21. เมื่อนำค่าของศักย์ไฟฟ้าไปหารค่าพลังงานศักย์ไฟฟ้า ค่าที่ได้คือขนาดของ
ศักย์ไฟฟ้า
สนามไฟฟ้า
ประจุไฟฟ้า
เส้นแรงไฟฟ้า
ฟิสิกส์ราชมงคล
22. ในการคำนวณค่าศักย์ไฟฟ้าหรือพลังงานศักย์ไฟฟ้า
ไม่ต้องใส่เครื่องหมายประจุไฟฟ้า
ต้องใส่เครื่องหมายประจุไฟฟ้า
อาจใส่เครื่องหมายประจุไฟฟ้าหรือไม่ก็ได้
ต้องใส่เครื่องหมายประจุเพราะเป็นเวกเตอร์
ฟิสิกส์ราชมงคล
23. ศักย์ไฟฟ้าและพลังงานศักย์ไฟฟ้าเป็นปริมาณ
สเกลาร์
เวกเตอร์
ผสม
ไม่เป็นปริมาณใด ๆ
ฟิสิกส์ราชมงคล
24. ประจุไฟฟ้าของทรงกลมโลหะกลวงลูกเดียวจะอยู่ที่
ผิวนอกเท่านั้น
ที่ผิวในเท่านั้น
ทั้งที่ผิวนอกและผิวใน
ที่เนื้องโลหะ
ฟิสิกส์ราชมงคล
25. ศักย์ไฟฟ้าของทรงกลมโลหะกลวงจะมีค่าน้อยที่สุดที่
จุดภายนอกทรงกลม
ที่ผิวนอก
ที่ผิวในของทรงกลม
ที่เนื้อโลหะ
ฟิสิกส์ราชมงคล
26. การเคลื่อนที่ประจุไฟฟ้าใด ๆ ภายในทรงกลมที่มีประจุไฟฟ้าอิสระ งานไฟฟ้าจะมีค่า
มากขึ้นเมื่อเคลื่อนที่ออก
มากขึ้นเมื่อเคลื่อนที่เข้า
เท่าศักย์ไฟฟ้า
เป็นศูนย์
ฟิสิกส์ราชมงคล
27.ประจุไฟฟ้า 20 และ 5 ไมโครคูลอมป์วางห่างกัน 6 ซม. ในอากาศ จงหาว่าจะต้องนำประจุที่สามซึ่งมีขนาด 10 ไมโครคูลอมป์ไปวางที่จุดใดจึงจะทำให้แรงลัพธ์ที่กระทำต่อประจุมีค่าเป็นศูนย์ (อยู่ระหว่างประจุห่างจากประจุที่สอง)
2 ซม.
4 ซม.
6 ซม.
12 ซม.
ฟิสิกส์ราชมงคล
28. ถ้าประจุเป็นจุดสองประจุมีแรงไฟฟ้าดูดซึ่งกันและกันขนาด 200 ไดน์เมื่ออยู่ห่างกัน 10 ซม. จงหาค่าของแรงระหว่างประจุทั้งสองนี้เมื่อวางห่างกัน 5 ซม. (1 นิวตัน = 105 ไดน์)
50 ไดน์
100 ไดน์
400 ไดน์
800 ไดน์
ฟิสิกส์ราชมงคล
29. ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาวด้านละ 3 เมตร และมีประจุไฟฟ้าขนาด 1, 1, -1 และ -2 2 คูลอมป์วางอยู่ที่ A, B, C, D ตามลำดับ จงหาค่าแรงที่จุด B เป็นนิวตัน
0

2 x 109
109
ฟิสิกส์ราชมงคล
30. ทรงกลมโลหะสองลูกมีประจุไฟฟ้า 20 และ -4 ไมโครคูลอมป์ตามลำดับ ถ้าทรงกลมทั้งสองถูกนำมาแตะกันแล้วแยกออกห่างกัน 2 ซม. จงหาแรงระหว่างทรงกลมทั้งสองนี้เป็นนิวตัน
1800
1600
1540
1440
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์