31. อะตอมของธาตุไฮโดรเจนประกอบด้วยโปรตอนและอิเล็กตรอนอย่าละอนุภาคโดยอิเล็กตรอนหมุนรอบโปรตอนด้วยขนาดรัศมี 5.3 x 10-9 ซม. อิเล็กตรอนจะหมุนรอบโปรตอนด้วยอัตราเร็วเท่าไร (เป็นเมตร/วินาที)
4.796 x 1212
2.19 x 106
9 x 109
3 x 108
ฟิสิกส์ราชมงคล
32. ที่ฐานพื้นเอียงทำด้วยฉนวนเป็นมุม 30o กับแนวระดับอันหนึ่งมีวัตถุ A ซึ่งมีประจุ 10 ไมโครคูลอมป์วางอยู่ ถ้าคิดว่าพื้นเอียงไม่มีความฝืด จะนำวัตถุ B ซึ่งมีมวล 1 กก. จะมีประจุไฟฟ้า 20 ไมโครคูลอมป์ไปวางบนพื้นเอียงแล้วอยู่นิ่ง ๆ ได้สูงจากพื้นเท่าไร
0.3763 เมตร
0.606 เมตร
0.303 เมตร
30.3 เมตร
ฟิสิกส์ราชมงคล
33. โลหะทรงกลมเล็ก ๆ สองลูก ตอนแรกไ่มีประจุไฟฟ้าอิสระอยู่เลย เมื่อนำไปทำให้มีประจุไฟฟ้าโดยวิธีเหนี่ยวนำ ปรากฏว่าเมื่อนำไปวางห่างกัน 3 ซม. จะเกิดแรงขนาด 10-3 นิวตัน จงหาว่ามีการถ่ายเทอิเล็กตรอนจากการเหนี่ยวนำกี่ตัว
10-16 ตัว
10-8 ตัว
6.25 x 1010 ตัว
6.25 x 108 ตัว
ฟิสิกส์ราชมงคล

34. ลูกบอลเล็ก ๆ สองลูกแต่ละลูกมีมวล 10 กรัม ผูกไว้ด้วยเส้นไหมยาว 2 เมตร จากนั้นนำจุดกึ่งกลางเส้นไหมไปแขวนไว้ ปรากฏว่าเมื่อให้ประจุลบขนาดหนึ่งแก่ทรงกลมทั้ง

สองเท่า ๆ กัน เส้นไหมแต่ละส่วนทำมุม 4o กับแนวดิ่ง จงหาขนาดของประจุบนลูกบอลแต่ละลูกเป็นคูลอมป์ (sin 4o = tan 4o = 0.070)

0
0.12
1.2 x 10-7
1.44 x 10-14
ฟิสิกส์ราชมงคล
35. อนุภาคมวล 2 กรัม สามารถลอยนิ่งอยู่ได้ในสนามไฟฟ้าซึ่งมีทิศทางลงขนาดความเข้ม 500 นิวตัน/คูลอมป์ จงหาว่าอนุภาคนี้มีประจุไฟฟ้าเท่าใด
+4 x 10-3
+4 ¸ 10-5
-4 x 10-15
-2.5 x 10-5
ฟิสิกส์ราชมงคล
36. ประจุไฟฟ้าขนาด 10-3 และ -10-3 คูลอมป์ 2 ประจุ วางห่างกัน 10 ซม. จงหาค่าสนามไฟฟ้าที่จุดห่างจากประจุทั้งสองเป็นระยะ 10 ซม. (เป็นนิวตัน/คูลอมป์)
9 x 109
9 x 108
1.8 x 109
4.5 x 108
ฟิสิกส์ราชมงคล
37.ประจุไฟฟ้าเล็ก ๆ สองประจุขนาด 4 และ -2 ไมโครคูลอมป์วางห่างกัน 1.6 เมตร จงหาค่าสนามไฟฟ้าที่จุดห่างจากประจุบวก 2 เมตร และห่างจากประจุลบ 1.2 เมตร (เป็นนิวตัน/คูลอมป์)
12500
9000
7200
10100
ฟิสิกส์ราชมงคล
38. โลหะทรงกลมกลวงมีรัศมีภายนอก 5 ซม. ถ้าทรงกลมนี้มีประจุไฟฟ้าอยู่ 200 ไมโครคูลอมป์ จงคำนวณหาค่าความเข้มสนามไฟฟ้าที่ผิวในของทรงกลม ผิวนอกของทรงกลมและที่จุดห่างจากจุดศูนย์กลางของทรงกลมเป็นระยะทาง 10 ซม. เป็น นิวตัน/คูลอมป์
7.2 x 108, 7.2 x 108, 1.8 x 108
0, 7.2 x 108, 1.8 x 108
0, 1.8 x 108, 7.2 x 108
0, 0 7.2 x 108
ฟิสิกส์ราชมงคล
39. ทรงกลมเล็ก ๆ หนัก 5 x 10-3 นิวตัน ผูกติดกับเชือกเส้นเล็ก ๆ ยาว 5 ซม. เมื่อมีประจุขนาด 6 x 10-9 คูลอมป์อยู่บนทรงกลมนั้น ปรากกว่าเส้นเชือกทำมุม 30 องศากับแนวดิ่ง จงหาค่าของสนามไฟฟ้าในแนวระดับที่จุดนั้นเป็นนิวตัน/คูลอมป์
3 x 10-3
1.2 x 10-6
1.2 x 106
4.8 x 105
ฟิสิกส์ราชมงคล
40. สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นขนานซึ่งประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันคู่หนึ่งมีค่าสม่ำเสมอ อิเล็กตรอนตัวหนึ่งถูกปล่อยจากสภาพหยุดนิ่งจากแผ่นลบไปแผ่นบวกซึ่งอยู่ห่างออกไป 2 ซม. ได้ในเวลา 1.5 x 10-8 วินาที จงหาค่าความเร็วที่อิเล็กตรอนที่วิ่งไปถึงแผ่นบวก (เป็นเมตร/วินาที)
7.11 x 1012
2.67 x 106
1.01 x 103
1.6 x 10-19
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์