ให้กาคำตอบที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด ถ้าไม่มีคำตอบที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงเลยให้กาข้อ จ

1. เมื่อเอาผ้าขนสัตว์ถูกับแท่งแก้ว แท่งแก้วจะ

มีประจุไฟฟ้าบวก
ขาดอิเล็กตรอน
มีประจุไฟฟ้าเป็นกลาง
ดูดวัตถุเบา ๆ ได้
ฟิสิกส์ราชมงคล
2. วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเป็นบวกหมายถึง
วัตถุที่มีอิเล็กตรอนมากกว่าปกติ
นิวเคลียสมีประจุไฟฟ้าบวก
ขาดอิเล็กตรอน
อิเล็กตรอนมีประจุเป็นบวก
ฟิสิกส์ราชมงคล
3. วัตถุที่สามารถทำให้เกิดประจุไฟฟ้าได้โดยการขัดสีได้เหมาะสมที่สุดต่อไปนี้คือ
ฉนวน
ตัวนำ
โลหะ
โลหะกึ่งตัวนำ
ฟิสิกส์ราชมงคล
4. วัตถุที่ต่อสายดินไว้จะมีประจุไฟฟ้า
เป็นบวก
เป็นลบ
เป็นกลาง
ไม่มีประจุไฟฟ้าเลย
ฟิสิกส์ราชมงคล
5. กฎของคูลอมป์เป็นประเภทเดียวกันกับ
กฎของก๊าซ
กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน
กฎของโอห์ม
กฎเทอร์โมไดนามิกส์
ฟิสิกส์ราชมงคล
6. ตามกฎของคูลอมป์ ค่าคงที่ที่ใช้
ไม่ขึ้นอยู่กับตัวกลาง
ของประจุบวกมีค่ามากกว่าของประจุลบ
มีค่า 1.6 x 10-19
ขึ้นอยู่กับหน่วยที่ใช้
ฟิสิกส์ราชมงคล
7. ประจุไฟฟ้าลบสองประจุวางห่างกันระยะหนึ่ง เมื่อเปลี่ยนประจุหนึ่งเป็นประจุบวกโดยขนาดของประจุไฟฟ้าเท่าเดิม ขนาดของแรงไฟฟ้าจะ
มากขึ้น
เท่าเดิม
น้อยลง
เป็นศูนย์
ฟิสิกส์ราชมงคล
8. ประจุไฟฟ้าคู่หนึ่งมีแรงกระทำระหว่างกัน 1 นิวตัน เมื่อวางห่างกัน 10 ซม. ถ้าวางห่างกัน 5 ซม. จะมีแรงกระทำ
0.25 นิวตัน
0.5 นิวตัน
2 นิวตัน
4 นิวตัน
ฟิสิกส์ราชมงคล
9. จากการถูแก้วกับผ้าขนสัตว์ อิเลกตรอนจากผ้าขนสัตว์หลุดออกไปหนึ่งแสนอนุภาค ผ้าขนสัตว์จะมีประจุ
+1.6 x 10-24 คูลอมป์
1.6 x 10-24 คูลอมป์
1.6 x 10-14 คูลอมป์
-1.6 x 10-14 คูลอมป์
ฟิสิกส์ราชมงคล
10. สนามไฟฟ้าที่จุดใด ๆ คือ
แรงที่กระทำบนโปรตอนที่จุดนั้น
แรงที่กระทำบนอิเล็กตรอนที่จุดนั้น
ค่าประจุไฟฟ้าที่จุดนั้น
แรงที่กระทำบนประจุ +1 คูลอมป์ที่จุดนั้น
ฟิสิกส์ราชมงคล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  อดิชาติ  บ้วนกียาพันธุ์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์