41. มีกระแสไหลผ่านเส้นลวดทิศทางพุ่งเข้าไปในกระดาษที่จุด X จงหาจุดที่อาจเป็นจุดสะเทินบนแนวแกนของแท่งแม่เหล็ก
จุด P1
จุด P2
จุด P3
จุด P4
จุด P5
42. ถ้ามวล 0.01 กิโลกรัม สามารถทำให้แม่เหล็กสมดุลอยู่ได้เมื่อกดสวิตซ์ S ตามรูป แม่เหล็กจะสมดุลได้อย่างไรเมื่อยกสวิตซ์ขึ้น
โดยเลื่อนมวล 0.01 กิโลกรัมไปทาง O
โดยเลื่อนมวล 0.01 กิโลกรัมออกจาก O
โดยสลับขั้วแม่เหล็ก
โดยใช้มวล 0.02 กิโลกรัม 0.01 กิโลกรัม
ไม่มีข้อใดถูก

43. 1. แท่งแม่เหล็กเหมือนกันสองแท่งถูกปล่อยให้ตกผ่านขดลวดทองแดงที่มีจำนวนรอบต่างกันจะใช้เวลาผ่านขดลวดทองแดงเท่ากัน

2. ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่บริเวณที่กำหนดมีค่าคงที่

ถูกทั้งข้อความที่ 1 และที่ 2 และข้อความที่2 อธิบายข้อความที่ 1
ถูกทั้งข้อความที่ 1 และ 2 แต่ข้อความที่ 2 ไม่ได้อธิบายข้อความที่ 1
ข้อความที่1 ถูก แต่ข้อความที่ 2 ผิด
ข้อความที่ 1 ผิด แต่ข้อความที่ 2 ถูก
ผิดทั้งข้อความที่ 1 และข้อความที่ 2
44. เมื่อผลักแม่เหล็กผ่านโซลินอยด์ไปตามแนว AB และกลับมาที่เก่า เมื่อมองลงมาจากด้านบนกระแสที่ไหลในโซลินอยด์จะมีทิศเปลี่ยนไปตามเวลาดังนี้
ทวนเข็ม ทวนเข็ม ตามเข็ม ตามเข็ม
ทวนเข็ม ตามเข็ม ทวนเข็ม ตามเข็ม
ตามเข็ม ทวนเข็ม ตามเข็ม ทวนเข็ม
ตามเข็ม ตามเข็ม ทวนเข็ม ทวนเข็ม
ทวนเข็ม ตามเข็ม ตามเข็ม ทวนเข็ม
45. ตามรูปเมื่อค่อย ๆ ผลักแท่งแม่เหล็กที่ยาวมาไปทางซ้ายมือจนขั้วใต้ไปอยู่กึ่งกลางของโซลินอยด์ หยุดชั่วขณะหนึ่งแล้วดึงแท่งแม่เหล็กออกจากโซลินอยด์ไปที่เก่าโดยเร็ว เข็มของกัลวานอมิเตอร์ (G) จะเบนมากที่สุดเมื่อ
ขณะก่อนที่ S จะผ่านเข้าไปในโซลินอยด์
ขณะภายหลังที่ S ผ่านเข้าไปในโซลินอยด์
ขณะก่อนที่แท่งแม่เหล็กหยุดที่กึ่งกลางโซลินอยด์
ขณะที่แม่เหล็กหยุดที่กึ่งกลางโซลินอยด์
ขณะที่ดึงแท่งแม่เหล็กออก

46. แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดจากแท่งแม่เหล็กผ่านขดลวดจะมีค่าขึ้นอยู่กับ

1. จำนวนรอบของขดลวด

2. อัตราเร็วที่แท่งแม่เหล็กผ่านขดลวด

3. ความแรงของแท่งแม่เหล็ก

4. สภาพต้านทานของขดลวด

ถูกเฉพาะข้อ 1
ถูกทั้งข้อ 1 และข้อ 4
ถูกทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
ถูกทั้งข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4
ถูกทุกข้อ
47. ตามรูปเมื่อกดสวิตซ์ S ขดลวด X จะ
ถูกผลักโดยขดลวด Y ขณะที่มีกระแสผ่าน Y
ถูกดูดโดยขดลวด Y ขณะที่มีกระแสผ่าน Y
ไม่มีการเคลื่อนที่
ถูกดูดโดยขดลวด Y ชั่วขณะหนึ่ง
ถูกผลักโดยขดลวด Y ชั่วขณะหนึ่ง

48. มีลวดสองเส้นติดบนเครื่องบิน เส้นหนึ่งติดจากหัวไปท้ายเครื่องบิน (P1 P2) อีกเส้นติดจากปลายปีกข้างหนึ่งไปยังปลายปีกอีกข้างหนึ่ง (P3 P4) ถ้าหากเครื่องบินอยู่ในแนวระดับตรงเหนือขั้วเหนือของแม่เหล็กโลกพอดี ปลาย P1, P2, P3 และ P4 จะมีประจุดังนี้

         P1   P2    P3    P4

0     0      0       0
0     0      +       -
0     0       -      +
-      +      0       0
+     -       0       0
49. หม้อแปลงลงมีจำนวนรอบในขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิเป็น 900 รอบและ 300 รอบ ตามลำดับ ถ้ากระแสไหลในขดปฐมภูมิมีค่า 1.2 แอมแปร์ กระแสไหลในขดทุติยภูมิมีค่าเท่าไร (แอมแปร์) ถ้าไม่มีการสูญเสียพลังงาน
0.4
0.5
3.0
3.6
5.0
50. หม้อแปลงที่มีจำนวนรอบในขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิเป็น 40 และ 160 รอบ ตามลำดับ จะให้ไฟที่มีความถี่เท่าไร (เฮิรตซ์) ถ้าไฟที่ขดลวดปฐมภูมิมีความถี่ 50 เฮิรตซ์
12.5
50.0
200.0
800
ไม่มีคำตอบถูกต้อง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

กลับสู่หน้าแรก

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ข้อสอบเอนทรานซ์วิชาฟิสิกส์