51. (2520) หยดน้ำมันหยดหนึ่งที่ตำแหน่ง A มีประจุ -1 mC ลอยอยู่ที่ 1 เมตร หน้าแผ่นตัวนำเรียบ การเหนี่ยวนำบนแผ่นตัวนำจะเสมือนมีประจุ +1 mC ที่ตำแหน่งภาพทางแสงของ A (คิดแผ่นตัวนำเป็นกระจกเงา) สนามไฟฟ้าที่จุด B ชิดแผ่นตัวนำและห่างจาก A 2 เมตร จะมีค่าเท่าใด
1125 นิวตัน/คูลอมบ์
2250 นิวตัน/คูลอมบ์
4300 นิวตัน/คูลอมบ์
0 นิวตัน/คูลอมบ์
ฟิสิกส์ราชมงคล
52. (2521) ถ้าศักย์ไฟฟ้าสูงสุดของตัวนำทรงกลมรัศมี 30 ซม. มีค่าเท่ากับ 9 x 105 โวลท์ จงคำนวณหาปริมาณประจุไฟฟ้าที่มากที่สุดที่ตัวนำทรงกลมนี้สามารถจะรับได้
90 ไมโครคูลอมบ์
60 ไมโครคูลอมบ์
30 ไมโครคูลอมบ์
0 ไมโครคูลอมบ์
ฟิสิกส์ราชมงคล
53. ลูกพีซที่เหมือนกันสองลูกมีมวล m ผูกแขวนด้วยเส้นไหมขนาดเล็กไม่มีเกลียวยาว 1 และบนแต่ละลูกมีประจุไฟฟ้าที่เหมือนกัน q (ดูรูป) สมมติว่ามุม  q มีขนาดเล็ก (กล่าวคือ ) และ x คือระยะห่างระหว่างลูกพีซทั้งสอง จงคำนวณค่า x (ตอบคิดค่าตัวอักษร q, m, 1 และค่าคงที่ที่จำเป็น)
ฟิสิกส์ราชมงคล
ในรูปที่แสดงประจุ Q มีหน่วยเป็นคูลอมบ์ระยะทาง a มีหน่วยเป็นเมตร  ให้ K คือค่าคงที่ของกฎของคูลอมบ์  จงตอบคำถามข้อที่ 54-56

54. สนามไฟฟ้าที่จุด P มีค่าเท่าใด

 
 
 
 
ฟิสิกส์ราชมงคล
55. ศักย์ไฟฟ้าที่จุด P มีค่าเท่าใด 
ฟิสิกส์ราชมงคล
56. งานที่ต้องกระทำในการนำประจุทั้งสามจากระยะทางอนันต์มาวางไว้ที่ตำแหน่งที่แสดงมีค่าเท่าใด
- µฟิสิกส์ราชมงคล
57. ประจุไฟฟ้าเท่ากันวางอยู่ที่จุด A, B และ C โดยที่ระยะ AB = cm, BC = 1 cm ถ้าแรงไฟฟ้าที่กระทำต่อ C เนื่องจาก B เท่ากับ 1 x 104 นิวตัน แรงไฟฟ้าทั้งหมดที่กระทำต่อ B มีขนาดเท่าใด
ฟิสิกส์ราชมงคล
58. แผ่นโลหะขนาน 2 แผ่นวางห่างกันเป็นระยะ d และมีประจุไฟฟ้าชนิดตรงข้ามอิเล็กตรอนที่หลุดจากแผ่นลบจะวิ่งด้วยความเร่ง a ไปยังแผ่นบวก ถ้าให้ m และ q เป็นมวลและประจุของอิเล็กตรอนตามลำดับ แผ่นโลหะทั้งสองมีความต่างศักย์เท่าไร
md/q
qE/m
ma/q
mad/q
ฟิสิกส์ราชมงคล
59. ประจุ +q และ -q วางห่างกันเป็นระยะ 2r ดังรูป จุด C และ D อยู่ห่างจากประจุ +q เป็นระยะ r เท่ากัน จุด E และ F อยู่ห่างจากประจุ -q เป็นระยะ r เช่นเดียวกันดังรูป โดยคิดว่าไม่มีประจุไฟฟ้าอื่นอยู่ใกล้ในบริเวณนี้ ถ้าจะนำประจุไฟฟ้า +1 หน่วยเคลื่อนระหว่าง 2 จุดในข้อใดจึงจะต้องใช้งานเท่ากัน
CE และ DF
EF และ CF
CF และ DF
CD และ CE
ฟิสิกส์ราชมงคล
60. เมื่อเอาแท่งแก้วซึ่งมีประจุไฟฟ้า 4.0 x 10-6 C เข้าไปไว้ใกล้กับแท่งไม้คอร์กสี่เหลี่ยมหนา 0.5 ซม. ถ้าปลายแท่งแก้วห่างจากไม้คอร์ก 1.0 ซม. และเหนี่ยวนำให้เกิดประจุบนไม้คอร์กด้านที่อยู่ใกล้และไกลแท่งแก้วมีขนาด 1.0 x 10-13 C จงหาแรงระหว่างแท่งแก้วและไม้คอร์ก
แรงผลักขนาด 36 x 10-6 N
แรงดึงดูดขนาด 36 x 10-6 N
แรงผลักขนาด 20 x 10-6 N
แรงดึงดูดขนาด 20 x 10-6 N
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์