีมวล 2.0 x 10-5 kg และมีประจุ +2.0 x 10-3 C เมื่อนำมาวางไว้ในสนามไฟฟ้าที่มีทิศตามแนวดิ่ง ปรากฏว่าอนุภาคนี้เคลื่อนที่ลงด้วยอัตราเร่ง 20 cm/s2 ขนาดและทิศของสนามไฟฟ้ามีค่า
100 N/C ทิศพุ่งขึ้น
96 N/C ทิศพุ่งขึ้น
100 N/C ทิศพุ่งลง
96 N/C ทิศพุ่งลง
ฟิสิกส์ราชมงคล
67. ตัวนำทรงกลมซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง d และมีประจุ +Q เกิดศักย์ไฟฟ้าภายในทรงกลมมีค่าเท่ากับ vo ที่ตำแหน่งภายนอกทรงกลมซึ่งห่างจากจุดศูนย์กลางของทรงกลมนี้เป็นระยะ จะมีศักย์ไฟฟ้าเป็น
d Vo/
Vo/d
d Vo/2
Vo/2d
ฟิสิกส์ราชมงคล
68. (2527) จุดประจุ -6 x 10-6 คูลอมบ์ และ 10 x 10-6 คูลอมบ์ วางอยู่ห่างกัน 4 ซม. ในตำแหน่ง A และ B ดังรูป ให้จุด C เป็นจุดที่ศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์ และ AC ตั้งฉากกับ AB   AC มีระยะเท่าใด
3 cm
6 cm
9 cm
25 cm
ฟิสิกส์ราชมงคล
69. ทรงกลมตัวนำลูกหนึ่งมีมวล m แขวนด้วยเชือกภายใต้สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ 4 x 104 N/C ดังรูป หากทรงกลมมีประจุอยู่ 2 x 10-6 C ทำให้เชือกแขวนทำมุม 30 องศากับแนวดิ่ง มวลของทรงกลมมีค่าใด (g = 10 m/s2)
2.31 x 10-3 kg.
4.62 x 10-3 kg.
0.93 x 10-3 kg
13.86 x 10-3 kg
ฟิสิกส์ราชมงคล

70. (2528) จุดประจุ 26 x 10-3 คูลอมบ์วางที่จุด B และจุดประจุชนิดตรงข้าม -Q วางที่จุด D ดังรูป ถ้านำเอาประจุ P ไปวางที่จุด C หรือ  A จะเกิดแรงผลักประจุ -Q ไปทางขวามือและซ้ายมือของจุดตามลำดับและแรงผลักทั้งสองมีค่าเท่ากัน จงหาค่าประจุ -Q ว่ามีขนาดกี่คูลอมบ์
-7 x 10-3
-6 x 10-3
-9 x 10-3
-10-2
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์