11. ปริมาณต่อไปนี้ที่เป็นปริมาณเวกเตอร์คือ
ประจุไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า
สนามไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า
ฟิสิกส์ราชมงคล
12. เมื่อประจุไฟฟ้าอยู่ในสนามไฟฟ้า จะ
เคลื่อนที่เสมอ
อยู่นิ่ง ๆ เสมอ
เกิดแรงกระทำ
สูญหายไป
ฟิสิกส์ราชมงคล
13. เส้นแรงไฟฟ้า
เกิดขึ้นเมื่อประจุไฟฟ้า + และ - มาอยู่ใกล้กัน
เป็นเพียงเส้นที่สมมติขึ้น
มีเฉพาะบริเวณใกล้ ๆ กับประจุไฟฟ้า
มีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง
ฟิสิกส์ราชมงคล
14. ทรงกลมมีประจุไฟฟ้าจะมีค่าสนามไฟฟ้ามากที่สุดที่
ผิวทรงกลม
ภายในทรงกลม
ภายนอกทรงกลม
ระยะอนันต์
ฟิสิกส์ราชมงคล
15. สนามไฟฟ้าของทรงกลมมีประจุไฟฟ้า คำนวณได้ตาม
สูตรคูลอมป์เสมอ
สูตรของฟาราเดย์
สูตรของกิลเบิต
คำนวณไม่ได้
ฟิสิกส์ราชมงคล
16. การเคลื่อนที่ประจุไฟฟ้าใด ๆ เข้าหาประจุไฟฟ้า
จะต้องใช้แรงภายนอกกระทำเสมอ
จะเกิดจากการกระทำของแรงไฟฟ้าเสมอ
อาจเกิดจากแรงไฟฟ้าหรือแรงภายนอกก็ได้
จะต้องต่อต้านกับงานไฟฟ้า
ฟิสิกส์ราชมงคล
17. ในการเคลื่อนประจุไฟฟ้าบวกเข้าหาประจุไฟฟ้าบวก ค่าของแรงที่จะใช้คำนวณค่าของงาน
เฉลี่ยกันแบบบวกกันแล้วหาร 2 ก็ได้
เอาแรงคูณกันแล้วหารค่าของรากที่สอง
ใช้ค่าของแรงตัวมากจะถูกกว่า
ใช้ค่าของแรงตัวน้อยจะถูกกว่า
ฟิสิกส์ราชมงคล
18. งานที่เกิดจากกานำประจุไฟฟ้าให้เคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้าจะได้ว่าเป็นค่าที่ขึ้นอยู่กับ
ตำแหน่ง
เส้นทางการเคลื่อนที่
แรงที่มีค่ามาก
ชนิดของประจุ
ฟิสิกส์ราชมงคล
19. งานที่ได้จากการเคลื่อนที่ประจุไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากับผลต่างระหว่างค่าของ
ศักย์ไฟฟ้า
สนามไฟฟ้า
พลังงานศักย์ไฟฟ้า
ความจุไฟฟ้า
ฟิสิกส์ราชมงคล
20. ค่าพลังงานศักย์ไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากับขนาดของงานในการนำประจุไฟฟ้าลบจาก
จุดนั้นไปที่อนันต์
ที่อนันต์ไปที่จุดนั้น
ประจุหนึ่งไปที่อีกประจุหนึ่ง
คูลอมป์
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์