ไฟฟ้าสถิต

41. อิเล็กตรอนถูกยิงตามแนวกึ่งกลางระหว่างแผ่นขนานยาว 4 ซม. ด้วยความเร็วต้นขณะเข้ามาในแผ่น เท่ากับ 2 x 107 เมตร/วินาที สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นคู่นี้มีค่าสม่ำเสมอขนาด 2 x 104 นิวตันต่อคูลอมป์ จงหาว่าเมื่ออิเล็กตรอนวิ่งพ้นแผ่นขนานจะอยู่ต่ำกว่าแนวแกนเท่าไร
0.25 ซม.
0.52 ซม.
0.704 ซม
0.91 ซม
ฟิสิกส์ราชมงคล
42. ที่จุด ๆ หนึ่งห่างจากวัตถุทรงกลมเล็ก ๆ ด้วยระยะทางขนาดหนึ่งมีค่าความเข้มสนตามไฟฟ้า 5 นิวตันต่อคูลอมป์ และมีศักย์ไฟฟ้าขนาด 20 โวลท์ จงหาว่าจุดจุดนั้นอยู่ห่างจากทรงกลมเท่าไร
20 เมตร
5 เมตร
4 เมตร
1 เมตร
ฟิสิกส์ราชมงคล
43. รูปสามเหลี่ยม ABC มีด้านยาวด้านละ 10 ซม. ที่จุด A และจุด B มีประจุไฟฟ้าขนาด 12 และ -12 นาโนคูลอมป์วางอยู่ตามลำดับ จงหาค่าสนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้าที่ C เป็นนิวตัน/ คูลอมป์และโวลท์
0, 0
0, 1.08 x 104
1.08 x 104, 0
1.08 x 104, 12
ฟิสิกส์ราชมงคล
44. ประจุไฟฟ้าขนาด 2.5 x 10-8 คูลอมป์ ถูกนำไปวางไว้ในสนามไฟฟ้าซึ่งมีทิศทางขึ้นอย่างสม่ำเสมอด้วยความเข้ม 5 x 104 นิวตัน/คูลอมป์ จงหาค่าของงานในการเคลื่อนประจุนี้ในสนามไฟฟ้าเป็นระยะ 260 ซม. ในทิศทำมุม 45 องศากับแนวระดับ
0 จูล
1.25 x 10-3 จูล
3.22 x 10-3 จูล
2.3 x 10-3 จูล
ฟิสิกส์ราชมงคล
45. ทรงกลมโลหะ A และ B มีจุดศูนย์กลางร่วมกัน A อยู่ภายในทรงกลม B โดย A มีรัศมีภายใน 2 ชม. รัศมีภายนอก 4 ซม. B มีรัศมีภายใน 6 ซม. ภายนอก 8 ซม. ถ้าให้ประจุขนาด 100 ไมโครคูลอมป์เข้าไปภายในของทรงกลม จงหาค่าศักย์ไฟฟ้าของทรงกลม B ซึ่งอยู่ภายนอก
0 โวลท์
7.5 x 106 โวลท์
1.19 x 107 โวลท์
1.125 x 107 โวลท์
ฟิสิกส์ราชมงคล
46. โลหะทรงกลม 3 ลูกมีรัศมี 2, 3 , 5 ซม. และมีประจุไฟฟ้า 50, 100, 150 ไมโครคูลอมป์ตามลำดับ ถ้าใช้ลวดต่อถึงกันหมด ศักย์ไฟฟ้าของทรงกลมลูกเล็กที่สุดจะมีค่าเท่าไร
9 x 10-5 โวลท์
1.5 x 10-4 โวลท์
6.5 x 106 โวลท์
2.7 x 107 โวลท์
ฟิสิกส์ราชมงคล
47. ลูกบอลเล็ก ๆ มวล 0.2 กรัม แขวนไว้ด้วยเส้นด้ายอยู่ในระหว่างแผ่นขนานซึ่งอยู่ห่างกัน 5 ซม. ถ้าประจุของลูกบอลมีค่า 6 x 10-9 คูลอมป์ จะต้องทำให้แผ่นขนานมีความต่างศักย์เท่าไรเส้นด้ายจึงจะทำมุม 30 องศากับแนวดิ่ง
4715 โวลท์
9430 โวลท์
17430 โวลท์
19230 โวลท์
ฟิสิกส์ราชมงคล
48. อิเล็กตรอนในหลอดเอ็กซเรย์ซึ่งใช้ความต่างศักย์ 1.8 x 105 โวลท์ จะชนเป้าด้วยความเร็วเท่าไร (เมตร/วินาที)
1.25 x 107
2.25 x 107
1.25 x 108
3 x 108
ฟิสิกส์ราชมงคล
49. โลหะก้อนหนึ่งมีประจุไฟฟ้าอยู่ 5 คูลอมป์มีศักย์ที่ผิว 10 โวลท์ นำไปแตะก้อนโลหะซึ่งมีความจุ 1ฟารัด โดยไม่มีประจุอิสระอยู่ก่อนเลย จะทำให้โลหะก้อนแรกมีศักย์ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นเท่าไร
10 โวลท์
5 โวลท์
3.3 โวลท์
1.5 โวลท์
ฟิสิกส์ราชมงคล
50. (2519) ในการทดลองตามแบบของมิลลิแกน พบว่าหยดน้ำมันหยดหนึ่งลอยอยู่นิ่งใต้ระหว่างแผ่นโลหะขนาน 2 แผ่นซึ่งห่างกัน 0.8 ซม. โดยมีความต่างศักย์ระหว่างแผ่น ทำให้เกิดสนาม 12,000 โวลท์/เมตร ถ้าหยดน้ำมันมีประจุไฟฟ้า 8.0 x 10-19 คูลอมป์จะมีน้ำหนักเท่าไร
1.2 x 10-17 นิวตัน
8 x 10-17 นิวตัน
9.6 x 10-15 นิวตัน
2.4 x 109 นิวตัน
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

จรัส บุณยธรรมา